Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2017 về nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2017 nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân Phú Thọ 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2018 như sau:

I. KỲ HỌP THỨ SÁU (kỳ họp thường lệ)

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 7 năm 2018.

2. Về nội dung trình tại kỳ họp

a. Các nội dung thường lệ (14 nội dung):

1- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

2- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

3- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018;

4- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018;

5- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII;

6- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

7- Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

8- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

9- Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và những ý kiến, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

10- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018;

11- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2018;

12- Báo cáo công tác của Ban Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm 2018;

13- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm 2018;

14- Báo cáo công tác của Ban Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018.

b. Các nội dung chuyên đề (03 nội dung):

1- Đề án thành lập thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn;

2- Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2018-2019;

3- Quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

3. Nghị quyết Hội đồng nhân dân thông qua tại kỳ họp:

Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua 03 nghị quyết:

1- Nghị quyết thông qua đề án thành lập thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn;

2- Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2018-2019;

3- Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

II. KỲ HỌP THỨ BẢY (kỳ họp thường lệ):

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 12 năm 2018.

2. Về nội dung trình tại kỳ họp

a. Các nội dung thường lệ (22 nội dung):

1- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

2- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018.

3- Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017;

4- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, phương án phân bổ ngân sách năm 2018;

5- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, kế hoạch đầu tư công năm 2019;

6- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; nhiệm vụ công tác năm 2019;

7- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII;

8- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

9- Tờ trình về việc phê chuẩn biên chế hành chính năm 2019;

10- Tờ trình về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019;

11- Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

12- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh năm 2018; nhiệm vụ công tác năm 2019;

13- Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2018; nhiệm vụ công tác năm 2019;

14- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2018; nhiệm vụ công tác năm 2019;

15- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018;

16- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách năm 2018;

17- Báo cáo công tác của Ban Văn hóa - Xã hội năm 2018;

18- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế năm 2018;

19- Báo cáo công tác của Ban Dân tộc năm 2018;

20- Tờ trình về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

21- Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

22- Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2016-2021.

b. Các nội dung chuyên đề (03 nội dung):

1- Đề án công tác dân số và phát triển tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030;

2- Quy định số lượng, phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khu dân cư;

3- Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

3. Các nghị quyết Hội đồng nhân dân thông qua tại kỳ họp:

Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua 12 nghị quyết, trong đó:

- 09 nghị quyết thường lệ: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; (2) Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; (3) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; (4) Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019; (5) Nghị quyết phê chuẩn biên chế hành chính năm 2019; (6) Nghị quyết về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; (7) Nghị quyết về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; (8) Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; (9) Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2016-2021.

- 03 nghị quyết chuyên đề: (1) Nghị quyết thông qua đề án công tác dân số và phát triển tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030; (2) Nghị quyết quy định số lượng, phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; (3) Nghị quyết về Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để thẩm tra các nội dung của kỳ họp theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2017 nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân Phú Thọ 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2017 nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân Phú Thọ 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Dân Mạc
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2017 nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân Phú Thọ 2018

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2017 nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân Phú Thọ 2018

             • 14/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực