Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008 huyện Nhà Bè


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007 cho huyện Nhà Bè;
Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007 cho các đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007;
Xét Tờ trình số 1000/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2007, và giao dự toán ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm định số 04/KTXH-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2007 cuả Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 như sau:

1. Về thu:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 145.947 triệu đồng, đạt 184,74% so chỉ tiêu pháp lệnh (79.000 triệu đồng) và đạt 174% so chỉ tiêu phấn đấu (85.003 triệu đồng).

- Tổng thu ngân sách địa phương: 208.435 triệu đồng, đạt 122,55% so chỉ tiêu pháp lệnh (170.074 triệu đồng) và đạt 116,68% so chỉ tiêu phấn đấu (178.632 triệu đồng).

Trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách:                                                  128.106 triệu đồng

- Thu kết dư năm trước:                                                        9.184 triệu đồng

+ Ngân sách huyện:                                                              3.423 triệu đồng

+ Ngân sách xã:                                                                    5.761triệu đồng

- Thu điều tiết:                                                                    46.048 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách TP:                                           69.628 triệu đồng

+ Thường xuyên:                                                                65.967 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu:                                                         3.661 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn các đơn vị dự toán:                                 3.246 triệu đồng

+ Ngân sách huyện:                                                              2.939 triệu đồng

+ Ngân sách xã:                                                                      307 triệu đồng

b) Thu đầu tư phát triển:                                                      51.199 triệu đồng

- Thu kết dư năm trước:                                                        7.051 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách TP:                                           36.846 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn kinh phí đầu tư:                                       7.302 triệu đồng

c) Thu chuyển nguồn tạm ứng:                                             28.250 triệu đồng

d) Thu trợ cấp chương trình mục tiêu:                                       880 triệu đồng

2. Về chi:

Tổng chi ngân sách cả năm 197.621 triệu đồng, đạt 121,94% so dự toán.

- Chi đầu tư phát triển:                                                        50.000 triệu đồng

- Chi hoạt động thường xuyên: 118.491 triệu đồng, đạt 127,16 % so dự toán đã điều chỉnh.

- Chi chuyển nguồn tạm ứng:                                               28.250 triệu đồng

- Chi chương trình mục tiêu:                                                     880 triệu đồng

3. Kết dư:                                                                          10.814 triệu đồng

- Ngân sách huyện:                                                               3.223 triệu đồng

+ Chi thường xuyên:                                                             2.024 triệu đồng

+ Chi đầu tư phát triển:                                                         1.199 triệu đồng

- Ngân sách xã:                                                                     7.591triệu đồng

Trong thu - chi ngân sách huyện đảm bảo tính cân đối về ngân sách. Ngân sách chi thường xuyên được quản lý chặt chẽ, có cải tiến trong việc điều hành quản lý ngân sách (khoán tự chủ tài chánh cho các đơn vị sự nghiệp có thu, khối giáo dục, khoán thí điểm biên chế và quản lý chi phí hành chánh cho khối chính quyền, Ủy ban nhân dân 7 xã - thị trấn, tạo được ý thức tiết kiệm của các Thủ trưởng và đơn vị sử dụng ngân sách).

Điều 2. Giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2008:

1. Về thu:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

+ Chỉ tiêu pháp lệnh: 107.440 triệu đồng, bằng 136% so với chỉ tiêu pháp lệnh năm 2007 (79.000 triệu đồng)

+ Chỉ tiêu phấn đấu: 120.000 triệu đồng bằng 82,2% so thực hiện năm 2007 (145.947 triệu đồng)

- Tổng thu ngân sách địa phương:                                      113.740 triệu đồng

a) Thu cân đối ngân sách:                                                  112.541 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước:                                                       9.615 triệu đồng

- Ngân sách huyện:                                                               2.024 triệu đồng

- Ngân sách xã:                                                                    7.591 triệu đồng

+ Thu điều tiết:                                                                   36.959 triệu đồng

- Ngân sách huyện:                                                             23.947 triệu đồng

- Ngân sách xã:                                                                  13.013 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách TP:                                          65.967 triệu đồng

b) Thu đầu tư phát triển (kết dư):                                           1.199 triệu đồng

2. Về chi:

- Tổng chi ngân sách địa phương: 104.743 triệu đồng (Chi hoạt động thường xuyên).

Trong đó: (Chi ngân sách xã: 17.602 triệu đồng)

3. Dự kiến kết dư:                                                                8.997 triệu đồng

- Ngân sách huyện:                                                               1.429 triệu đồng

- Thường xuyên:                                                                     230 triệu đồng

- Đầu tư:                                                                              1.199 triệu đồng

- Ngân sách xã:                                                                    7.568 triệu đồng

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân để giao nhiệm vụ chi ngân sách cho từng cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn.

+ Quản lý cấp phát chi theo dự toán, hạn chế thấp nhất phát sinh chi ngoài dự toán. Kiên quyết xuất toán các khoản chi ngoài quy định.

+ Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm trong phạm vi quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn vốn hoạt động. Thực hiện công khai về thu - chi ngân sách của cơ quan, đơn vị.

- Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phối hợp với các cơ quan có liên quan, giám sát việc thực hiện ngân sách Nhà nước.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cần tập trung nhiều hơn trong việc điều hành ngân sách, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện ngân sách, tài chính.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008 huyện Nhà Bè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008 huyện Nhà Bè
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Thị Viết
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008 huyện Nhà Bè

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008 huyện Nhà Bè

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực