Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XIII HỌP THỨ MƯỜI MỘT

(Từ ngày 04 đến ngày 06/12/2007)

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ các báo cáo, tờ trình do UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố trình tại kỳ họp;
Căn cứ ý kiến của Uỷ ban MTTQ Thành phố, ý kiến cử tri, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố
.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008 như báo cáo của UBND Thành phố trình. HĐND nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Mục tiêu tổng quát năm 2008

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng, hiệu quả, bền vững gắn với cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần cùng cả nước phấn đấu vượt ngưỡng “nước đang phát triển có thu nhập thấp” trong năm 2008. Tạo chuyển biến mạnh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục — đào tạo, khoa học — công nghệ, y tế, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đồng thời chú trọng giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, cải thiện chất lượng môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, công trình kết cấu hạ tầng đô thị. Tích cực triển khai Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long — Hà Nội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Tốc độ tăng trưởng GDP tăng 12,5% - 13%; Giá trị tăng thêm của các ngành: dịch vụ tăng 11,2 — 11,7%; công nghiệp và xây dựng tăng 15 — 15,5%, nông lâm thủy sản tăng 1,0 — 1,5%;

Kim ngạch xuất khẩu tăng 20%;

Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 22 — 25%;

Thu ngân sách trên địa bàn tăng 19,1%;

Tỷ lệ sinh trong năm dưới 15,9%

Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt chuẩn phổ cập bậc THPT trên 80%;

Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày đạt 94%;

Số lao động được tạo việc làm mới: 90.000 người;

Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 5,7%;

Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,6%;

Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở đến hết năm 2008 là 100%; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 10,8%;

Cấp nước sạch đô thị: trên 140 lít/người/ngày đêm; tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh đạt 95%;

Tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch dưới 30%;

Diện tích nhà ở xây mới 1.500.000 m2;

Lượng hành khách đi lại bằng xe buýt: 400 triệu lượt người;

Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 99%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1 Đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Thành phố, các chủ trương, chính sách, giải pháp của Trung ương về kế hoạch năm 2008; 9 chương trình công tác lớn và 5 nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố theo phương châm “Năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch”. Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy chính quyền các cấp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước sau phân cấp.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch. Tổ chức rà soát, xử lý kịp thời những vướng mắc trong các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo pháp luật, đảm bảo thực hiện hiệu quả phân cấp kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 08/2006/NQ — HĐND của HĐND Thành phố. Mở rộng mô hình “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử. Chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh.

3.2. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước. Phát triển các loại hình sản xuất doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dưới các hình thức đầu tư đa dạng (BT, BOT, BTO…). Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư của Thành phố. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong các lĩnh vực: dịch vụ đô thị (vệ sinh môi trường, cấp nước, giao thông công cộng…), văn hoá, y tế, giáo dục, TDTT…Thực hiện có hiệu quả đấu thầu các dự án có sử dụng đất trên địa bàn. Xử lý triệt để các trường hợp sử dụng đất sai mục đích hoặc để hoang hoá không sử dụng.

Tập trung ngân sách đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung đô thị và hạ tầng xã hội theo quy hoạch, giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và triển khai các dự án phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực ngoại thành.

3.3. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển hài hoà kinh tế - xã hội — môi trường . Tập trung đầu tư và nâng cao chất lượng phát triển các ngành có thế mạnh, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, các loại hình dịch vụ trình độ cao: du lịch, thương mại, bưu chính viễn thông, tài chính — ngân sách, khoa học công nghệ, đào tạo, y tế, vận tải công cộng, các loại dịch vụ đô thị khác. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống tại Cửa Nam, Hàng Da, chợ Hôm - Đức Viên, chợ Mơ… Tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu; ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh. Thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, trước hết là các điểm du lịch, di tích văn hoá lịch sử gắn liền với lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long — Hà Nội. Phấn đấu lượng khách du lịch năm 2008 tăng 16%, doanh thu du lịch tăng 18%.

Phát triển nông nghiệp kết hợp chặt chẽ với mục tiêu phát triển đô thị, môi trường bền vững. Tiếp tục phát triển các vùng trồng hoa, cây cảnh, rau an toàn hiệu quả cao. Đảm bảo quản lý tốt công tác thú y, bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích tập trung ruộng đất, tăng quy mô sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh.

3.4. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình tổng thể kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long — Hà Nội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long — Hà Nội: Thành cổ Hà Nội, Di tích khu thành Cổ các tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai các hoạt động hướng tới 1000 năm Thăng Long — Hà Nội. Bảo tồn, tôn tạo, xây dựng, mới và phát huy tác dụng các giá trị văn hoá (vật thể và phi vật thể) tiêu biểu của Thủ đô. Phát động toàn dân và các tổ chức đoàn thể triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Duy trì, nâng cao chất lượng và phát triển rộng rãi phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá, khu dân cư văn hoá, làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá.

3.5. Phát triển mạnh các lĩnh vực văn hoá — xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . Tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích gắn với đẩy nhanh việc thực hiện tiêu chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục — đào tạo. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ học sinh THCS học 2 buổi/ngày và tăng số trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Hà Nội — Amsterdam và 2 cụm trường dạy nghề. Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 90.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn dưới 5,7%. Tăng cường xã hội hóa, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho lĩnh vực giáo dục — đào tạo và khoa học — công nghệ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và cải thiện các dịch vụ y tế. Tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu về y tế và phòng chống HIV/AIDS. Tăng cường đào tạo vận động viên trẻ có chất lượng để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội thể thao Olimpic 16 (năm 2008). Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc về môi trường, nước sạch, chiếu sáng, việc làm, nhà ở. Xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, như mại dâm, ma tuý, tai nạn giao thông…

3.6. Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch. Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng khung của Thành phố. Hoàn thành xây dựng và trình phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội gắn với các Quy hoạch Vùng. Tăng cường quản lý kiến trúc đô thị, thực hiện thiết kế đô thị trong các quy hoạch chi tiết của các trục đường quan trọng, các khu đô thị.

Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm và công trình hạ tầng khung của Thành phố. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh thực hiện tuyến đường vành đai 3; mở rộng hoàn thiện đường Láng — Hòa Lạc (đoạn qua Hà Nội); đường 32 đoạn Nam Thăng Long - Cầu Diễn; mở rộng hoàn thiện đường Ngô Gia Tự, nút giao thông Văn Điển…; hoàn thành xây dựng cầu Vĩnh Tuy (quí II/2008); triển khai chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Nhật Tân. Đẩy nhanh đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông quan trọng: vành đai 1, tuyến đường 5 kéo dài…Triển khai xây dựng tuyến đường sắt thí điểm Nhổn — Ga Hà Nội, chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt đô thị đoạn Từ Liêm/Nam Thăng Long - Thượng Đình (tuyến 2). Xây mới khoảng 1,5 triệu m2 nhà ở. Tổ chức tháo dỡ, xây dựng lại các nhà thuộc diện đặc biệt nguy hiểm; khởi công xây dựng lại các khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, Thượng Đình…

3.7. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, quan tâm cải thiện chất lượng môi trường.

Tích cực triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. Điều chỉnh giờ làm việc của các cơ quan, trường học, thời gian vệ sinh, thu gom rác trên đường phố; Tăng cường công tác quản lý hè, đường. Tổ chức phân luồng, phân tuyến, phân làn giao thông phù hợp; xây dựng thêm các cầu vượt cho người đi bộ. Bổ sung lực lượng cảnh sát giao thông, triển khai lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát, đèn tín hiệu đếm ngược tại một số nút giao thông. Phấn đấu vận chuyển hành khách bằng xe buýt trên 400 triệu lượt người.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các vi phạm quy hoạch, kiến trúc và trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích. Triển khai hạ ngầm các tuyến cáp điện lực, thông tin thí điểm trên 5 tuyến phố chính. Phối hợp với cán bộ, ngành Trung ương nghiên cứu biện pháp dãn một số bệnh viện, trường đại học ra khỏi nội đô. Tiếp tục thực hiện xã hội hoá công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo thu gom, vận chuyển trên 99% rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Triển khai Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - dự án II; Cải tạo nhà máy nước Đông Anh. Tăng thêm tổng công suất cấp nước khoảng 40.000 m3/ngđ. Khai thác có hiệu quả nguồn nước từ nhà máy nước mặt sông Đà; giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống dưới 30%.

3.8. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo . Thực hiện đồng bộ Nghị quyết 04/NQ-TƯ Chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống lãng phí, chống tham nhũng, đặc biệt trong 4 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư XDCB, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 — CT/TU ngày 31/8/2007 của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

3.9. Mở rộng hợp tác và quan hệ đối ngoại; củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng và an ninh  Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và “hai hành lang, một vành đai kinh tế”. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống khủng bố, phá hoại, tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững trật tự kỷ cương, an toàn xã hội Thủ đô. Tăng cường giáo dục quốc phòng, nâng cao nhận thức về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng. Xây dựng Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Điều 2:

a. Thông qua kế hoạch sử dụng đất của Thành phố năm 2008 là 1.636 ha, trong đó đất ở 338 ha, đất chuyên dùng 995 ha, đất dự trữ phát triển 300 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 3 ha.

b. Thông qua nội dung Tờ trình UBND Thành phố về phương thức bán và giá bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao có vị trí ở mặt đường, mặt phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

- Tiêu chí xác định nhà ở riêng lẻ có vị trí ở mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao: là nhà ở một tầng, một hộ hoặc nhà nhiều tầng, một hộ ở, có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường, phố được HĐND Thành phố đặt tên đến thời điểm bán nhà. Trường hợp trong một biển số nhà có nhiều ngôi nhà thì nhà ở riêng lẻ nói trên là ngôi nhà có vị trí tiếp giáp và có mặt chính hướng ra mặt đường, phố.

- Phương thức bán:

+ Đối tượng được mua: Là những người đang thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, người được các cơ quan tự quản phân phối nhà trước ngày 27/11/1992; người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước (nhưng chưa làm thủ tục ký lại hợp đồng) thuộc các trường hợp trên.

+ Tiền bán nhà bao gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất: tiền nhà tính theo cấp hạng và tỷ lệ chất lượng còn lại; tiền sử dụng đất tính 40%.

+ Chế độ miễn giảm: thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Phương thức thanh toán: Trả tiền mua nhà 1 lần hoặc trả nhiều lần (không quá 10 năm). Nếu trả tiền 1 lần thì được giảm 10% tiền nhà, nếu trả trong 1 năm thì được giảm 2% trên số tiền nhà phải trả và giảm 20% tiền sử dụng đất. Nếu trả tiền nhiều lần, thanh toán lần đầu không dưới 20%, các lần tiếp theo không dưới 8% trên số tiền mua nhà; trả tiền nhiều lần không được tính giảm.

+ Về thủ tục hồ sơ: Theo quy định của UBND Thành phố.

Quy định trên áp dụng cho tất các trường hợp bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lời cao ở mặt đường, mặt phố chưa bán đến thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, không hồi tố đối với các trường hợp đã bán.

- Giá bán: giao UBND Thành phố rà soát các quy định và tình hình thực tiễn để thống nhất cụ thể với Thường trực HĐND quyết định.

Giao UBND Thành phố tổng hợp, phân loại, đánh giá kỹ thực trạng nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn, xây dựng đề án quản lý, trình kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố.

c. Thông qua Chương trình mục tiêu thực hiện trong giai đoạn 2008-2010 việc chỉnh trang Thành phố và tăng cường trật tự đô thị hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long — Hà Nội. Giao UBND Thành phố xây dựng kế hoạch và đề án cụ thể để triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Điều 3. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2008. HĐND, Thường trực, các ban, đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008, thiết thực hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long — Hà Nội.

Nghị quyết này được HĐND Thành phố Hà Nội Khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ quốc hội
- Chính phủ;
- Ban công tác ĐB;
- Văn phòng QH, Văn phòng Chính phủ
- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội
- Thường trực Thành uỷ
- TT,HĐND, UBND TP, UBMTTQ TP
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các vị đại biểu HĐND TP
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- VP HĐND, VP UBND, VP ĐĐBQH HN;
- Lưu

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2007
Ngày hiệu lực16/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành06/12/2007
        Ngày hiệu lực16/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2008

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2008

         • 06/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực