Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND việc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III quận Thủ Đức


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Thủ Đức, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

KỲ HỌP THỨ 12 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KHÓA III

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC KHÓA III - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Điều 48 và Điều 53 Chương II Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa III được tiến hành từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2007;
Sau khi nghe các báo cáo được trình bày tại kỳ họp theo luật định và ý kiến thảo luận của đại biểu;
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III đi đến thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2007 và chương trình kinh tế - xã hội năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận.

2. Năm 2008 là năm thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Bộ Chính trị để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa - văn minh - hiện đại cụ thể là “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận ngày 11 tháng 12 năm 2007. Hội đồng nhân dân giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng các chương trình hành động nhằm từng bước hoàn chỉnh bộ máy hành chính công từ quận đến phường mang lại hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

+ Tại kỳ họp này đề nghị quý đại biểu Hội đồng nhân dân quận phải tăng cường và thường xuyên làm công tác kiểm tra giám sát để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân đân và chất lượng của người đại biểu nhân dân trong tình hình mới.

Điều 2.

- Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp lần thứ 12 ghi nhận sự cố gắng của Ủy ban nhân dân quận trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận đề ra trong năm với tinh thần quyết tâm cao, nên các chỉ tiêu kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng đều đạt và vượt góp phần làm ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Để tiếp tục phát huy tinh thần trên, trong năm 2008 Hội đồng nhân dân giao nhiệm vụ cho Thường trực Hội đồng nhân dân - Thường trực Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực sau:

a) Lĩnh vực kinh tế: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp do quận quản lý tăng tối thiểu 16 - 17% đạt giá trị sản xuất 2.850 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp phấn đấu đạt 28 tỷ đồng trong đó tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng dần diện tích cây hoa kiểng các loại.

- Tổng doanh thu ngành thương mại - dịch vụ do quận quản lý đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2007.

- Thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu pháp lệnh 396 tỷ đồng tăng 31% so thực hiện năm 2007, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh phấn đấu đạt 203 tỷ đồng.

- Chi ngân sách quận tối thiểu 193 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 153 tỷ đồng, chi đầu tư theo phân cấp là 40 tỷ đồng.

- Trong năm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu vận động trong dân.

b) Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản sửa chữa lớn do quận làm chủ đầu tư đạt 150 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tập trung 100 tỷ đồng (bao gồm vốn ngân sách quận 50 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố phân cấp dự kiến 35 tỷ, quận tự cân đối 5 tỷ đồng, vốn đấu giá quyền sử dụng nhà đất dôi dư là 10 tỷ đồng).

- Tập trung khởi công mới 4/8 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Quận Đảng bộ lần III như: Đường Kha Vạn Cân - đường Hiệp Bình, Trường Trung học cơ sở Trường Thọ; khởi công dự án đê bao chống lũ ven sông Sài Gòn phường Hiệp Bình Phước và tiếp tục thi công hoàn chỉnh Trường Trung học phổ thông Hiệp Bình.

c) Lĩnh vực quy hoạch quản lý đô thị:

- Tập trung kiến nghị Thành phố - Trung ương hỗ trợ quận điều chỉnh các khu quy hoạch không phù hợp, chủ đầu tư không có khả năng thực hiện dự án hoặc quy hoạch treo nhiều năm.

- Tăng cường trật tự kỹ cương trong công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng, tiếp tục thực hiện chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi sinh - môi trường, tích cực tác động các ngành chức năng di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm.

- Thực hiện hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 02 công trình trọng điểm của thành phố Tân Sơn Nhất - Bình Lợi và tuyến Mêtro Bến Thành - Suối Tiên.

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ số hộ dùng nước máy và trạm cấp nước sạch ít nhất 85%.

d) Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

+ Về xã hội:

- Phấn đấu giữ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1% (đối với dân thường trú).

- Giải quyết 10.000 lao động/năm.

- Cơ bản hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí 6.000.000 đồng/người/năm, tiếp tục vận động bổ sung nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của quận đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ trong chương trình.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Chương trình mục tiêu 3 giảm”, tập trung thực hiện công tác phòng, chống tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy; giúp đỡ và quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. 

+ Về văn hóa:

- Đến cuối năm 2008 kiểm tra đánh giá đúng thực chất hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa - khu phố văn hóa (so với năm 2007) theo tiêu chí mới. Tập trung đầu tư đến cuối năm 2008 đề nghị thành phố công nhận từ 1 - 2 phường đạt chuẩn phường văn hóa (phường Linh Chiểu, Bình Thọ). Tiếp tục phấn đấu xây dựng 07 phường đã đăng ký đạt chuẩn văn hóa và 03 chợ văn minh thương nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho ngành văn hóa - thể dục thể thao từ quận đến 12 phường, phấn đấu đảm bảo 18% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và 90% học sinh các cấp tham gia rèn luyện thân thể.

+ Giáo dục:

- Tiếp tục đầu tư trường lớp cho ngành giáo dục đảm bảo không để học sinh không có trường lớp trước khi vào năm học mới.

- Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu huy động các cháu trong độ tuổi vào các cấp học như sau: ngành Mầm non lớp Lá là 100% - Tiểu học 99% - Trung học cơ sở 98% nâng tỷ lệ học 02 buổi ngày lên 70% trong đó Mầm non 100% - Tiểu học trên 95% - Trung học cơ sở 60% xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc gia, hạn chế lưu ban bỏ học dưới 2%.

- Trường Trung cấp nghề thực hiện công tác đào tạo nghề ít nhất 2.000 học viên/năm; đảm bảo chỉ tiêu dạy nghề cho học viên được chi từ ngân sách quận là 600 học viên.

+ Y tế:

- Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị cho Bệnh viện và Trung tâm Y tế Dự phòng của quận; xây mới Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh.

- Tiếp tục quán triệt chương trình văn minh y đức trong ngành y tế, phấn đấu hoàn thành khám chữa bệnh cho 400.000 lượt người/năm.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ 95 - 98% trẻ dưới 5 tuổi được tiêm chủng đủ các loại vác-xin, giảm tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 5 tuổi còn dưới 0,3% hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 8% cơ bản cấp đủ bảo hiểm y tế cho diện nghèo và người neo đơn, diện chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi.

- Tập trung công tác phòng chống, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm. Phấn đấu đến cuối năm 2007 giữ vững danh hiệu 12/12 Trạm Y tế được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

e) Lĩnh vực an ninh quốc phòng:

+ Ngành Công an - Quân sự phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng tỷ lệ phá án từ 60% trở lên trong đó trọng án từ 90% trở lên. Tập trung kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, trọng án, tai nạn giao thông so với năm 2007.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2008 là 180 quân và đạt yêu cầu về chất lượng, số lượng ở hai cấp.

g) Lĩnh vực cải cách hành chính:

Tiếp tục củng cố hoàn thiện về tổ chức nhân sự, trang thiết bị tại các bộ phận tiếp nhận giao trả hồ sơ, hoàn thiện quy trình ISO cấp quận, không để hồ sơ trể hạn, vượt quá tỷ lệ cho phép; thực hiện đề án mô hình liên thông trong việc giải quyết hành chính công ở phường, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức từ quận đến phường có thái độ nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân.

Điều 3.

- Hội đồng nhân dân quận khóa III tại kỳ họp thứ 12 - Giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân quận ngay từ đầu năm, xây dựng chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

- Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân - hai Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tăng cường vai trò kiểm tra giám sát theo luật định để tinh thần Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực thi có hiệu quả.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa III kỳ họp lần thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Tr
ương Văn Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/02/2008
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND việc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III quận Thủ Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND việc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III quận Thủ Đức
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Văn Thống
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/02/2008
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND việc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III quận Thủ Đức

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND việc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III quận Thủ Đức

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực