Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND quy định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND bán nhà sở hữu nhà nước mặt đường mặt phố Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI VỊ TRÍ MẶT ĐƯỜNG, MẶT PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42 /TTr-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh về việc thông qua Quy định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố (có Quy định kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 22/8/2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI VỊ TRÍ MẶT ĐƯỜNG, MẶT PHỐ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 22/8/2008 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12)

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm tại vị trí mặt đường, mặt phố gồm:

- Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố có một tầng hoặc nhiều tầng do một hộ ở.

- Căn hộ thuộc tầng 1, phía trước của nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có nhiều tầng do nhiều hộ ở tại vị trí mặt đường, mặt phố.

Điều 2. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ở mặt đường, mặt phố thuộc diện được bán, có đơn xin mua nhà thì được Hội đồng bán nhà ở của tỉnh xét và đề nghị UBND tỉnh cho bán theo quy định này.

Điều 3. Những hộ đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trong diện được mua theo quy định nhưng không mua, nếu có nhu cầu thì được tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà với các cơ quan quản lý nhà theo giá thuê nhà ở hiện hành.

Điều 4. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh quy định, phần diện tích đất ở, nhà ở vượt hạn mức có thể bố trí cho hộ khác sử dụng thì phải thu hồi bớt diện tích đất ở và nhà ở vượt hạn mức trước khi bán. Trường hợp do cấu trúc, diện tích đất ở và nhà ở vượt hạn mức không thể bố trí cho hộ khác ở được thì phần diện tích nhà ở, đất ở vượt hạn mức bán theo giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm.

Điều 5. Các hộ đang sử dụng hợp pháp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán có nhu cầu mua nhà thì được xem xét cho mua nhà ở khác thuộc sở hữu nhà nước (nếu có), nhưng phải trả lại cho nhà nước diện tích nhà đang sử dụng.

Điều 6. Điều kiện được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 61/CP của Chính phủ khi mua nhà:

1. Có quyết định bố trí nhà ở của UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố; hoặc có quyết định bố trí nhà ở của thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà trước ngày 05/7/1994. Nếu không có quyết định bố trí nhà thì phải có hợp đồng thuê nhà trước ngày 05/7/1994 (là ngày Chính phủ ban hành Nghị định số 61/CP).

2. Có hộ khẩu tại nhà đang ở. Trường hợp đã ở liên tục từ trước ngày 26/3/2007 (ngày UBND tỉnh ban hành Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ) nhưng mới chuyển hộ khẩu đến sau ngày 26/3/2007, thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi có nhà xin mua về quá trình tạm trú liên tục từ trước ngày 26/3/2007, đến ngày nộp đơn xin mua nhà.

3. Chưa được nhà nước giao đất, chưa được hóa giá nhà.

Điều 7. Trường hợp người có đơn xin mua nhà có hợp đồng thuê nhà hoặc quyết định bố trí nhà ở của thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà sau ngày 05/7/1994 (nhưng phải có đủ điều kiện theo điểm 2 và 3, Điều 6 của Quy định này) thì được xét cho mua nhà đang ở theo giá hiện hành của UBND tỉnh tại thời điểm bán, nhưng không được miễn giảm tiền sử dụng đất và tiền nhà theo quy định.

Điều 8. Người được xét mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định trên, nếu chưa nộp tiền thuê nhà thì phải truy thu tiền thuê nhà có cộng với lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố theo thời điểm trước khi bán.

Chương II:

QUY ĐỊNH GIÁ BÁN NHÀ

Điều 9. Giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố được tính theo giá nhà ở và đất ở do UBND tỉnh quy định tại thời điểm ra quyết định bán nhà.

Điều 10. Giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang sử dụng:

Giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang sử dụng được xét cho mua, bao gồm: giá nhà ở và giá đất ở.

1. Giá đất ở: giá đất ở để tính giá trị nộp tiền sử dụng đất cho người mua nhà sở hữu nhà nước theo đối tượng tại Điều 6 của Bản quy định này được tính như sau:

1.1. Đối với nhà ở 1 tầng và nhà ở nhiều tầng do 1 hộ ở, giá đất ở để tính giá trị

nộp tiền sử dụng đất bằng 40% giá đất ở quy định tại Điều 9 của Bản quy định này.

1.2. Đối với nhà ở nhiều tầng do nhiều hộ ở, giá đất ở để tính giá trị nộp tiền sử dụng đất bằng 10% giá đất ở quy định tại Điều 9 của Bản quy định này và được tính theo hệ số tầng cao như sau:

Nhà

Hệ số các tầng

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5

Tầng 6 trở lên

2 tầng

0.7

0.3

 

 

 

 

3 tầng

0.7

0.2

0.1

 

 

 

4 tầng

0.7

0.15

0.1

0.05

 

 

5 tầng trở lên

0.7

0.15

0.08

0.05

0.02

0.0

2. Giá nhà ở

Đơn giá bán nhà ở

=

Đơn giá xây dựng nhà ở mới có kỹ thuật tương đương

x

Tỷ lệ chất lượng còn lại

x

Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng

2.1. Đơn giá xây dựng nhà ở mới: xác định theo quy định tại Điều 9 của Bản quy định này.

2.2. Tỷ lệ chất lượng còn lại: được xác định cho từng phần diện tích nhà bán cụ thể căn cứ vào thời hạn đã sử dụng và thực trạng của nhà đó.

2.3. Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng đối với nhà ở được quy định như sau:

a. Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng đối với các loại nhà ở, trừ loại nhà ở thuộc quy định tại điểm b dưới đây, quy định như sau:

Tầng 1 và nhà 1 tầng áp dụng hệ số                     1,2

Tầng 2 áp dụng hệ số                                         1,1

Tầng 3 áp dụng hệ số                                         1,0

Tầng 4 áp dụng hệ số                                         0,9

Tầng 5 áp dụng hệ số                                         0,8

Từ tầng 6 trở lên áp dụng hệ số                          0,7

b. Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng đối với nhà ở nhiều tầng do nhiều hộ ở cấu trúc kiểu căn hộ quy định như sau:

Tng 1 áp dng hs

1,0

Tng 2 áp dng hs

0,8

Tng 3 áp dng hs

0,7

Tng 4 áp dng hs

0,6

Tầng 5 áp dụng hệ số

0,5

Tầng 6 trở lên áp dụng hệ số

0,4

Điều 11. Đối với phần diện tích đất cơi nới ngoài hợp đồng thuê nhà có vị trí liền kề với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nếu phù hợp với quy hoạch xây dựng thì giải quyết như sau:

- Nêu không vượt quá hạn mức do UBND tỉnh quy định thì người mua nhà được xét bán thêm phần diện tích đó, nhưng phải nộp tiền sử dụng đất (không miễn giảm) theo giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm.

- Phần diện tích vượt hạn mức nếu có thể thu hồi để bố trí cho người khác thì phải thu hồi trước khi bán; nếu phần diện tích vượt hạn mức do cấu trúc không thể bố trí cho hộ khác thì bán diện tích đó cho hộ được mua nhà theo giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm.

Điều 12. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất và tiền nhà khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố:

1. Đối với người có công với Cách mạng: Được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ; và theo Thông tư số 05/1999/TT-BXD ngày 26/7/1999 của Bộ Xây dựng (kể cả đối tượng thuộc Điều 7 của Bản quy định này).

2. Đối với các đối tượng khác được quy định tại Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Bản quy định này thì được miễn giảm tiền nhà theo quy định tại Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước.

Chương III:

THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ

Điều 13. Hồ sơ xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố:

1. Người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nộp hồ sơ xin mua nhà tại Sở Xây dựng (nếu nhà xin mua thuộc địa bàn thành phố Quy Nhơn); các huyện khác thì nộp tại UBND huyện sở tại.

2. Hồ sơ xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Đơn xin mua nhà (theo mẫu in sẵn);

- Các giấy tờ nếu có (bản sao): quyết định bố trí nhà, hợp đồng thuê nhà, sổ hộ khẩu (hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương đã ở liên tục từ trước ngày 26/3/2007);

- Giấy cam kết của người mua nhà về việc chưa được nhà nước giao đất, chưa được hóa giá nhà (theo mẫu in sẵn) được chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi đang công tác xác nhận.

- Các giấy tờ xác nhận người có công với Cách mạng, gia đình thuộc diện chính sách (theo mẫu in sẵn) được chính quyền địa phương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận;

- Nếu là đối tượng được quy định tại điểm 2, Điều 12 quy định này thì nộp thêm giấy xác nhận thời gian công tác của các thành viên trong hợp đồng thuê nhà hoặc trong cùng hộ khẩu tại nhà xin mua nếu có (có mẫu in sẵn) được cơ quan đang công tác hoặc nơi đóng bảo hiểm xã hội xác nhận;

Điều 14. Sau khi người xin mua nhà nộp đủ hồ sơ theo quy định, tổ công tác bán nhà ở của tỉnh kiểm tra thực tế nhà ở, đất ở, đối chiếu với hồ sơ và đo vẽ sơ đồ hiện trạng nhà, đất để xác định các điều kiện về: quy hoạch; vị trí và diện tích sử dụng nhà, đất; cấp nhà; chất lượng còn lại; hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng.

Điều 15. Căn cứ các điều kiện đã xác định ở Điều 13, tổ công tác bán nhà ở của tỉnh thực hiện tính toán giá bán nhà.

Điều 16. Tổ công tác bán nhà ở của tỉnh có trách nhiệm hoàn tất toàn bộ các thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố trong diện được bán, đối tượng được mua và giá bán nhà để báo cáo Hội đồng bán nhà ở của tỉnh xét duyệt và trình UBND tỉnh ra quyết định bán nhà.

Điều 17. Sau khi nhận quyết định bán nhà của UBND tỉnh, người mua nhà đến các cơ quan quản lý nhà để ký hợp đồng mua nhà và nộp tiền mua nhà vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Khi người mua nhà đã trả đủ tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, các cơ quan quản lý nhà phải thực hiện việc thanh lý hợp đồng mua bán nhà với người mua.

Chương IV:

PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN TRẢ TIỀN MUA NHÀ

Điều 18. Thanh toán tiền mua nhà bằng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn thanh toán tiền mua nhà không quá 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà, cụ thể như sau:

1. Nếu trả hết tiền 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng mua bán nhà trong thời gian 1 tháng, thì được giảm 10% giá bán.

2. Nếu trả hết trong thời gian 1 năm được giảm 2% giá bán.

3. Nếu người mua nhà áp dụng phương thức trả dần tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trong 10 năm thì số tiền trả lần đầu tối thiểu là 20% tổng số tiền phải trả, số tiền còn lại được thanh toán trong mỗi năm tiếp theo là 8% bằng tiền đồng Việt Nam (không quy đổi ra vàng) cộng với tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của dân cư tại Ngân hàng thương mại vào thời điểm thanh toán.

Điều 19. Trường hợp người mua nhà chưa trả hết tiền mà thời hạn ghi trong hợp đồng đã kết thúc mà không có lý do chính đáng, thì bên bán có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng và hoàn trả cho người mua số tiền đã nhận sau khi khấu trừ một khoản tiền phạt bằng 5% giá trị hợp đồng. Người mua phải truy nộp toàn bộ số tiền thuê nhà chưa trả để tiếp tục được thuê nhà ở theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Trường hợp người mua nhà chết mà chưa trả hết tiền mua nhà thì những người thuộc diện thừa kế hợp pháp được tiếp tục trả tiền mua nhà để được cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.

Chương V:

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN MUA BÁN NHÀ

Điều 21. Chuyển toàn bộ số tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố vào Quỹ phát triển nhà ở của tỉnh theo quy định tại Điều 52 của Luật Nhà ở. Trường hợp chưa lập Quỹ phát triển nhà ở (do các bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, chưa có văn bản hướng dẫn thành lập Quỹ phát triển nhà ở) thì nộp tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố vào tài khoản tiền gửi của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước của tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND bán nhà sở hữu nhà nước mặt đường mặt phố Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND bán nhà sở hữu nhà nước mặt đường mặt phố Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND bán nhà sở hữu nhà nước mặt đường mặt phố Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND bán nhà sở hữu nhà nước mặt đường mặt phố Bình Định

         • 22/08/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực