Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND về chủ trương điều chỉnh giá đất năm 2008; phân cấp thẩm quyền trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước; Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998-2000 và đến năm 2010; giải pháp kiềm chế lạm phát

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND chủ trương điều chỉnh giá đất năm 2008 phân cấp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO CHỦ TRƯƠNG VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008; PHÂN CẤP THẨM QUYỀN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC; ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 1998-2000 VÀ ĐẾN NĂM 2010; CÁC GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước; Thông tư số 137/2006/NĐ-CP">35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 704/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 về việc điều chỉnh giá các loại đất và phân loại đường phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008; Tờ trình số 701/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 về việc Quy định phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998 - 2000 và đến năm 2010; báo cáo các giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008 như phụ lục kèm theo Tờ trình số 704/TTr- UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn chỉnh bảng giá đất, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong tỉnh.

Điều 2. Về phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 701/TTr- UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn chỉnh các nội dung phân cấp và quyết định cụ thể việc phân cấp quản lý tài sản Nhà nước cho các cơ quan thuộc phạm vi quản lý.

Điều 3. Về Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998-2000 và đến năm 2010

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí cho kết thúc việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998 - 2000 và đến năm 2010. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng mới Dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí 4 giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn tỉnh, giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 5.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre - khoá VII kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2008 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/04/2008
Ngày hiệu lực 21/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND chủ trương điều chỉnh giá đất năm 2008 phân cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND chủ trương điều chỉnh giá đất năm 2008 phân cấp
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Huỳnh Văn Be
Ngày ban hành 11/04/2008
Ngày hiệu lực 21/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND chủ trương điều chỉnh giá đất năm 2008 phân cấp

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND chủ trương điều chỉnh giá đất năm 2008 phân cấp