Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2007, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 VÀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-BKTXH ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2007 như sau:

1. Về thu ngân sách:

a) Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận cả năm là 373,154 tỷ đồng, đạt 113,42% dự toán năm. Nếu không kể số ghi thu thì số thu ngân sách nhà nước năm 2007 là 356,152 tỷ đồng, đạt 108,25% dự toán năm.

b) Quyết toán thu ngân sách quận năm 2007 là: 258,716 tỷ đồng, đạt 161% dự toán năm. Nếu không kể số ghi thu và số kết dư năm trước chuyển sang thì quyết toán thu ngân sách quận là 191,127 tỷ đồng, đạt 119% dự toán năm.

Quyết toán thu ngân sách quận gồm các khoản:

+ Thu phân chia cho ngân sách là 108,662 tỷ đồng.

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước là 7,367 tỷ đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố là 75,098 tỷ đồng.

+ Thu kết dư ngân sách là 50,587 tỷ đồng.

+ Ghi thu ngân sách là 17,002 tỷ đồng.

2. Về chi ngân sách:

a) Quyết toán chi ngân sách quận năm 2007 là 203,331 tỷ đồng, đạt 124% dự toán Thành phố giao và đạt 117% dự toán Hội đồng nhân dân quận giao. Nếu không kể số ghi chi thì quyết toán chi ngân sách quận năm 2007 là 186,329 tỷ đồng, đạt 114% dự toán Thành phố giao và đạt 108% dự toán Hội đồng nhân dân quận giao.

b) Quyết toán chi ngân sách quận gồm các khoản chi:

- Chi đầu tư phát triển: 31,106 tỷ đồng, đạt 146% dự toán năm.

- Chi thường xuyên: 155,223 tỷ đồng, đạt 102% dự toán năm.

- Ghi chi ngân sách: 17,002 tỷ đồng.

3. Kết dư ngân sách:

a) Kết dư ngân sách quận năm 2007 là: 55,385 tỷ đồng.

Trong đó:           - Kết dư ngân sách cấp quận: 48,915 tỷ đồng.

- Kết dư ngân sách cấp phường: 6,470 tỷ đồng.

b) Trong kết dư ngân sách quận có các khoản chưa chi chuyển tiếp năm sau như:

- Nguồn kinh phí đầu tư thuộc ngân sách quận: 4,453 tỷ đồng.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản chuyển tiếp sang năm sau: 1,047 tỷ đồng.

- Thu tiền thuê nhà sở hữu nhà nước: 1,497 tỷ đồng.

- Mua sắm trang thiết bị chuyên môn theo yêu cầu Sở Y tế cho Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế Dự phòng quận: 1,687 tỷ đồng.

- Kinh phí thành phố bổ sung cho công tác dịch vụ vệ sinh đô thị: 1,092 tỷ đồng.

(Đính kèm biểu quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007)

Điều 2. Ghi nhận kết quả tình hình thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 như sau

1. Về thu ngân sách:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 là 239,579 tỷ đồng, đạt 58% dự toán năm và bằng 148% cùng kỳ.

b) Thu ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 là 113,44 tỷ đồng, đạt 69% dự toán năm và bằng 129% cùng kỳ.

2. Về chi ngân sách:

a) Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 là 92,5 tỷ đồng, đạt 50% dự toán năm và bằng 121% cùng kỳ.

b) Chi ngân sách quận bao gồm các nội dung:

- Chi đầu tư phát triển: 6,5 tỷ đồng, đạt 30% dự toán năm.

- Chi thường xuyên: 86,02 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm.

Điều 3. Nhất trí phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2008 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận là: 18,427 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung (7,295 tỷ đồng), nguồn 50% tăng thu dự toán 2008 so dự toán 2007 (5,108 tỷ đồng), tiết kiệm 10% chi thường xuyên (4,118 tỷ đồng) và nguồn kết dư ngân sách quận (1,906 tỷ đồng).

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 4.

1. Ủy ban nhân dân quận căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008, giao bổ sung dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và kiên quyết xuất toán những trường hợp chi sai quy định.

2. Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2008, đảm bảo quyết toán đúng chính sách và quy định của pháp luật; thẩm định trình Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2008 tại kỳ họp giữa năm 2009.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 11 khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2008
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 11)

ĐVT: ngàn đồng

STT

NỘI DUNG

DT đã giao năm 2008

DT điều chỉnh bổ sung

DT sau khi điều chỉnh

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

TỔNG CỘNG

184.493.000

18.427.000

202.920.000

 

I

Chi đầu tư phát triển

21.730.000

-3.684.000

18.046.000

 

 

- Nguồn TP phân cấp

14.130.000

 

14.130.000

 

 

- Nguồn NS quận

7.600.000

-3.684.000

3.916.000

 

II

Chi thường xuyên

162.763.000

22.111.000

184.874.000

 

1

Sự nghiệp kinh tế

18.741.000

0

18.741.000

 

 

- SN kiến thiết thị chính

11.651.000

 

11.651.000

 

 

Tr.đó: tiền điện chiếu sáng dân lập

1.415.000

 

1.415.000

 

 

- SN giao thông

6.590.000

 

6.590.000

 

 

Tr.đó: chi công trình chuyển tiếp

2.830.000

 

2.830.000

 

 

- SN kinh tế khác

500.000

 

500.000

 

 

Trong đó: + SN QLĐT & quy hoạch

200.000

 

200.000

 

 

+ SN tài nguyên môi trường

100.000

 

100.000

 

 

+ Phòng cháy, chữa cháy

200.000

 

200.000

 

2

SN giáo dục - đào tạo

60.521.000

16.069.000

76.590.000

 

 

- SN giáo dục phổ thông (Tr.đó: SC 1 tỷ)

58.971.000

16.069.000

75.040.000

 

 

- Trung tâm BDCT

1.100.000

 

1.100.000

 

 

- Đào tạo lại

300.000

 

300.000

 

 

- Trung tâm dạy nghề

150.000

 

150.000

 

3

Sự nghiệp y tế

12.268.000

1.524.000

13.792.000

 

 

- Bệnh viện quận

4.750.000

610.000

5.360.000

 

 

- Trung tâm Y tế Dự phòng

7.518.000

914.000

8.432.000

 

4

SN dân số, GĐ và TE

759.000

0

759.000

 

5

Sự nghiệp văn hóa nghệ thuật

2.355.000

40.000

2.395.000

 

 

+ Trung tâm Văn hóa

1.470.000

 

1.470.000

 

 

+ Nhà Thiếu nhi

750.000

40.000

790.000

 

 

+ Văn hóa thông tin

135.000

 

135.000

 

6

Sự nghiệp thể dục thể thao

1.550.000

0

1.550.000

 

7

Sự nghiệp xã hội

4.392.000

1.735.000

6.127.000

 

 

- Trợ cấp dân nghèo

660.000

770.000

1.430.000

 

 

- Trợ cấp diện chính sách

1.714.000

965.000

2.679.000

 

 

- Cứu tế khác

1.868.000

 

1.868.000

 

 

- Chi phòng, chống tệ nạn xã hội

150.000

 

150.000

 

8

Quản lý nhà nước

9.990.000

1.850.000

11.840.000

 

 

- Hội đồng nhân dân

250.000

 

250.000

 

 

- Quản lý nhà nước

8.140.000

1.850.000

9.990.000

 

 

- QLNN ngoài khoán

1.600.000

 

1.600.000

 

9

Chi khen thưởng cấp quận

412.000

0

412.000

 

10

Thanh tra Xây dựng

 

3.011.000

3.011.000

 

11

Đoàn thể

2.358.000

377.000

2.735.000

 

 

+ Mặt trận Tổ quốc

600.000

110.000

710.000

 

 

+ Quận đoàn

600.000

157.000

757.000

 

 

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ

550.000

10.000

560.000

 

 

+ Hội Cựu Chiến binh

200.000

50.000

250.000

 

 

+ Hội Chữ thập đỏ

270.000

50.000

320.000

 

 

+ Đoàn thể khác

138.000

 

138.000

 

12

Quốc phòng - An ninh

5.770.000

881.000

6.651.000

 

 

- Quốc phòng

2.570.000

505.000

3.075.000

 

 

- An ninh

2.950.000

176.000

3.126.000

 

 

Trong đó: mua 06 xe chuyên dùng

750.000

176.000

926.000

 

 

- Chi phòng, chống tội phạm

250.000

200.000

450.000

 

13

Chi khác (hỗ trợ đơn vị TW, TP...)

2.357.000

0

2.357.000

 

 

- Viện Kiểm sát

140.000

 

140.000

 

 

- Tòa án nhân dân

250.000

 

250.000

 

 

- Đội Thi hành án dân sự

300.000

 

300.000

 

 

- Kho bạc Nhà nước

120.000

 

120.000

 

 

- Chi cục Thuế

290.000

 

290.000

 

 

- Trích ủy nhiệm thu thuế nhà đất

200.000

 

200.000

 

 

- Phòng Thống kê

100.000

 

100.000

 

 

- Liên đoàn Lao động

60.000

 

60.000

 

 

- TTCSPCCC - khu vực 7 (mua xe)

150.000

 

150.000

 

 

- Các đơn vị khác (trợ cấp tết, 20/11…)

747.000

 

747.000

 

14

Chi ngân sách phường

31.700.000

5.714.000

37.414.000

 

 

Tr.đó: quỹ khen thưởng

160.000

 

160.000

 

15

Hỗ trợ các quỹ

500.000

 

500.000

 

16

Dự phòng

6.682.000

-6.682.000

0

 

17

Chi tăng lương

2.408.000

-2.408.000

0

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 59
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 59
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu 2008

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu 2008

             • 11/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực