Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ Về mua bán và kinh doanh nhà ở và Nghị định số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán nhà ở;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1.264/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Về việc thông qua Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Tỉnh theo Nghị định 61/CP; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Tỉnh với nội dung chủ yếu như sau:

Tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu trên địa bàn Tỉnh là 283 căn nhà (256 căn nhà cấp 4c, 01 căn cấp 2a+4a, 16 căn cấp 4a và 10 căn nhà tạm a) với tổng diện tích nhà là 11.202,30 m2, tập trung tại thị xã Tây Ninh và hai huyện Trảng Bàng và Dương Minh Châu, trong đó:

1. Nhà ở phù hợp quy hoạch được bán trên địa bàn Tỉnh là 80 căn nhà, bao gồm:

- 62 căn nhà cấp 4c (55 căn nhà trong hẻm và 7 căn nhà mặt tiền) với tổng diện tích nhà là 2.470,53 m2 và diện tích đất là 6.568 m2 thuộc khu vực thị xã Tây Ninh; giá bán nhà, đất khi chuyển quyền sử dụng tạm tính chưa trừ miễn giảm theo quy định là 2.639 triệu đồng;

- 18 căn nhà nhà mặt tiền với tổng diện tích nhà là 1.241,28 m2 và diện tích đất là 1.872,98 m2 thuộc khu vực thị trấn Trảng Bàng, giá bán nhà, đất khi chuyển quyền sử dụng tạm tính là 2.561 triệu đồng.

2. Nhà ở không phù hợp với quy hoạch gồm:

- 194 căn nhà cấp 4c với tổng diện tích nhà là 7.197,94 m2 thuộc khu vực thị xã Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu;

- 9 căn nhà mặt tiền với tổng diện tích nhà là 292,55 m2 thuộc khu vực thị trấn Trảng Bàng.

3. Phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước:

a) Đối với nhà ở phù hợp với quy hoạch thực hiện bán cho các đối tượng đang thuê, sử dụng với thời gian thanh toán tiền mua nhà không quá 3 năm, nếu người mua thanh toán tiền một lần ngay khi ký hợp đồng mua nhà được giảm 10% tổng số tiền phải trả; trường hợp thanh toán trong vòng một năm được giảm 2% tổng số tiền phải trả, trong đó:

- Đối với nhà ở vị trí mặt tiền, có khả năng sinh lợi cao bán cho người đang thuê với giá đất bằng 100% giá thị trường tại thời điểm ký hợp đồng bán nhà;

- Đối với nhà ở vị trí trong hẻm, bán cho người đang thuê với giá đất là giá do Ủy ban nhân dân Tỉnh áp dụng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004; mức thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP và Nghị định số 21/CP;

- Trường hợp nếu người đang thuê, sử dụng nhà ở không mua thì được tiếp tục thuê nhà ở theo quy định hiện hành;

b) Đối với nhà ở không phù hợp với quy hoạch, người đang thuê, sử dụng được tiếp tục thuê theo quy định hiện hành;

c) Nguồn tiền thu được từ việc bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Tỉnh được nộp vào Quỹ phát triển nhà ở Tỉnh quản lý và sử dụng theo quy định.

4. Các chế độ miễn giảm

Việc thực hiện các chế độ miễn giảm tiền nhà và đất cho người mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được thực hiện tại thời điểm ký hợp đồng bán nhà theo các quy định sau:

- Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

- Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định; tiến hành tổ chức lập kế hoạch bán, khảo sát mức giá tại thời điểm bán và xem xét miễn giảm cho từng đối tượng khi thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Tỉnh; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tình tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành08/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Tây Ninh

         • 08/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực