Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam; điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 173/2014/NQ-HĐND thu các khoản phí lệ phí Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2009/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC; MIỄN LỆ PHÍ HỘ TỊCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀO DI CƯ SANG VIỆT NAM; ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2007/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2189 /TTr-UBND ngày 22/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Về việc đề nghị quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam; Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định về thu Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; Miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam; Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu phí một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Quy định thu Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực:

a) Mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực:

- Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000 đồng/bản;

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang; mức thu tối đa 100.000 đồng/bản.

- Chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/trường hợp.

b) Đối tượng thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

- Đơn vị thực hiện thu lệ phí:

+ Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc;

+ Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã thu lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

c) Quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

Cơ quan thu lệ phí phải nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

2. Nay bổ sung khoản 5.3 mục 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 15/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: Miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam.

3. Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu 3 khoản lệ phí, 5 khoản phí quy định tại phụ lục 3 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10/ 7/2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các ĐBQH và ĐB HĐND tinh;
- Văn phòng và các Ban thuộc Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ và các Đoàn thể ở tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- V1, V2, V3, Chuyên viên;
- Lưu VT, KTNS1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

PHỤ LỤC:

TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên phí, lệ phí

Tỷ lệ (%) tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND

Tỷ lệ (%) điều chỉnh

1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng n­ước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi (do cơ quan địa phương thực hiện thẩm định)

10%

40%

2

Phí thẩm định báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (do cơ quan địa phương thực hiện thẩm định)

10%

40%

3

Phí thẩm định hồ s­ơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (do cơ quan địa phương thực hiện thẩm định)

10%

40%

4

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

20%

40%

5

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

20%

40%

6

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (do cơ quan Nhà nước địa phương thực hiện cấp giấy)

10%

Nộp 100% vào Ngân sách nhà nước

7

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (do cơ quan Nhà nước địa phương thực hiện cấp giấy)

10%

Nộp 100% vào Ngân sách nhà nước

8

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (do cơ quan Nhà nước địa phương thực hiện cấp giấy phép)

10%

Nộp 100% vào Ngân sách nhà nước

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực20/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam