Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND7

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND7 về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND7 công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND8 hỗ trợ công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 28/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND7 công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2009/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 482/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-HĐND-VHXH ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

Tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi toàn tỉnh, phấn đấu quy mô dân số đạt 1,3 triệu người vào năm 2010. Tập trung giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Từng bước nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Duy trì và từng bước nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức tiên tiến của cả nước.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

a) Duy trì mức sinh thay thế một cách vững chắc, mỗi năm giảm sinh 0,6%o;

b) Tỷ lệ phát triển dân số chung cho cả thời kỳ 2006 - 2010 đạt bình quân 5,6%/năm;

c) Quy mô dân số trung bình đến năm 2010 đạt khoảng 1,3 triệu người;

d) Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đến năm 2010 đạt trên 75%;

đ) Bình quân mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên hàng năm 0,5%;

e) Đến năm 2010 giảm còn 50% tỷ lệ nạo phá thai/số đẻ;

g) Triển khai việc đăng ký dân số và xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư, hình thành hệ thống quản lý dân số thống nhất vào năm 2010, bảo đảm cung cấp thông tin, dữ liệu dân số kịp thời, đầy đủ, chính xác phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Tiếp tục quán triệt 5 quan điểm của Đảng về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo Nghị quyết 04-NQ/HNTW ngày 14 tháng 01 năm 1993 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII và Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

b) Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở. Trong năm 2009, phấn đấu đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho các cơ sở, trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra;

c) Đảm bảo nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ bổ sung hàng năm bằng hoặc cao hơn nguồn Trung ương đầu tư cho tỉnh về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

d) Triển khai xây dựng các hương ước, quy ước về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho cộng đồng khu phố, ấp.

4. Chính sách hỗ trợ

Ngoài khoản chi theo quy định của Trung ương, hàng năm từ nguồn ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ thêm cho các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình như sau:

a) Hỗ trợ thêm cho người đình sản và cơ sở y tế thực hiện dịch vụ đình sản:

- Người thực hiện đình sản: 200.000 đồng/trường hợp;

- Cơ sở y tế thực hiện đình sản nữ: 100.000 đồng/trường hợp;

- Kíp phẫu thuật đình sản: 20.000 đồng/trường hợp.

b) Hỗ trợ cho cộng tác viên dân số (tính theo số hộ trên địa bàn phụ trách):

- Khu vực thị xã Thủ Dầu Một: 600 đồng/hộ/tháng;

- Khu vực huyện Thuận An, Dĩ An: 650 đồng/hộ/tháng;

- Khu vực huyện Tân Uyên, Bến Cát, Phú Giáo, Dầu Tiếng: 750 đồng/hộ/tháng.

c) Mức khen thưởng cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, khu phố, ấp thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

- Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh được thưởng 1.000.000 đồng/đơn vị;

- Khu phố, ấp đạt 3 năm liền Dân số - Phát triển trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh được thưởng 4.000.000 đồng/khu phố, ấp.

d) Riêng trong các đợt triển khai Chiến dịch dân số, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ thêm các khoản chi như sau:

- Chi cho vận động, tư vấn đối tượng chấp nhận đình sản: 20.000 đồng/trường hợp;

- Chi cho vận động, tư vấn đối tượng chấp nhận đặt vòng tránh thai: 10.000 đồng/trường hợp;

- Chi cho vận động, tư vấn đối tượng chấp nhận cấy thuốc tránh thai: 10.000 đồng/trường hợp;

- Chi đưa đón đối tượng đi thực hiện đình sản, đặt vòng và cấy thuốc tránh thai: 10.000 đồng/trường hợp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2009/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2009
Ngày hiệu lực17/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND7 công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND7 công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2009/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành07/04/2009
        Ngày hiệu lực17/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND7 công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bình Dương

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND7 công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bình Dương