Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND

Nghị Quyết 05/2010/NQ-HĐND ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị Quyết 05/2010/NQ-HĐND chính sách khuyến khích xã hội hoá Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND tăng cường khuyến khích xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị Quyết 05/2010/NQ-HĐND chính sách khuyến khích xã hội hoá Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2010/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HOÁ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

(Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 6 năm 2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 03/BC-VHXH ngày 21/6/2010 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 17 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau:

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng hiện có hoặc được nhà nước xây dựng mới nhà, cơ sở hạ tầng cho thuê dài hạn với giá ưu đãi để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương và Nhà nước. Mức giá cho thuê ưu đãi tối đa không bao gồm tiền thuê đất, tiền đền bù giải phóng mặt bằng và lãi của cơ sở kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng theo dự án được duyệt. Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét mức giá cho thuê từng trường hợp cụ thể, đúng quy định pháp luật.

2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được xem xét giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo các hình thức: giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp giao đất hoặc cho thuê đất là đất đô thị và đất ở thì được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như sau:

- Địa bàn thành phố Cà Mau:

+ Các phường, giảm 40%;

+ Các xã, giảm 60%;

- Địa bàn các huyện:

+ Các thị trấn, giảm 50%;

+ Các xã, giảm 70%.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Website tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Lê Hồng My

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/06/2010
Ngày hiệu lực 01/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị Quyết 05/2010/NQ-HĐND chính sách khuyến khích xã hội hoá Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị Quyết 05/2010/NQ-HĐND chính sách khuyến khích xã hội hoá Cà Mau
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Lê Hồng My
Ngày ban hành 24/06/2010
Ngày hiệu lực 01/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị Quyết 05/2010/NQ-HĐND chính sách khuyến khích xã hội hoá Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Nghị Quyết 05/2010/NQ-HĐND chính sách khuyến khích xã hội hoá Cà Mau