Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND về bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành

Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI
(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành Bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau với các nội dung như sau:

1. Về khung giá các loại đất:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Số TT

Loại đất

Khung giá đất năm 2012

Tối thiểu

Tối đa

a)

Đất trồng cây hàng năm

20

70

b)

Đất trồng cây lâu năm

30

120

c)

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

-

Đất chuyên tôm

20

70

-

Đất trồng lúa kết hợp nuôi tôm và ngược lại

20

70

-

Đất trồng rừng kết hợp với nuôi tôm (Rừng - Tôm)

15

22

d)

Đất rừng sản xuất

8

10

đ)

Đất rừng phòng hộ

2

2

e)

Đất rừng đặc dụng

2

2

g)

Đất làm muối

15

15

h)

Đất ở đô thị:

- Thành phố Cà Mau (đô thị loại II)

- Các thị trấn (đô thị loại V)

 

300

70

 

30.000

8.000

i)

Đất ở nông thôn

70

8.000

2. Về bảng giá các loại đất:

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 và Quy định về áp dụng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Nghị quyết này.

a) Về đất ở: Ban hành mức giá cho 2.232 đoạn đường trên địa bàn tỉnh, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 1.743 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 344 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 37 đoạn đường, bổ sung mới 108 đoạn đường.

- Thành phố Cà Mau có 283 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 241 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 35 đoạn đường và bổ sung mới 07 đoạn đường.

- Huyện Thới Bình có 150 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 76 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 71 đoạn đường và bổ sung mới 03 đoạn đường.

- Huyện U Minh có 236 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 225 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 07 đoạn đường và bổ sung mới 04 đoạn đường.

- Huyện Trần Văn Thời có 684 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 482 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 142 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 09 đoạn đường và bổ sung mới 51 đoạn đường.

- Huyện Cái Nước có 136 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 98 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 30 đoạn đường và bổ sung mới 08 đoạn đường.

- Huyện Phú Tân có 200 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 146 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 34 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 11 đoạn đường và bổ sung mới 09 đoạn đường.

- Huyện Đầm Dơi có 214 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 167 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 17 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 11 đoạn đường và bổ sung mới 19 đoạn đường.

- Huyện Năm Căn có 250 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 244 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 03 đoạn đường và bổ sung mới 03 đoạn đường.

- Huyện Ngọc Hiển có 79 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 64 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 05 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 06 đoạn đường và bổ sung mới 04 đoạn đường.

b) Về các loại đất nông nghiệp: Giá nhóm đất nông nghiệp giữ nguyên theo giá năm 2011.

c) Sửa đổi, bổ sung một số Quy định về áp dụng giá các loại đất như: đối với giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và giá các loại đất phi nông nghiệp khác; điều chỉnh chuyển một phần đất nông nghiệp xã Nguyễn Việt Khái trong phạm vi quy hoạch khu Trung tâm hành chính huyện Phú Tân từ khu vực 4 lên khu vực 3.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này Quyết định công bố Bảng giá các loại đất năm 2012 đúng thời gian theo luật định.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2011/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2011
Ngày hiệu lực 19/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2012
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Bùi Công Bửu
Ngày ban hành 09/12/2011
Ngày hiệu lực 19/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2012

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2012