Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh giỏi trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn; mức khen, thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND học bổng học sinh giỏi đạt giải quốc gia quốc tế giáo viên có học sinh giỏi Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN BẮC KẠN; MỨC KHEN, THƯỞNG CHO HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ, KHU VỰC QUỐC TẾ VÀ GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ, KHU VỰC QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VIII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4 NĂM 2014

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số: 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số: 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số: 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông Chuyên;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 08/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh giỏi trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn; mức khen, thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số: 08/BC-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh giỏi trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là học bổng); mức khen, thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Học bổng khuyến khích học tập cho học sinh giỏi trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn

a) Đối tượng và tiêu chuẩn xét cấp học bổng: Là học sinh lớp chuyên trong trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn thuộc chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm đạt hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng và đạt được một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

- Điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng phải đạt từ 8,5 trở lên;

- Đoạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó.

b) Mức học bổng: Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng bằng bốn lần mức học phí hiện hành của học sinh khu vực các phường của thị xã Bắc Kạn học tại trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn.

c) Số tháng được cấp học bổng: 09 tháng/năm học, được cấp theo từng học kỳ (học kỳ I cấp 4,5 tháng; học kỳ II cấp 4,5 tháng).

2. Khen, thưởng học sinh đạt giải quốc gia

a) Đối tượng áp dụng: Là học sinh đang học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt giải Nhất (huy chương Vàng), giải Nhì (huy chương Bạc), giải Ba (huy chương Đồng), giải khuyến khích các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; học sinh đạt giải Nhất (huy chương Vàng), giải Nhì (huy chương Bạc), giải Ba (huy chương Đồng), giải Khuyến khích cá nhân và đồng đội trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và các kỳ thi, hội thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ, Ngành chuyên môn tổ chức ở cấp toàn quốc (trừ các hội thi thể thao).

b) Chế độ khen:

 Nếu chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen thì được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.

c) Chế độ thưởng: Ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, còn được thưởng theo mức sau:

+ Học sinh đạt giải Nhất (huy chương Vàng): 3,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Học sinh đạt giải Nhì (huy chương Bạc): 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Học sinh đạt giải Ba (huy chương Đồng): 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Học sinh đạt giải Khuyến khích: 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.

3. Khen, thưởng giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia.

a) Về chế độ khen

* Đối tượng áp dụng: Là giáo viên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trực tiếp giảng dạy bộ môn có học sinh đạt giải, tham gia ôn luyện đội tuyển, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật có học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đạt giải cá nhân và đồng đội trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và các kỳ thi, hội thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ, Ngành chuyên môn tổ chức ở cấp toàn quốc (trừ hội thi thể thao).

* Chế độ khen: Được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho từng giáo viên theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.

b) Về chế độ thưởng

* Đối tượng áp dụng: Tập thể giáo viên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trực tiếp tham gia ôn luyện đội tuyển, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật có học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đạt giải cá nhân và đồng đội trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và các kỳ thi, hội thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ, Ngành chuyên môn tổ chức ở cấp toàn quốc (trừ hội thi thể thao).

* Chế độ thưởng:

+ Có học sinh đạt giải Nhất (huy chương Vàng): 3,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Có học sinh đạt giải Nhì (huy chương Bạc): 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Có học sinh đạt giải Ba (huy chương Đồng): 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Có học sinh đạt giải Khuyến khích: 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.

Nếu tập thể giáo viên trực tiếp tham gia ôn luyện đội tuyển, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật có nhiều học sinh đạt giải thì chỉ được thưởng theo một giải cao nhất. Trong trường hợp chỉ có một giáo viên tham gia ôn luyện hoặc hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì mức thưởng cho giáo viên bằng mức thưởng cho tập thể.

4. Khen, thưởng học sinh đạt giải quốc tế hoặc khu vực quốc tế

a) Đối tượng: Là học sinh đang học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt giải Nhất (huy chương Vàng), giải Nhì (huy chương Bạc), giải Ba (huy chương Đồng) và giải khuyến khích trong kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực quốc tế các môn học (trừ các hội thi thể thao), cuộc thi khoa học kỹ thuật và thi kỹ năng nghề quốc tế, khu vực quốc tế.

b) Chế độ khen:

 Nếu chưa được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen thì được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.

c) Chế độ thưởng: Ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, còn được thưởng theo mức sau:

+ Học sinh đạt giải Nhất (huy chương Vàng): 14,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Học sinh đạt giải Nhì (huy chương Bạc): 10,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Học sinh đạt giải Ba (huy chương Đồng): 5,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Học sinh đạt giải Khuyến khích: 3,0 lần mức lương tối thiểu chung.

5. Khen, thưởng giáo viên có học sinh đạt giải quốc tế hoặc khu vực quốc tế

a) Đối tượng áp dụng: Là giáo viên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trực tiếp giảng dạy bộ môn có học sinh đạt giải, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật có học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực quốc tế các môn học, cuộc thi khoa học kỹ thuật và thi kỹ năng nghề quốc tế, khu vực quốc tế (trừ các hội thi thể thao), sau đây gọi chung là giáo viên có học sinh đạt giải.

b) Chế độ khen:

 Nếu chưa được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen thì được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng.

c) Chế độ thưởng: Ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, còn được thưởng theo mức sau:

+ Giáo viên có học sinh đạt giải Nhất (huy chương Vàng): 10,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Giáo viên có học sinh đạt giải Nhì (huy chương Bạc): 7,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Giáo viên có học sinh đạt giải Ba (huy chương Đồng): 4,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Giáo viên có học sinh đạt giải Khuyến khích: 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.

6. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách cấp tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Bãi bỏ Nghị quyết số: 14/2005/NQ-HĐND ngày 05/8/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cấp học bổng cho học sinh giỏi trường Trung học phổ thông chuyên và thưởng cho học sinh giỏi quốc gia, học sinh đạt giải quốc tế, khu vực và giáo viên có học sinh giỏi quốc gia, đạt giải quốc tế, khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Văn Khoát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND học bổng học sinh giỏi đạt giải quốc gia quốc tế giáo viên có học sinh giỏi Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND học bổng học sinh giỏi đạt giải quốc gia quốc tế giáo viên có học sinh giỏi Bắc Kạn
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýHà Văn Khoát
       Ngày ban hành29/04/2014
       Ngày hiệu lực05/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND học bổng học sinh giỏi đạt giải quốc gia quốc tế giáo viên có học sinh giỏi Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND học bổng học sinh giỏi đạt giải quốc gia quốc tế giáo viên có học sinh giỏi Bắc Kạn

           • 29/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực