Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp nông thôn Trà Vinh


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ V
INH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 05/2015/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 06/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành và thông qua chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong lĩnh vực đầu tư cơ sở sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học, cụ thể:

1. Hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/dự án để doanh nghiệp thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án có sử dụng đất với quy mô tối thiểu 4 ha. Doanh nghiệp phải có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án để đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt loại A. Dự án này phải được phê duyệt theo quy định như dự án có sử dụng vốn Nhà nước.

3. Điều kiện được hưởng hỗ trợ:

- Nằm trong quy hoạch được duyệt của tỉnh hoặc chấp thuận cho phép đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt.

- Bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và có quy mô công suất tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

- Nhà đầu tư có dự án chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản phải sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương.

- Dự án được hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải hoạt động tối thiểu 10 năm. Nếu dự án chấm dứt hoạt động trước 10 năm thì nhà đầu tư phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ đầu tư cho Nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện và ban hành Quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp với quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và các văn bản của Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Nghi định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09/01/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- Các Bộ: TP, TC, KH-ĐT, NN và PTNT;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TP, TC, KH-ĐT, NN và PTNT, Cục thuế, Cục thống kê tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- BLĐVP: Đoàn ĐĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu VT, Phòng công tác HĐND.

CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/01/2015
Ngày hiệu lực 20/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp nông thôn Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp nông thôn Trà Vinh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 05/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Sơn Thị Ánh Hồng
Ngày ban hành 09/01/2015
Ngày hiệu lực 20/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp nông thôn Trà Vinh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp nông thôn Trà Vinh

  • 09/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực