Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND sửa quy định chế độ chính sách của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 09/TTr-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, như sau:

1. Bãi bỏ khoản 5, Điều 4.

2. Sửa đổi khoản 6, khoản 7, Điều 4:

“6. Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân nghiên cứu tài liệu: cấp tỉnh 300.000 đồng / kỳ họp; cấp huyện 200.000 đồng / kỳ họp và cấp xã 100.000 đồng / kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp bồi dưỡng gấp 02 lần.

7. Chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, phóng viên báo, đài, nhân viên phục vụ trực tiếp các kỳ họp, cuộc họp: cấp tỉnh 80.000 đồng / người / buổi; cấp huyện 50.000 đồng / người / buổi; cấp xã 50.000 đồng / người / buổi; các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ thì mức chi gấp 02 lần tương ứng cho từng cấp”.

3. Sửa đổi khoản 2, Điều 6:

“2. Bồi dưỡng xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: 1.000.000 đồng / báo cáo; các Ban của Hội đồng nhân dân và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 500.000 đồng / báo cáo; cấp huyện và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 300.000 đồng / báo cáo; cấp xã 200.000 đồng / báo cáo”.

4. Bổ sung khoản 4, Điều 6:

“4. Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập, nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Mức chi: Không quá 2.000.000 đồng / báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn, nhưng không quá 5.000.000 đồng / cuộc giám sát”.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện và bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (kiểm tra);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng Công báo);
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực23/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND sửa quy định chế độ chính sách của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND sửa quy định chế độ chính sách của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLê Thị Ái Nam
       Ngày ban hành13/07/2018
       Ngày hiệu lực23/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND sửa quy định chế độ chính sách của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND sửa quy định chế độ chính sách của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu

           • 13/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực