Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ cán bộ chờ đủ tuổi nghỉ hưu tỉnh Hà Giang


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2018/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TỰ NGUYỆN THÔI VIỆC, NGHỈ CÔNG TÁC CHỜ ĐỦ TUỔI NGHỈ HƯU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một s loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

Căn cNghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ v tuyn dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn c Nghị định s 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một s loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đ nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, b sung một s nội dung Điều 1 Nghị quyết s 16/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; Báo cáo thm tra s 22/BC-BPC ngày 15 tháng 7 năm 2019 ca Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của HĐND tnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghhưu, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 1, như sau:

“2. Điều kiện áp dụng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu có thời gian công tác còn từ trên 12 tháng trở lên sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, mà tự nguyện xin thôi việc và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sdụng đồng ý và được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được thôi việc ngay;”.

2. Sửa đổi điểm b Khoản 4 Điều 1, như sau:

“4. Mức hỗ trợ:

b) Đối tượng nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này: Được tỉnh hỗ trợ hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) và được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.”.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tnh giao cho Ủy ban nhân dân tnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quc hội;
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động TB-XH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TTr. T
nh ủy, HĐND tnh, UBND tnh, UBMTTQ tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa
XIV tnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND t
nh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp t
nh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành ph
;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH t
nh;
- Trung tâm Thông tin - Côn
g báo tnh;
- Lưu: VT, HĐND (01b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ cán bộ chờ đủ tuổi nghỉ hưu tỉnh Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ cán bộ chờ đủ tuổi nghỉ hưu tỉnh Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýThào Hồng Sơn
       Ngày ban hành19/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ cán bộ chờ đủ tuổi nghỉ hưu tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ cán bộ chờ đủ tuổi nghỉ hưu tỉnh Hà Giang

           • 19/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực