Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn đối với người được cách ly y tế dịch COVID 19 Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN ĐỐI VỚI NGƯỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 12 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 10/BC-KTNS ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, gồm: cơ sở y tế; tại cửa khẩu; tại các cơ sở, địa điểm khác để phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của người có thẩm quyền (không bao gồm người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà).

2. Mức hỗ trợ: 60.000 đồng/người/ngày.

3. Thời gian hỗ trợ: Không quá 14 ngày/người.

4. Nguồn kinh phí đảm bảo: Ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 (bất thường) thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày ký cho đến khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- TTr. HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh;
- TT Thông tin - Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; Vnptioffice;
- Lưu: VT, HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2020
Ngày hiệu lực28/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn đối với người được cách ly y tế dịch COVID 19 Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn đối với người được cách ly y tế dịch COVID 19 Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành28/02/2020
        Ngày hiệu lực28/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn đối với người được cách ly y tế dịch COVID 19 Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn đối với người được cách ly y tế dịch COVID 19 Hà Giang

              • 28/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực