Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA SANG MỤC ĐÍCH KHÁC BỔ SUNG TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 3723/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

Tổng số: 04 dự án với tổng diện tích là 20,38 ha. Trong đó:

- Dự án sử dụng vốn ngân sách: 01 dự án với tổng diện tích: 9,8 ha;

- Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: 03 dự án với tổng diện tích: 10,58 ha.

(Đính kèm danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường
vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh,
UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP. HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Khánh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA MỤC ĐÍCH KHÁC BỔ SUNG TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án, công trình

Tng diện tích dán (ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện

Diện tích đất trồng lúa (ha)

Diện tích đất rừng phòng h(ha)

A. Dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách

11.50

9.80

 

 

I

Huyện Diên Khánh

 

 

 

 

1

Khu dân cư và tái định cư Diên An

11.50

9.80

 

Xã Diên An

B. Dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách

13.37

10.58

 

 

I

Thành phố Nha Trang

 

 

 

 

1

Nhà máy sản xuất cà phê Mê Trang của Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang

3.20

0.41

 

Xã Vĩnh Phương

II

Huyện Diên Khánh

 

 

 

 

2

Di dời kênh mương tưới tiêu

0.27

0.27

 

Xã Diên Phú

3

Cụm công nghiệp Diên Phú (giai đoạn 2)

9.90

9.90

 

Xã Diên Phú

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Khánh Hòa

            • 11/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực