Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2018 dự án thu hồi đất chuyển mục đích đất rừng phòng hộ Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2018; DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 6

(Từ ngày 04/07/2018 đến ngày 06/07/2018)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 29/5/2018 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo giải trình số 179/BC-UBND ngày 03/7/2018 của UBND Thành phố, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 quy định tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố như sau:

1. Điều chỉnh giảm 14 dự án thu hồi đất với diện tích 24,75 ha và 13 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích: 17,02 ha (Danh mục tại Biểu 01 kèm theo);

2. Bổ sung danh mục 471 dự án thu hồi đất năm 2018, với diện tích là 1.574,28 ha; 187 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích là 325,18 ha (Danh mục tại biu 2A, 2B, 3 kèm theo).

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2018 của HĐND Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2018. UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và căn cứ pháp lý của các dự án trình HĐND Thành phố theo quy định.

Điều 2.

1. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, gii pháp HĐND Thành phố giao tại Điều 2 Nghị quyết số 19/NQ-HĐNĐ ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05/7/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến ngày 31/12/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội thành phố Hà Nội;
- TT HĐND,UBND,
UBMTTQ Thành phố;
- Đạ
i biểu HĐND Thành phố;
- Các ban Đảng TU; VPTU;
- VP HĐND TP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP Hà Nội,
Cổng GTĐT TP;
- Lưu: VT, THS

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Biểu 1: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-HĐND NGÀY 05/12/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ đề nghị loại bỏ

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

1

Dự án đấu giá QSD đất khu Trạm điện

ONT

Ban QL các dự án đấu giá QSD đất huyện

0,41

 

0,41

Đan Phượng

Liên Hồng

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

2

Xây dựng trường tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

2,20

2,20

2,20

Gia Lâm

xã Dương Xá

Việc thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra chậm, không đảm bảo để hoàn thành trong năm 2018

3

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu X1 Mả Mảy, xã Phụng Thượng

ONT

Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt

0,49

0,49

0,49

Huyện Phúc Thọ

Phụng Thượng

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

4

Xây dựng vườn hoa, cây xanh gắn biển tại địa điểm lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại công trường đắp đê Ngọc Tảo, xã Hiệp Thuận

ĐVH

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

1,50

1,50

1,50

Phúc Thọ

Tam Hiệp, Hiệp Thuận

Tính khả thi để triển khai thực hiện trong năm 2018 không cao

5

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu X1 Man Rộm, xã Phụng Thượng

ONT

Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ

0,47

0,47

0,47

Huyện Phúc Thọ

Xã Phụng Thượng

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

6

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại điểm X1, X2, X3 xã Vân Phúc

ONT

Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ

0,87

0,87

0,87

Huyện Phúc Thọ

Xã Vân Phúc

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

7

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu X1 thôn Lục Xuân xã Võng Xuyên

ONT

Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt

0,50

0,50

0,50

Phúc Thọ

Võng Xuyên

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

8

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu X1 Cụm 8 xã Hát Môn

ONT

Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt

0,50

0,50

0,50

Phúc Thọ

Hát Môn

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

9

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu X10 thị trấn Phúc Thọ

ONT

Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các đim xen kẹt

0,49

0,49

0,49

Phúc Thọ

Thị trấn Gạch

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

10

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu Núm Chiêng thị trấn Phúc Thọ

ONT

Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt

0,49

0,49

0,49

Phúc Thọ

Thị trấn

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

11

Trường mầm non xã Thanh Cao

DGD

UBND huyện

0,08

0,08

0,08

Thanh Oai

Thanh Cao

Dự án nm trong khuôn viên diện tích đất của Trường đang sử dụng nên không thực hiện Thu hồi đất, GPMB

12

Trung tâm hun luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an TP Hà Nội (TT Kim Bài)

CAN

UBND huyện Thanh Oai

8,88

8,88

 

Thanh Oai

TT Kim Bài

Chủ đầu tư chưa bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện trong năm 2018

13

Phòng cảnh sát PCCC Thanh Oai

CAN

Cảnh sát PCCC Thành phố

0,05

0,50

 

Thanh Oai

TT Kim Bài

Chuyển tiếp sang năm 2018 do chủ đầu tư là Cảnh sát PCCC Thành phố chưa triển khai thực hiện dự án

14

Nhà tập đa năng trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài

DGD

UBND huyện

0,06

0,06

0,06

Thanh Oai

TT Kim Bài

Dự án nằm trong khuôn viên diện tích đất của Trường đang sử dụng nên không thực hiện Thu hồi đất, GPMB

15

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất ở liền kề công viên cây xanh

ODT

Trung tâm PTQĐ huyện

14,5

 

14,5

huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

16

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất ở khu Thanh Ấm

ODT

Trung tâm PTQĐ huyện

2,2

 

2,2

huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp

Tổng số dự án: 16 trong đó:

'- Dự án chuyển mục đích đất lúa: 13;

'- Dự án thu hồi đất: 14;

 

 

33,681

17,021

24,751

 

 

 

 

BIỂU 2A: DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1. Ba Đình

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng s1 phường Ngọc Hà

DVH

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình

0,033

 

0,005

Quận Ba Đình

phường Ngọc Hà

Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư DA Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng số 1 phường Ngọc Hà

2. Ba Vì

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, xã Chu Minh, huyện Ba Vì

DTL

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội

1

 

1

Ba Vì

Đông Quang

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 5513/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND Thành phố

2

Đường tránh QL32 (diện tích còn lại)

DGT

UBND huyện Ba Vì

8

6,5

2,23

Ba Vì

Tây Đằng

Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư

3. Bắc Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng tuyến đường nối từ trường Đại học mỏ địa chất vào KCN Nam Thăng Long

DGT

Ban quản lý các KCN và chế xuất HN

3,04

 

3,04

Bắc Từ Liêm

CNhuế 2, Đức Thắng, Thụy Phương

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

2

Xây dựng tuyến đường Ao dài P. Đức Thắng (Đoạn từ Hoàng Tăng Bí đến đường xóm 6)

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

1,20

 

0,60

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận về việc phê duyệt đầu tư dự án

3

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi đường 32)

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

3,03

 

3,03

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án

4

Mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch - Nội Bài

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

20,45

 

8,80

Bắc Từ Liêm

CNhuế 1, Cổ Nhuế 2, Xuân Đỉnh

Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

5

Trường THCS Đức Thắng

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,80

 

0,20

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

6

Xây dựng trường mầm non Phú Minh

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

1,02

 

0,50

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

7

Xây mới Trường mầm non Tây Tựu B

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,77

 

0,77

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

QĐ số 7131/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới trường Mầm non Tây Tựu B (thôn 1, thôn 2)

8

Trường THCS Thượng Cát

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

1,71

1,71

0,50

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

QĐ số 938/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng trường THCS Thượng Cát.

9

Trường mầm non C Xuân Đỉnh

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,85

 

0,03

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường mầm non Xuân Đỉnh C thôn Tân Xuân

10

Mở rộng trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

DGD

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

1,80

 

1,80

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 3285/QĐ-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 1 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

11

Trạm y tế các phường Cổ Nhuế 1, Đức Thng, Xuân Tảo

DYT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,22

 

0,15

Bắc Từ Liêm

CNhuế 1, Đức Thắng, Xuân Tảo

Quyết định số 3369/QĐ-UBND ngày 30/10/2014;

Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 30/10/2014;

Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 phê duyệt báo cáo Kinh tế-kỹ thuật dự án

12

Cải tạo thoát nước sông Pheo, quận Bắc Từ Liêm (diện tích còn lại)

DTL

Ban QLDA DTXD Công trình nông nghiệp và PTNT

1,00

 

1,00

Bắc Từ Liêm

các phường: Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2

Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

13

Xây dựng Nhà văn hóa TDP Trung 8, phường Tây Tựu

DSH

UBND phường Tây Tựu

0,06

 

0,06

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận về việc phê duyệt dự án

14

Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước thôn Đông Ba, Thượng Cát

DTL

UBND phường Thượng Cát

0,05

 

0,05

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Văn bản số 2093/UBND-TNMT ngày 28/11/2011 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

15

Xây dựng bãi lưu giữ phương tiện giao thông vi phạm hành chính, phương tiện vi phạm trật tự đô thị cho công an quận Bắc Từ Liêm

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,31

 

0,31

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Quyết định số 8261/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 7300/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương thực hiện dự án.

16

Xây dựng NVH kết hợp điểm vui chơi Tổ dân phố Viên 01

DSH

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,13

 

0,13

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 16/05/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh tên dự án và phê duyệt CTĐT; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

4. Chương Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tái định cư Đồng Tía, TT Chúc Sơn

ODT

Huyện Chương Mỹ

4,49

 

4,49

Chương Mỹ

TT Chúc Sơn

Văn bản s3807/UBND-KHTH ngày 22/5/2012 UBND thành phố, QĐ số 5990/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500, QĐ số 746/QĐ-SXD ngày 06/7/2017 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

2

Tái định cư Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương

ONT

Huyện Chương Mỹ

4,96

4,96

4,96

Chương Mỹ

Tiên Phương

Văn bản số 1812/UBND-KHĐT ngày 16/3/2012 UBND thành phố, QĐ số 8130/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán, QĐ số 6606/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 phê duyệt QH chi tiết 1/500

3

Nút giao thông đường Chúc Sơn -Lam Điền nối quốc lộ 6

DGT

Huyện Chương Mỹ

0,03

 

0,03

Chương Mỹ

Chúc Sơn

QĐ 7824/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, QĐ số 9345 ngày 28/10/2016 phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng

4

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thị trấn Chúc Sơn (Từ An Phú đi TL 419)

DGT

Huyện Chương Mỹ

0,3

0,3

0,3

Chương Mỹ

TT Chúc Sơn

QĐ 6918/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, QĐ số 6278 ngày 07/8/2017 phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT

5

Đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7

DGT

Huyện Chương Mỹ

4,5

4,5

4,5

Chương Mỹ

Lam Điền, Thụy Hương, Hoàng Diệu

Văn bản số 34/HĐND ngày 14/8/2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, QĐ số 7945/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 phê duyệt dự án ĐTXD

6

Tái định cư Đồng Tàu, thôn đồi 3, xã Đông Phương Yên

ONT

Huyện Chương Mỹ

4,92

 

4,92

Chương Mỹ

Đông Phương Yên

QĐ số 1189/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 v/v phê duyệt đồ án quy hoạch tng mặt bằng tỷ lệ 1/500, QĐ số 7141/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán công trình

7

Tái định cư Đông Sơn, Thanh Bình

ONT

Huyện Chương Mỹ

4,54

 

4,54

Chương Mỹ

Đông Sơn, Thanh Bình

QĐ số 7140/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 phê duyệt thiết kế BVTC-Dự toán xây dựng công trình, QĐ s1190/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 phê duyệt đồ án quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500.

8

Xây dựng trường tiểu học Xuân Mai A

DGD

Huyện Chương Mỹ

0,99

 

0,99

Chương Mỹ

Xuân Mai

Văn bản số 186/HĐND ngày 15/8/2016 của HĐND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Văn bản số 1749/UBND-XDCB v/v chấp thuận phương án QH tổng mặt bằng tlệ 1/500 của công trình trường TH Xuân Mai A, QĐ 10433/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 phê duyệt dự toán điều chỉnh dự án tiểu học Xuân Mai A.

9

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cp mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Quốc lộ 6

DGT

Huyện Chương Mỹ

15

 

15

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn, xã Ngọc Hòa, xã Tiên Phương

Quyết định số 5757/HĐND ngày 12/12/2011 và Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 07/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Quốc lộ 6

10

Dự án đầu tư nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ

DTL

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

2,12

2

2,12

Chương Mỹ

xã Đồng Phú, Thượng Vực, Văn Võ, Hòa Chính, Phú Nam An

Quyết định số 4849/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

11

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,8

 

0,8

Chương Mỹ

xã Tân Tiến

Quyết định số 9369/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

12

Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ huyện ủy đi chi cục thống kê huyện Chương Mỹ

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,15

0,05

0,15

Chương Mỹ

thị trấn Chúc Sơn

Quyết định số 9311/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt báo cáo KTKT công trình

13

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở tại khu Đồng Tía, xóm Xá, thị trấn Chúc Sơn

ODT

UBND huyện Chương Mỹ

0,49

 

0,49

Chương Mỹ

thị trấn Chúc Sơn

Quyết định số 9309/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyn Chương Mỹ phê duyệt báo cáo KTKT công trình

14

Dự án xây dựng tuyến đường gom phía Nam Khu công nghiệp Phú Nghĩa ra Quốc lộ 6 (đoạn qua điểm công nghiệp Tiên Phương và điểm công nghiệp Phú Nghĩa cũ)

DGT

Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội

1,23

 

1,23

Chương Mỹ

 

Quyết định phê duyệt dự án số 302/QĐ-SGTVT ngày 23/3/2018 của Sở Giao thông vận tải. Tờ trình liên sở KHĐT và TC số 51/TTrLS; KH&ĐT-TC ngày 26/6/2018 trình UBND TP về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách TP năm 2018 (đợt 1)

5. Đan Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Trung tâm văn hóa thể thao xã Thượng Mỗ

DVH

UBND xã

0,25

0,05

0,25

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định số 7541/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã Thượng Mỗ

2

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đạc 4 cụm 2 trên TL417

ONT

UBND huyện

0,18

0,16

0,18

Đan Phượng

Thọ Xuân

Quyết định 7644/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đạc 4 cụm 2 trên TL417

3

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cửa Thảm

ONT

UBND huyện

0,47

0,42

0,47

Đan Phượng

Thọ An

Quyết định 6429/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cửa Thảm xã Thọ An

4

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đệ Nhị giai đoạn 1

ONT

UBND huyện

0,46

0,41

0,46

Đan Phượng

Phương Đình

Quyết định 6483/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đệ Nhị giai đoạn 1

5

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Tế Tựu ích vịnh Phương Đình giai đoạn 1

ONT

UBND huyện

0,49

0,44

0,49

Đan Phượng

Phương Đình

Quyết định 6516a/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Tế Tựu ích vịnh Phương Đình giai đoạn 1

6

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cây Sung Trong 2

ONT

UBND huyện

0,31

0,28

0,31

Đan Phượng

Song Phượng

Quyết định 6482/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cây Sung Trong 2

7

Nhà văn hóa thôn Bãi Tháp

DVH

UBND xã

0,012

 

0,005

Đan Phượng

Đồng Tháp

Quyết định số 7626/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà văn hóa thôn Bãi Tháp xã Đồng Tháp

8

Nhà văn hóa cụm 11 xã Thọ An

DVH

UBNDxã

0,85

0,85

0,85

Đan Phượng

Thọ An

Quyết định số 7470/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa cụm 11 xã Thọ An; Quyết định số 7631/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà văn hóa cụm 6 xã Thọ An; Công văn số 1441/QHKT-P1 ngày 16/3/2018 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về chấp thuận địa điểm xây dựng Nhà văn hóa cụm 11 xã Thọ An

9

Nhà văn hóa cụm 13 xã Tân Hội

DVH

UBND xã

0,1

0,1

0,1

Đan Phượng

Tân Hội

Quyết định số 7627/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà hội họp cụm 13 thôn Thượng Hội xã Tân Hội

10

Nhà văn hóa thôn 1 xã Thượng Mỗ

DVH

UBND xã Thượng Mỗ

0,1

 

0,1

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định số 7514a/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa thôn 1 xã Thượng Mỗ; Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng

11

Nhà văn hóa thôn Đại Phú xã Thượng Mỗ

DVH

UBND xã Thượng Mỗ

0,1

 

0,1

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định số 7515a/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa thôn Đại Phú xã Thượng Mỗ; Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng;

12

Nhà văn hoá thôn 4 xã Thượng Mỗ

DVH

UBND xã Thượng Mỗ

0,1

 

0,1

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định số 7513a/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa thôn 4 xã Thượng Mỗ; Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng

13

Dự án tu bổ, tôn tạo Đình Thụy Ứng

TON

UBND thị trấn Phùng

0,2

 

0,2

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng; Quyết định số 3762a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tu bổ, tôn tạo Đình Thụy Ứng

14

Dự án Đường giao thông từ ông Lân An đi Tả Đáy

DGT

UBND xã

0,03

 

0,03

Đan Phượng

Song Phượng

Quyết định số 6496/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ ông Lân An đi đê Tả Đáy; Quyết định số 7516/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường từ ông Lân An đi đê Tả Đáy

6. Đông Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường Tiểu học Kim Chung 2

DTS

Ban QLDA ĐTXD

1,40

 

1,40

Đông Anh

Kim Chung

- Văn bản phê duyệt số 66/HĐND-TT ngày 15/9/2017 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng trường Tiểu học Kim Chung 2;

- Quyết định số 11161/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng trường Tiểu học Kim Chung 2

7. Đống Đa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao từ Học viện Ngân hàng đến cổng trường Đại học Công đoàn

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa

0,98

 

0,98

Đống Đa

Phường Quang Trung

Quyết định số 5572/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Dự án xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao từ Học viện Ngân hàng đến cng trường Đại học Công đoàn; Quyết định số 8006/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt điều chỉnh Dự án;

2

Xây dựng mở rộng tuyến Lương Đnh Của ra Trường Chinh

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD công trình GT TP Hà Nội

0,4843

 

0,4843

Đống Đa

Phương Mai

Quyết định số 5781/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Đnh Của ra đường Trường Chinh; Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh,

3

Đường từ khu A, E Kim Liên đến đường Đào Duy Anh theo quy hoạch

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

0,3086

 

0,0028

Đống Đa

Phương Mai, Kim Liên

Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thực hiện tuyến đường khu A, khu E Kim Liên đến đường Đào Duy Anh theo quy hoạch; Thông báo s97/TB-UBND ngày 9/11/2011 của UBND quận Đống Đa về việc thu hồi đất thực hiện dự án.

8. Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Đức Thuận và đường Nguyễn Bình, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

3,19

 

3,19

Gia Lâm

Dương Xá

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư s9048/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm

2

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt tổ dân ph Kiên Thành

ODT

UBND huyện Gia Lâm

0,62

 

0,62

Gia Lâm

Trâu Quỳ

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 8218/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Gia Lâm. Quyết định 2562/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2017 sang năm 2018

9. Hà Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tu bổ tôn tạo đền Độc Cước, mộ Quận Chúa

TIN

UBND phường Văn Quán

0,349

 

0,349

Hà Đông

Phường Văn Quán

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND quận Hà Đông về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án: Tu bổ tôn tạo đền Độc Cước, mộ Quận Chúa, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Quyết định số 8038/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Tu bổ tôn tạo đền Độc Cước, mộ Quận Chúa, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

+ VB 2502/UBND-QLĐT ngày 31/10/17 về chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tlệ 1/500.

+ Đã có kế hoạch vốn tại Quyết định số 10200/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của quận Hà Đông.

2

Nhà họp dân tổ dân phố 6, phường Phú La

DTL

UBND phường Phú La

0,035

0,035

0,035

Hà Đông

Phường Phú La

QĐ số 6314/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư. Đã có kế hoạch vốn tại Quyết định số 10200/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

3

Hội trường hp dân TDP 13 Mộ Lao

DSH

UBND phường Mộ Lao

0,0095

0,0095

0,0095

Hà Đông

Phường Mộ Lao

QĐ 7887/QĐ-UBND 26/10/2017 về phê duyệt BC KTKT.

QĐ 10200/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND quận về giao chỉ tiêu Kế hoạch KTXH và dự toán thu chi NS 2018

4

Trụ sở công an phường Phú Lương

CAN

Bộ Công An

0,23

0,23

 

Hà Đông

Phường Phú Lương

Công văn số 77/CAHN-PH41 ngày 14/02/2014 của Công an thành phố Hà Nội về việc triển khai thi công xây dựng 07 trụ sở công an phường thuộc công an quận Hà Đông - CATP Hà Nội, quyết định số 774/QĐ-BCA-H41 ngày 13/02/2014 của Bộ công an; QĐ 1685/QĐ-BCA ngày 17/6/2009 của BCA thành lập CA Phường thuộc quận Hà Đông

5

Trụ sở công an phường Đồng Mai

CAN

Bộ Công An

0,17

0,17

 

Hà Đông

Phường Đồng Mai

Công văn số 77/CAHN - PH41 ngày 14/02/2014 của Công an thành phố Hà Nội về việc triển khai thi công xây dựng 07 trụ sở công an phường thuộc công an quận Hà Đông -CATP Hà Nội, quyết định số 774/QĐ-BCA-H41 ngày 13/02/2014 của Bộ công an; QĐ 1685/QĐ-BCA ngày 17/6/2009 của BCA thành lập CA Phường thuộc quận Hà Đông

6

Cải tạo, nâng cấp đường, hè và rãnh thoát nước đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố số 4, phường Phú La, quận Hà Đông

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,07

 

0,07

Hà Đông

Phường Phú La

QĐ số 15007/QĐ-UBND ngày 08/10/2011 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND quận Hà Đông ngày 21/10/2015 về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020 của Quận Hà Đông.

7

Khu đấu giá QSDĐ khu xứ Đồng Bút Mực (ký hiệu X5), khu Dược (ký hiệu X7), phường Dương Nội, quận Hà Đông.

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,32

0,32

0,32

Hà Đông

Phường Dương Nội

UBND quận Hà Đông đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại QĐ số 5062/QĐ-UBND ngày 30/6/2014

8

Khu đấu giá QSDĐ khu Hà Trì 1 (Ký hiệu X10) phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,03

 

0,03

Hà Đông

Phường Hà Cầu

UBND quận Hà Đông đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại QĐ s 5557/QĐ-UBND ngày 03/7/2014

9

Các tuyến đường kết ni khu đất dịch vụ LK21, LK26, HT5 phường La Khê

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1,37

 

1,37

Hà Đông

Phường La Khê

QĐ Số 15891/QĐ-UBND ngày 19/11/2011 của UBND quận Hà Đông V/v phê duyệt dự án.

10

Đường kết nối khu trung tâm hành chính với ngã tư Hà Trì - Văn Phú, Phúc La

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

2,01

 

2,01

Hà Đông

Phường Hà Cầu

QĐ số 4957/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án đường kết nối khu trung tâm hành chính với ngã tư đường Hà Trì - Văn Phú Phú La thuộc địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông; Quyết định số 2884/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Đường kết nối khu trung tâm hành chính với ngã tư đường Hà Trì -Văn Phủ Phú La thuộc địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

11

Xây dựng đường nối từ đường 18,5m vào khu đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,30

0,30

0,3

Hà Đông

Phường Kiến Hưng

QĐ s2471/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND quận Hà Đông Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND quận Hà Đông ngày 5/8/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công (2016 - 2020) của Quận Hà Đông.

12

Dự án xây dựng đường kết nối khu đất dịch vụ thôn Nhân Trạch, thôn Bắc Lãm (Nam Ninh, khu Xê), phường Phú Lương, quận Hà Đông

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

2,34

1,20

2,34

Hà Đông

Phường Phú Lương

QĐ s2040/UBND-TCKH ngày 20/8/2012 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cấp chỉ giới đường đỏ tháng 3/2012 Bản vẽ chỉ giới đường đỏ.

QĐ s2495/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND quận Hà Đông cho phép chuẩn bị đầu tư.

QĐ số 3083/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND quận Hà Đông Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

QĐ số 10133/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

13

Dự án khu dân cư Ngô Thì Nhậm (giai đoạn 2)

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,17

 

0,08

Hà Đông

Phường La Khê, Hà Cầu, Quang Trung

QĐ s690/QĐ-UBND ngày 24/4/2007 của UBND tỉnh Hà Tây Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông. Quyết định số 8106/QĐ-UBND ngày 8/11/2017 của UBND quận Hà Đông điều chỉnh dự án đầu tư

14

Mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Hà Đông

NTD

Ban QLDA ĐTXD quận

2,18

 

2,18

Hà Đông

Phường La Khê, Vạn Phúc

QĐ số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch nghĩa trang Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. QĐ số 6411/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

15

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ thôn Văn Nội thuộc các xđồng Gùng, Ma Lẽ, Ma Chằm phường Phú Lương

TMD

Ban QLDA ĐTXD quận

3,69

1,00

3,69

Hà Đông

Phường Phú Lương

Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 13/4/2017của UBND quận Hà Đông v/v duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

16

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ Đồng Bo, Đồng Chúc, Ca Cầu, Đồng Men (Khu A) thôn Trinh Lương, Phú Lương

TMD

Ban QLDA ĐTXD quận

6,95

6,95

6,95

Hà Đông

Phường Phú Lương

QĐ số 10392/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND quận Hà Đông Phê duyệt dự án.

17

Đu ni giao thông giáp ranh khu dân cư Ngô Thì Nhậm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,06

 

0,06

Hà Đông

Phường La Khê, Hà Cầu, Quang Trung

QĐ số 8861/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND quận Hà Đông phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

18

Nhà văn hóa Động Lãm

DVH

UBND phường Phú Lương

0,37

0,37

0,37

Hà Đông

Phường Phú Lương

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND thành phố Hà Đông về việc phê duyệt dự án;

Văn bản 10830/UBND-TNMT ngày 13/12/2011 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo xử lý khắc phục sai phạm trong sử dụng đất tại một số dự án

10. Hoài Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Đông La - Khu Mả Trâu, thôn Đồng Nhân

ONT

Trung tâm PTQĐ

2,36

2,36

2,36

Hoài Đức

Đông La

Quyết định số 7443/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 ca UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 6567/QHKT-P1 ngày 29/9/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc V/v Thông tin quy hoạch địa điểm UBND huyện Hoài Đức đề xuất lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất tại khu đất Mả Trâu, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức.

2

Đấu giá quyền sử dụng đất ở xã An Thượng

ONT

Trung tâm PTQĐ

6,00

6,00

6,00

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 7709/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án BT, HT GPMB dự án

3

Hệ thống mương thoát nước kết hợp đường GT kết nối Hoài Đức - Phúc Thọ (đoạn qua Dương Liễu - Liên Hiệp)

DGT

Ban QLDA

0,5

0,5

0,5

Hoài Đức

Xã Dương Liễu

Quyết định 8245/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức về duyệt dự án

4

Đường ĐH04 giai đoạn 1

DGT

Ban QLDA

0,8

0,8

0,8

Hoài Đức

Yên Sở, Dương Liễu, Cát Quế

Quyết định số 6452/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư

11. Hoàn Kiếm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng tuyến đường nối phChương Dương Độ đến phố Cầu Đất (giai đoạn 1), quận Hoàn Kiếm

DGT

UBND quận

0,15

 

0,15

Hoàn Kiếm

Chương Dương

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 219/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND quận Hoàn Kiếm. Quyết định 2066/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND quận Hoàn Kiếm về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2018.

12. Hoàng Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Mrộng tuyến QL Pháp Vân -Cầu Giẽ

DGT

Bộ Giao thông vận tải

1,26

 

1,26

Hoàng Mai

Yên Sở, Hoàng Liệt

- Quyết định số 3086/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT.

- Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 22/09/2015 của UBND thành phố Hà Nội vviệc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

2

Dự án bãi đỗ xe công cộng tại ô đất C11/P2 phường Yên Sở

DGT

UBND quận Hoàng Mai

0,67

 

0,67

Hoàng Mai

Yên Sở

Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án bãi đỗ xe công cộng tại ô đất C11/P2 phường Yên Sở

13. Long Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vườn hoa cây xanh theo ô QH A.5/CX2 phường Thượng Thanh

DKV

UBND quận Long Biên

0,24

 

0,24

Long biên

Thượng Thanh

Quyết định số 5480/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình.

2

Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên

DHT

UBND quận Long Biên

4,96

 

4,96

Long biên

Long Biên

Quyết định số 5473/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư.

3

Xây dựng nhà tái định cư phục vụ nhu cầu di dân GPMB của Thành phố tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

ODT

UBND quận Long Biên

2,10

 

2,10

Long biên

Thượng Thanh

Quyết định số 5094/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư.

4

Cải tạo, xây dựng HTKT khu Đấu và vườn Hồ phường Cự Khi

DGT

UBND quận Long Biên

0,08

 

0,08

Long biên

Cự Khối

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án

5

Chuẩn bị mặt bng khu đất xây dựng trường THCS Thượng Thanh và trường mầm non Thượng Thanh (khu trung tâm)

DHT

UBND quận Long Biên

4,70

 

4,70

Long biên

Thượng Thanh

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư.

6

Xây dựng tuyến đường qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên.

DHT

UBND quận Long Biên

0,07

 

0,07

Long biên

Long Biên

Quyết định số 5486/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình

14. Mê Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà văn hóa thôn Bạch Đa

DVH

UBND xã Kim Hoa

0,19

 

0,19

Mê Linh

thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa

- Quyết định số 6201/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND huyện về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình. Quyết định số 7301/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

2

Nhà văn hóa thôn Kim Tiền

DVH

UBND xã Kim Hoa

0,11

 

0,11

Mê Linh

thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND huyện về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình - Quyết định số 4587/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện về việc phê quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án; Xây dựng nhà văn hóa thôn Kim Tiền, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

3

Nhà văn hóa thôn Yên Phú

DVH

UBND xã Kim Hoa

0,15

 

0,15

Mê Linh

thôn Yên Phú, xã Kim Hoa

Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND huyện về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình, Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện về việc phê địa điểm và quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Yên Phú, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

4

Nhà văn hóa thôn Bến Già

DVH

UBND xã Kim Hoa

0,10

 

0,10

Mê Linh

thôn Bến Già, xã Kim Hoa

Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: nhà văn hóa thôn Bến Già, xã Kim Hoa. Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm và quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: nhà văn hóa thôn Bến Già, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

5

Nhà văn hóa thôn Ngọc Trì

DVH

UBND xã Kim Hoa

0,19

 

0,19

Mê Linh

thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa

Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình. Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm và quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: nhà văn hóa thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

6

Nhà văn hóa thôn Phù Trì

DVH

UBND xã Kim Hoa

0,20

 

0,20

Mê Linh

thôn Phù Trì, xã Kim Hoa

Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình. Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm và quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: nhà văn hóa thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

7

Nhà văn hóa thôn Bảo Tháp

DVH

UBND xã Kim Hoa

0,09

 

0,09

Mê Linh

thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa

Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình. Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: nhà văn hóa thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

8

Khu khuôn viên cây xanh nơi an nghỉ của Đại tướng Phùng Quang Thanh

DNT

UBND xã

0,5

0,5

0,5

H. Mê Linh

Thạch Đà

Văn bản số 2058/UBND-ĐT ngày 4/5/2017 của UBND Thành phố; Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 3606/UBND-TCKH ngày 29/6/2017 của UBND huyện Mê Linh; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 61/QĐ-UBND ngày 7/02/2018 của UBND xã Thạch Đà.

9

Xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng từ cửa miếu xóm 7 thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt sang bãi nổi sông Hồng, huyện Mê Linh

DGT

UBND xã Tráng Việt

1

 

1

Mê Linh

Tráng Việt

Ngày 4/8/2016, UBND huyện Mê Linh có Quyết định số 3584/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng từ cửa Miếu xóm 7, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt sang bãi ni sông Hồng, huyện Mê Linh

15. MĐức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đấu giá QSD đất tại khu vực Trường học Thôn Trinh Tiết và Nhà VH cũ thôn Hà Xá

DGD, DVH

UBND Huyện Mỹ Đức

0,28

 

0,28

Mỹ Đức

Đại Hưng

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng Hạ tầng KT khu đất đấu giá xã Đại Hưng

16. Nam Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội và cụm kho vật chứng THADS thành phố Hà Nội và chi cục THADS quận Cầu Giấy

TSC

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

0,8

 

0,62

Nam Từ Liêm

0

Quyết định 587/QĐ-BTP ngày 06/4/2016 của Bộ Tư Pháp về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 2528/QĐ-BTP ngày 18/10/2013 của UBND thành phố về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 4019/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

2

Trung tâm văn hóa vui chơi thể thao Mễ Trì

DTT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1,48

 

1,48

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

3244/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 9/11/2007 của UBND thành phố về thu hồi đất

3

Xây dựng Trường THCS Tây Mỗ 2

DGD

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1,07

 

0,1

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

4950/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư

4

Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến 70 (đoạn qua vị trí cầu Đôi, phường Đại Mỗ)

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

2,98

0,7

2,5

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ, Phú Đô

Quyết định 4954/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

5

Xây dựng THCS Đại Mỗ 2

DGD

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1,88

0,03

0,03

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

4956/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

6

Chợ dân sinh phường Đại Mỗ

DCH

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0,4

0,3

0,4

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

1366/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật

7

Xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến TDP Tháp, phường Đại Mỗ)

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

6,2

4,44

4,44

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

4952/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án

8

Xây dựng chợ dân sinh phường Xuân Phương

DCH

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0,5

 

0,18

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

4944/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

9

Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Đại Mỗ

DTT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1,9

0,26

0,26

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư xây dựng trung tâm VHTT Đại Mỗ

10

Trung tâm Doping Y học và thể thao

DYT

Trung tâm Doping Y học và thể thao

0,83

 

0,06

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

Quyết định số 3741/QĐ-BVHTTDL ngày 29/10/2013 của Bộ văn hóa thể thao về việc phê duyệt dự án đầu tư. Dự án đã được giao mốc giới GPMB

11

Dự án chợ dân sinh phường Tây Mỗ

DCH

UBND quận Nam Từ Liêm

0,4

 

0,06

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

QĐ số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt dự án; Biên bản bàn giao mốc giới để GPMB ngày 21/4/2015 (Dự án đã thực hiện thu hồi đất, còn 01 hộ)

12

Xây dựng tuyến đường xung quanh Bệnh viện và trung tâm thương mại Hà Đông

ĐGT

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Hà Đông

0,90

 

0,90

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản số 727/HĐND-KTNS ngày 30/12/2017 của HĐND Thành phố về việc chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh khu đất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hà Đông; Văn bản số 399/UBND-ĐT ngày 29/1/2018 của UBND Thành phố; Văn bản số 183/UBND-TCKH ngày 22/01/2018 của UBND quận Hà Đông giao Ban QLDA ĐTXD quận làm chủ đầu tư.

13

Khớp nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị Cầu Giấy

ĐGT

Ban quản lý dự án quận Cầu Giấy

0,454

 

0,454

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 1/7/2010 của UBND quận Cầu Giấy phê duyệt dự án; Thông báo thu hồi đất số 110/TB-UBND ngày 28/5/2012 của Huyện Từ Liêm

17. Phúc Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Bưởi, xã Sen Chiểu

ONT

Ban QLDA XDHT đấu giá QSD đất các điểm xen kẹt

2,58

2,58

2,58

huyện Phúc Thọ

xã Sen Chiểu

QĐ số 1265/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND huyện phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án QĐ số 3840/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyn sử dụng đất tại khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng

ONT

Ban QLDA XDHT đấu giá QSD đất các điểm xen kẹt

1,60

1,60

1,60

huyện Phúc Thọ

xã Phụng Thượng

QĐ s1265/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND huyện phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án

QĐ số 3839/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư

3

Trường mầm non Xuân Phú (điểm thôn Phú Châu + Xuân Đông)

DGD

BQLDAĐTXD

0,20

0,20

0,20

Phúc Thọ

Xuân Phú

QĐ số: 3692/QĐ-UBND ngày 12/10/17 của UBND huyện Phúc Thọ

QĐ số 40a/UBND-QLĐT ngày 12/01/2018 Chấp thuận bản v tng mặt bằng

4

Bãi xe tĩnh

DGT

UBND xã

0,22

 

0,22

huyện Phúc Thọ

xã Vân Hà

QĐ số 3931/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

5

Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Vân Hà

NTD

UBND xã

0,78

 

0,78

huyện Phúc Thọ

xã Vân Hà

QĐ số 3932/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

18. Quốc Oai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Tân Hòa

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,00

0,50

1,00

huyện Quốc Oai

xã Tân Hòa

Quyết định số 7999/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

2

Trường Tiểu học Sài Sơn B

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,60

1,60

1,60

huyện Quốc Oai

xã Sài Sơn

Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

3

Trường Mầm non Sài Sơn C

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,30

 

1,30

huyện Quốc Oai

xã Sài Sơn

Quyết định số 8082/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Sài Sơn C, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

4

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất đim đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn

ONT

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,70

1,70

1,70

huyện Quốc Oai

xã Sài Sơn

Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá s01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn

ONT

Ban QLDA ĐTXD huyện

4,02

4,02

4,02

huyện Quốc Oai

xã Sài Sơn

Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

6

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá s03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn

ONT

Ban QLDA ĐTXD huyện

4,90

4,90

4,90

huyện Quốc Oai

xã Sài Sơn

Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

7

Trường THCS Tân Phú

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,00

 

1,00

huyện Quốc Oai

xã Tân Phú

Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

8

Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn)

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0,90

 

0,90

huyện Quốc Oai

xã Phú Cát

Quyết định số 8085/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

19. Sóc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá QSD đất tại khu thôn Ninh Kiều

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,5

 

0,5

Sóc Sơn

Tân Dân

Quyết định số 8771/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

2

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ km4 + 469 đến km12 + 733,35) huyện Sóc Sơn

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

13,50

2,30

5,46

Sóc Sơn

Các xã: Nam Sơn, Minh Phú, Hiền Ninh

Quyết định số 5570/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ km4 + 469 đến km12 + 733,35); - Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND huyện Sóc Sơn về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB dự án.

3

Đầu tư xây dựng công trình đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tnh Bắc Giang (Phần diện tích thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn)

DGT

Ban QLDA ĐTXD các CTGT tnh Bắc Giang - TTPTQĐ Sóc Sơn

2,50

0,50

2,50

Sóc Sơn

xã Tân Hưng

- Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang; - Văn bản số 1062/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phối hợp

4

Cải tạo, nâng cấp trường THCS Việt Long

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Sóc Sơn

0,70

0,70

0,70

Sóc Sơn

Xã Việt Long

QĐ số 8518/QĐ-UBND ngày 12/10/17 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án

5

Xây dựng trường mầm non Tân Dân khu B

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Sóc Sơn

1,00

1,00

1,00

Sóc Sơn

Xã Tân Dân

QĐ số 8787/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án

6

Cải tạo, nâng cấp hệ thng thoát nước trục chính trên địa bàn một số xã vùng trũng

DTL

Ban QLDA ĐTXD huyện Sóc Sơn

0,13

0,13

0,13

Sóc Sơn

Xã Việt Long

QĐ số 260/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án

7

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Sóc Sơn

DSN

BHXH Thành phố Hà Nội

0,20

0,20

0,20

Sóc Sơn

Xã Tiên Dược

Quyết định số 2017/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Sóc Sơn

20. Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường tiểu học Trung Sơn Trầm

DGD

UBND TX

1,19

 

1,19

TX.Sơn Tây

Trung Sơn Trầm

VB số 383/UBND-QLĐT ngày 09/4/2018 về chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ; Giấy phép quy hoạch s8265/GPQH ngày 29/11/2017 của Sở QH - Kiến Trúc; VB số 87/HĐND-TCKH ngày 05/9/2017 của HĐNDTX Sơn Tây v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường tiểu học Trung Sơn Trầm, giai đoạn I

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Viên Sơn

ODT

UBND TX

4,2

4,2

4,2

TX.Sơn Tây

Viên Sơn

Giấy phép quy hoạch số 2043/GPQH ngày 11/4/2018 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; VB số 88/HĐND-TCKH ngày 06/9/2017 của HĐDNDTX Sơn Tây v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD Đ tại p.viên Sơn

3

Mở rộng trung tâm giáo dục Quốc phòng - an ninh Thành phố

CQP

Bộ Tư lệnh Thủ đô

7,5

7,5

 

Sơn Tây

Thanh Mỹ, Đường Lâm

Quyết định phê duyệt dự án số 902/QĐ-BQP ngày 14/3/2016 của Bộ Quốc phòng. VB 5911/UBND ngày 01/8/2012 của UBND TP chấp thuận địa điểm mở rộng Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại thị xã Sơn Tây của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

21. Tây Hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuyến đường ngõ 28 Xuân La

DGT

Ban QLDA ĐTXD

0,4

 

0,4

Tây Hồ

Xuân La

Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn; Thông báo Kết luận của UBND TP Hà Nội s57/TB-UBND ngày 23/01/2018; Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND TP Hà Nội về việc chuyn chđầu tư dự án Nguyễn Hoàng Tôn.

22. Thạch Thất

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường mầm non xã Cẩm Yên

DGD

UBND huyện

0,42

0,23

0,42

Thạch Thất

Cẩm Yên

Quyết định số 6473/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án

2

Đường từ ĐT 419- khu đấu giá QSD đất xã Đại Đồng

DGT

UBND huyện

1,00

0,70

1,00

Thạch Thất

Đại Đồng

Quyết định số 6485/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KT kỹ thuật của dự án

3

Nhà văn hóa, câu lạc bộ thôn 8, xã Phùng Xá

DVH

UBND huyện

0,10

0,10

0,10

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KT kỹ thuật của dự án

4

Trường THCS Lại Thượng

DGD

UBND huyện

0,99

0,99

0,99

Thạch Thất

Lại Thượng

Quyết định số 6589/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Thạch Tht về việc phê duyệt dự án

5

Trạm bơm tiêu Cần Kiệm

DTL

UBND huyện

0,04

0,04

0,04

Thạch Thất

Cần Kiệm

Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình Trạm bơm tiêu Cần Kiệm

6

Dự án xây dựng cầu Phú Thtại Km6+680 trên đường tỉnh 420 huyện Thạch Thất

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội

0,4

 

0,4

Thạch Thất

 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư sổ 1176/QĐ-SGTVT ngày 01/10/2012 và s 1230/QĐ-STGVT ngày 20/9/2017 của Sở Giao thông vận tải

23. Thanh Oai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Bờ Vi thôn Kim Thành, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0,97

0,97

0,97

Thanh Oai

Kim Thư

Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 về việc phê duyệt quy hoạch TMB

2

Xây dựng Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Cao Viên

TSC

UBND huyện Thanh Oai

0,24

 

0,24

Thanh Oai

Cao Viên

- Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 ca UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng.

- Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của huyện

3

Hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Dân Hòa

DSH

UBND huyện

0,38

 

0,38

Thanh Oai

Dân Hòa

- Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500.

- Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của huyện

4

Xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Oai

TSC

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Oai

0,20

0,20

0,20

Thanh Oai

TT Kim Bài

Quyết định số 46/QĐ-NHCS ngày 28/03/2018 của Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

5

Xây dựng Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Oai

TSC

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

0,25

0,25

0,25

Thanh Oai

Thị trấn Kim Bài

Quyết định số 1987/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

24. Thường Tín

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ci tạo nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A-Chùa Đậu nối lên đê Sông Nhuệ, Lưu Xá

DGT

UBND huyện Thường Tín

0,65

0,3

0,65

Thường Tín

Quất Động, Nguyễn Trãi

Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 12/5/2017 của UBND huyện Thường Tín về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường quốc lộ 1A -Chùa Đậu nối lên đê sông Nhuệ, Lưu Xá, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

2

Vườn hoa, công viên Tiểu khu Phố Ga, tiểu khu Nguyễn Du

DKV

UBND thị trấn Thường Tín

0,71

0,3

0,71

Thường Tín

Thị trấn Thường Tín

Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Thường Tín Phê duyệt điều chỉnh dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cây xanh, vườn hoa khu Bác Ghi thị trấn Thường Tín

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Thường Tín Phê duyệt điều chỉnh dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Vườn hoa Nguyễn Du thị trấn Thường Tín

3

Nhà văn hóa thôn Mễ Sơn

DSH

UBND xã Nguyễn Trãi

0,1

0,1

0,1

Thường Tín

Nguyễn Trãi

Quyết định chủ trương đầu tư số 2593/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND huyện Thường Tín

4

Đường Tả Thanh Oai - Đại Áng -Liên Ninh (đoạn qua thôn Xuân Nê xã Khánh Hà, huyện Thường Tín)

DGT

UBND huyện Thanh Trì

2,08

2,08

2,08

Thường Tín

Khánh Hà

Quyết định số /1966/QĐ-UBND ngày 14/05/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường Tả Thanh Oai- Đại Áng -Liên Ninh, huyện Thanh Trì

5

Trục đường Liên xã Nhị Khê

DGT

UBND huyện Thường Tín

0,16

 

0,16

Thường Tín

xã Nhị Khê

QĐ số 2746b/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt Dự án đầu tư

6

Xây dựng tuyến đường nối khu công nghiệp Bắc Thường Tín vi đường tỉnh 427

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội

7,12

 

7,12

Thường Tín

 

Quyết định phê duyệt dự án s2338/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND Thành phố. Tờ trình liên sở KHĐT và TC số 51/TTrLS; KH&ĐT-TC ngày 26/6/2018 trình UBND TP về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách TP năm 2018 (đợt 1)

25. Ứng Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường mầm non Hòa Phú

DGD

UBND huyện

0,76

 

0,76

huyện Ứng Hòa

Hòa Phú

Số 725/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 V/v phê duyệt dự án

2

Trường mầm non trung tâm xã Đại Hùng

DHT

Ban QLDA huyện

0,65

 

0,65

huyện ng Hòa

Đại Hùng

Số 130/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 V/v phê duyệt dự án

3

Trường THCS xã Vạn Thái

NKH

Ban QLDA huyện

0,88

 

0,88

huyện Ứng Hòa

Vạn Thái

Số 115/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 V/v phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch đấu thầu

4

Trường Mm non trung tâm xã Liên Bạt

SKC

Ban QLDA huyện

0,4

 

0,4

huyện Ứng Hòa

Liên Bạt

Số 854/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 V/v phê duyệt Báo cáo KTKT

5

Trường Mầm non trung tâm xã Đại Cường

NKH

Ban QLDA huyện

0,49

 

0,49

huyện Ứng Hòa

Đại Cường

Số 600/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 V/v phê duyệt dự án đầu tư

6

Trường Mầm non trung tâm xã Trầm Lộng

DGD

Ban QLDA huyện

0,45

0,2

0,45

huyện Ứng Hòa

Trầm Lộng

Số 1193/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 V/v phê duyệt dự án đầu tư

 

Tổng số dự án: 154, trong đó:

'- Dự án chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa: 64;

'- Dự án thu hồi đất: 151;

 

 

240,83

89,31

194,92

 

 

 

 

Biu 2a: DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2018 (DỰ ÁN DÂN SINH BỨC XÚC)

(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1. Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp cải tạo đường hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn

DNL

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước và môi trường Thành phố Hà Nội

2,5

 

1,3

Ba Vì

Tản Lĩnh

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 827/QĐ-UBND ngày 21/2/2018 của UBND Thành phố; Quyết định giao chủ đầu tư số 2849/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND Thành phố

2. Bắc Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng đường theo quy hoạch, tiếp cận khu đất vị trí đóng quân của Tiểu đoàn 10 - Bộ tư lệnh pháo binh

DGT

Ban quản lý đường st đô thị Hà Nội

0,17

 

0,17

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát, Tây Tựu

Văn bản số 7319/VP-ĐT ngày 01/8/2017 của UBND Thành phố về việc GPMB để xây dựng đường theo quy hoạch, tiếp cận khu đất vị trí đóng quân của Tiểu đoàn 10 - Bộ tư lệnh pháo binh

2

Xây dựng tuyến đường vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đường số 2)

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất BTL

1,45

 

1,45

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

QĐ số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tư và xây dựng KĐT mới Hà Nội làm chủ đầu tư

3

Xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm KĐT Tây Hồ Tây

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất BTL

3,61

 

2,68

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

QĐ số 4699/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường s3 vào Trung tâm KĐT mới Tây Hồ Tây

4

Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất BTL

5,83

 

5,83

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo, Xuân Đnh

QĐ số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tư và xây dựng KĐT mới Hà Nội làm chủ đầu tư

5

GPMB khu đất có ký hiệu G7-CX1 và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường xung quanh lô đất G7, G9.

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

5,50

 

5,50

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Văn bản số 6430/UBND-KH&ĐT ngày 04/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương

6

Dự án giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại khu vực ao Phiên Nha

ODT

UBND phường Thụy Phương

0,70

 

0,01

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

Quyết định số 239/QĐ-UB ngày 05/02/1994 của UBND Thành phố về việc cho phép UBND xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm được sử dụng 7000m2 đất để giao cho các hộ gia đình làm nhà ở

7

Mở rộng và cải tạo trường tiểu học Liên Mạc

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,60

 

0,60

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 4591/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND quận về việc triển khai thực hiện dự án; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

8

Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Xuân Tảo

DVH

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,37

 

0,37

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Quyết định số 4576/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện dự án; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

9

Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Liên Mạc

DVH

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

1,50

 

1,50

Bắc Từ Liêm

Liên mạc

Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt CTĐT dự án; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

10

Xây dựng, bổ sung phòng học trường tiểu học Tây Tựu B

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,06

 

0,06

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt CTĐT dự án; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

11

Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đắc Từ Liêm

0,40

 

0,40

Bắc Từ Liêm

Đông Ngạc

Quyết định số 6601/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện dự án; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

12

Xây dựng trường THCS Phú Diễn A

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

1,39

 

1,39

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Quyết định số 6532/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện dự án; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

13

Xây dựng bổ sung phòng làm việc, phòng chức năng một cửa, phòng tiếp công dân trụ sở UBND phường Thụy Phương

TSC

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,30

 

0,30

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 ca UBND quận về việc phê duyệt CTĐT; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

14

Xây dựng đường từ Kiều Mai qua nhà văn hóa Kiều Mai đến nút giao thông cầu Xuân Phương đi khu công nghiệp Minh Khai, Phường Phúc Diễn

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,54

 

0,54

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Quyết định 4822/Quyết định-UBND ngày 29/10/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

15

Xây dựng Nhà văn hóa TPD số 15

DSH

UBND phường Phúc Diễn

0,04

 

0,04

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Nằm trong danh mục thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 quận Bắc Từ Liêm; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

16

Xây dựng Nhà văn hóa TPD số 13

DSH

UBND phường Phúc Diễn

0,06

 

0,06

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Nằm trong danh mục thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 quận Bắc Từ Liêm; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

17

Xây dựng NVH TDP Trung 3 trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm

DSH

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,05

 

0,05

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

18

Xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố Hạ 9, phường Tây Tựu

DSH

UBND phường Tây Tựu

0,06

 

0,06

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 6198/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND quận về việc chấp thuận chủ trương; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

19

Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đng 3 và Đống 4

DSH

UBND phường Cổ Nhuế 2

0,03

 

0,03

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 4769/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

20

Dự án GPMB khu đất trong chỉ giới đường đỏ phần đường sắt thuộc đoạn tuyến trên cao dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo trong nút giao đường Nguyễn Hoàng Tôn - Nguyễn Văn Huyên

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0,21

 

0,21

Bắc Từ Liêm

Xuân Đinh

Văn bản số 5793/VP-ĐT ngày 12/7/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố

21

Dự án đường vào Bộ tư lệnh đặc công

DGT

Lữ đoàn đặc công

0,20

 

0,20

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Văn bản số 3315/UBND-ĐT ngày 06/6/2016 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương

22

GPMB di chuyn 02 hộ ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Chùa Từ Khánh, phường Đông Ngạc

DDT

UBND quận

0,06

 

0,06

Bắc Từ Liêm

Đông Ngạc

Văn bản số 1575/VP-ĐT ngày 5/3/2018 của Văn phòng UBND Thành phố về việc xử lý vi phạm đất đai, môi trường và cắm mốc giới khoanh vùng di tích chùa Tư Khánh

23

GPMB theo quy hoạch khớp nối hạ tầng phía Tây dự án Gold mark City

DGT

UBND quận

0,36

 

0,36

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Thông báo số 45/TB-VP ngày 9/3/2018 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về khớp nối HTKT dự án nhà ở văn phòng dịch vụ (Gold Mark) tại 136 Hồ Tùng Mậu.

3. Cầu Giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường nối từ phố Dịch Vọng đến đường Trần Đăng Ninh kéo dài

DGT

UBND quận Cầu Giấy

0,1700

 

0,1700

Quận Cầu Giấy

Phường Dịch Vọng

QĐ số 5250/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND quận Cầu Giấy cho phép chuẩn bị đầu tư; QĐ 17/QĐ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu tư

2

Đường nối từ ngõ 86 phố Duy Tân đến đường Phạm Hùng

DGT

UBND quận Cầu Giấy

0,2500

 

0,2500

Quận Cầu Giấy

Phường Dịch Vọng Hậu

QĐ số 4462/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND quận phê duyệt chủ trương đầu tư

3

Xây dựng đường 13,5m đi vào trường mầm non Nghĩa Đô

DGT

UBND quận Cầu Giấy

0,6210

 

0,6210

Quận Cầu Giấy

Phường Nghĩa Đô

QĐ số 16/QĐ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư dự án

4

Xây dựng đoạn mương hạ lưu đường Lạc Long Quân (đoạn chưa xây dựng đốt số 16 của tuyến TE3) thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường TP Hà Nội giai đoạn 2

DGT

UBND quận Cầu Giấy

0,0001

 

0,0001

Quận Cầu Giấy

Phường Nghĩa Đô

QĐ số 3939/QĐ-UBND ngày 22/10/2017 của UBND quận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

5

Xây dựng trường mầm non tại ô đất NT khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng

DGD

UBND quận Cầu Giấy

0,5089

 

0,5089

Quận Cầu Giấy

Phường Trung Hòa

QĐ số 09/QĐ-HĐND ngày 09/8/2017 của HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư dự án

6

Xây dựng trường THCS tại ô đất TH1 thuộc khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng

DGD

UBND quận Cầu Giy

1,0650

 

1,0650

Quận Cầu Giấy

Phường Trung Hòa

QĐ số 30/QĐ-HĐND ngày 15/11/2016 của HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư dự án

7

Xây dựng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân

DGD

UBND quận Cầu Giấy

0,7240

 

0,7240

Quận Cầu Giấy

Phường Yên Hòa

QĐ số 27/QĐ-HĐND ngày 15/11/2016 của HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư dự án

8

Xây dựng trường tiểu học tại ô đất D27 Khu đô thị mới Cầu Giấy

DGD

UBND quận Cầu Giấy

0,4140

 

0,4140

Quận Cầu Giấy

Phường Yên Hòa

QĐ số 29/QĐ-HĐND ngày 15/11/2016 của HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư dự án

9

Xây dựng trường THCS tại ô đất D27 Khu đô thị mới Cầu Giấy

DGD

UBND quận Cầu Giấy

0,4130

 

0,4130

Quận Cu Giấy

Phường Yên Hòa

QĐ số 33/QĐ-HĐND ngày 15/11/2016 của HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư dự án

10

Xây dựng trường Mầm non tại ô đất B9 khu đô thị Nam Trung Yên

DGD

UBND quận Cầu Giấy

0,6900

 

0,6900

Quận Cầu Giấy

Phường Trung Hòa

Văn bản số 16/HĐND ngày 09/8/2016 của HĐND quận Cầu Giấy phê duyệt chủ trương đầu tư

11

Xây dựng trường Mầm non tại ô đất C4 khu đô thị Nam Trung Yên

DGD

UBND quận Cầu Giấy

0,3851

 

0,3851

Quận Cầu Giấy

Phường Trung Hòa

Văn bản số 17/HĐND ngày 09/8/2016 của HĐND quận Cầu Giấy phê duyệt chủ trương đầu tư

12

Cải tạo, mở rộng trường tiểu học Mai Dịch

DGD

UBND quận Cầu Giấy

0,9625

 

0,9625

Quận Cầu Giấy

Phường Mai Dịch

QĐ số 19/QĐ-HĐND ngày 30/11/2017 của HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư dự án

13

Xây dựng Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Yên Hòa tại ô đất A2 Khu đô thị mới Yên Hòa

TSC

UBND quận Cầu Giấy

0,3292

 

0,3292

Quận Cầu Giấy

Phường Yên Hòa

QĐ số 23/QĐ-HĐND ngày 30/11/2017 của HĐND quận Quyết định chủ trương đầu tư dự án

14

Cải tạo trụ sở công an phường Yên Hòa

TSC

UBND quận Cầu Giấy

0,1176

 

0,1176

Quận Cầu Giấy

Phường Yên Hòa

QĐ số 22/QĐ-HĐND ngày 30/11/2017 của HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư dự án

15

Tu bổ, tôn tạo Chùa Duệ Tú

TON

UBND quận Cầu Giấy

0,2828

 

0,2828

Quận Cầu Giấy

Phường Quan Hoa

QĐ số 07/QĐ-HĐND ngày 24/7/2017 của HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư dự án

16

Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung Nha

TIN

UBND quận Cầu Giấy

0,0070

 

0,0070

Quận Cầu Giấy

Phường Nghĩa Đô

QĐ số 4647/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND quận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

17

Trụ sở Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

TMD

UBND quận Cầu Giấy

0,3392

 

0,3392

Quận Cầu Giấy

Phường Dịch Vọng Hậu

QĐ số 484/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư

4. Chương Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xử lý cấp bách sự cố bờ tả sông Bùi đoạn từ cầu sắt đến trạm bơm Đồng Cò thuộc khu vực Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai

DTL

UBND huyện Chương Mỹ

0,04

0,04

0,04

Chương Mỹ

Xuân Mai

QĐ số 207/QĐ-SNN 07/02/2018 phê duyệt phương án xử lý cấp bách và dự toán dự án

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá Ao Vòng Dưới, xã Văn Võ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,2

 

0,2

Chương Mỹ

Văn Võ

QĐ số 4565/QĐ-UBND 28/6/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

3

Trường mầm non Tân Tiến

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,8

 

0,8

Chương Mỹ

Tân Tiến

QĐ số 4668/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 duyệt chủ trương đầu tư

4

Cải tạo hệ thống thoát nước và đường giao thông từ đường Chúc Sơn - Lam Điền đến Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,05

 

0,05

Chương Mỹ

Chúc Sơn

QĐ số 8076/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

5

Trường mầm non Thủy Xuân Tiên B

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,8

 

0,8

Chương Mỹ

Thủy Xuân Tiên

Văn bản 180/HĐND ngày 15/8/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

6

Trường mầm non trung tâm xã Tốt Động

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,45

 

0,45

Chương Mỹ

Tốt Động

Văn bản 182/HĐND ngày 15/8/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

7

Đường Gom khu dân cư xã Tiên Phương - Quốc Lộ 6

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,04

 

0,04

Chương Mỹ

Tiên Phương

QĐ số 4568/QĐ-UBND ngày 28/06/2017 quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án,

8

Ci tạo, nâng cấp đường Đồng Phú -Chợ Rồng

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

2

0,9

1,2

Chương Mỹ

Xã Thượng Vực, xã Đồng Phú

Quyết định số 7330a/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

9

Ci tạo, nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 419 đi đường Tránh đoạn qua thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,24

 

0,03

Chương Mỹ

xã Ngọc Hòa

Quyết định số 8113/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

10

Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn tcầu Zét đến đường vào UBND xã Tốt Động

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,647

 

0,05

Chương Mỹ

xã Tốt Động

Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

11

Trường mầm non Trung Tâm xã Thượng Vực

DGD

Huyện Chương Mỹ

0,46

 

0,46

Chương Mỹ

Xã Thượng Vực

Văn bản số 173/HĐND ngày 10/8/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

12

Dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình cầu Hạ Dục, xã Đồng Phú và xã Hồng Phong huyện Chương Mỹ

DGT

Sở giao thông vận tải Hà Nội

0,41

 

0,41

Chương Mỹ

Xã Hồng Phong, xã Đồng Phú

Quyết định số 1339/QĐ-GTVT ngày 22/11/2011 Sở Giao thông vận tải

13

Dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình cầu Gốm, xã Quảng Bị và xã Mỹ Lương huyện Chương Mỹ

DGT

Sở giao thông vận tải Hà Nội

0,35

0,2

0,35

Chương Mỹ

xã Mỹ Lương, xã Quảng Bị

Quyết định số 1342/QĐ-GTVT ngày 22/11/2011 Sở Giao thông vận tải

14

Dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình cầu Mơ, xã Hồng Phong và xã Quảng Bị huyện Chương Mỹ

DGT

Sở giao thông vận tải Hà Nội

0,34

 

0,34

Chương Mỹ

xã Hồng Phong, xã Quảng B

Quyết định số 1338/QĐ-GTVT ngày 22/11/2011 Sở Giao thông vận tải

15

Tái định cư trường trung cấp cảnh sát

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

4

4

4

Chương Mỹ

xã Hữu Văn

Văn bản số 6353/UBND-QHKT ngày 14/9/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc đề xuất TĐC phục vụ công tác giải phóng MB để mở rộng trường Trung cấp cảnh sát vũ trang

16

Mở rộng nút giao thông đường tránh Chúc Sơn; Hạng mục: Xây dựng, mở rộng nền, mặt đứng, rãnh thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,17

 

0,08

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

17

Đấu giá QSD đất khu Cửa Đình thôn Đại Từ, xã Lam Điền

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,29

 

0,29

Chương Mỹ

Xã Lam Điền

Quyết định số 7825/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất

18

Đường giao thông liên xã Nam Phương Tiến đi xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình)

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

1,6

1,4

1,6

Chương Mỹ

xã Nam Phương Tiến

Quyết định số 6272/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

19

Khu đấu giá QSD đất ở tại khu thùng Rặng Ngái thôn 2 xã Quảng Bị

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,32

 

0,32

Chương Mỹ

xã Quảng Bị

Quyết định số 4546/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

20

Khu đấu giá QSD đất ở dọc vườn cao thôn Văn La và khu Ao Vòng Trên, xã Văn Võ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,29

 

0,29

Chương Mỹ

xã Văn Võ

Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 và Quyết định số 7832/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

5. Đan Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Gốc Vối

ONT

UBND huyện

0,33

 

0,33

Đan Phượng

Liên Trung

Quyết định 3591/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

2

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cửa Việt

ONT

UBND huyện

0,35

0,32

0,35

Đan Phượng

Hồng Hà

Quyết định 3591/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

3

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu, Tám Tấn, Mạn

ONT

UBND huyện

0,48

0,43

0,48

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Quyết định 5383/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở trên địa bàn Thị Trn Phùng, huyện Đan Phượng

6. Đông Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường THCS Kim Chung 2

DTS

Ban QLDA ĐTXD

1,47

 

1,47

Đông Anh

Kim Chung

Văn bản phê duyệt số 67/HĐND-TT ngày 15/9/2017 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng trường THCS Kim Chung 2

2

Cải tạo, xây dựng nhà hội trường, nhà làm việc, hạ tầng UBND xã Đông Hội

DTS

Ban QLDA ĐTXD

0,912

 

0,283

Đông Anh

Đông Hội

Văn bản phê duyệt số 75/HĐND-TT ngày 15/9/2017 của TT HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, xây dựng nhà hội trường, nhà làm việc, hạ tầng UBND xã Đông Hội

3

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD

8,10

 

8,10

Đông Anh

Thụy Lâm

Văn bản phê duyệt số 99/HĐND-TT ngày 07/11/2017 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt lại chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh

4

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD

7,94

 

7,94

Đông Anh

Vân Hà

Văn bản phê duyệt số 98/HĐND-TT ngày 06/11/2017 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh

7. Đống Đa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án di dời hộ dân ra khỏi khuôn viên Đình Trung Tự

TIN

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

0,1500

 

0,0279

Đống Đa

Phương Liên

Quyết định 2706/BVHTTDL-DSVH của bộ văn hóa ththao ngày 08/7/2015 về việc thỏa thuận chủ trương đầu tư tu bổ chùa, đình; Quyết định số 2343/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn quận Đống Đa

8. Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường mầm non đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,70

 

0,70

Gia Lâm

Khu đô thị Đặng Xá

Văn bản số 74/HĐND ngày 13/11/2017 của HĐND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án

2

Xây dựng trường mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,60

 

0,60

Gia Lâm

Thôn Xuân Dục, xã Yên Thường

Văn bản số 51/HĐND ngày 22/9/2017 của HĐND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án

3

Xây dựng trường tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng

1,25

 

1,25

Gia Lâm

Thôn Xuân Dục, xã yên Thường

Văn bản số 03/HĐND ngày 06/2/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án

4

Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 179 đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm

ĐGT

UBND huyện Gia Lâm

11,10

3,33

11,10

Gia Lâm

Xã Phú Thị, xã Đặng Xá

Văn bản số 684/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án

5

Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ĐGT

UBND huyện Gia Lâm

21,11

1,60

21,11

Gia Lâm

Xã: Yên Viên, Dương Hà, Phù Đổng; TT Yên Viên

Văn bản số 678/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án

6

Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá -Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm

ĐGT

UBND huyện Gia Lâm

5,55

1,80

5,55

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ, xã Dương Xá

Văn bản số 673/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án

7

Xây dựng tuyến đường quy hoạch tđường 179 đến đường gom Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm

ĐGT

UBND huyện Gia Lâm

3,45

0,55

3,45

Gia Lâm

Xã Kiêu Kỵ

Văn bản số 683/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án

8

Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp,

ĐGT

UBND huyện Gia Lâm

5,30

1,06

5,30

Gia Lâm

Xã: Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp

Văn bản số 674/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án

9

Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm

ĐGT

UBND huyện Gia Lâm

41,46

 

41,46

Gia Lâm

Xã: Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi

Văn bản số 681/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án

10

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Phù Đổng - Trung Mầu

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

1,34

 

1,34

Gia Lâm

Xã Phù Đổng, Trung Mầu

Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

11

Đầu tư xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,50

 

0,50

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Quyết định số 9305/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

12

Đầu tư xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,50

 

0,50

Gia Lâm

Xã Yên Viên

Quyết định số 9304/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

13

Cải tạo, nâng cấp đường hành lang chân đê Phù Đổng - Trung Màu, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,38

 

0,38

Gia Lâm

Xã Phù Đổng

Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

14

Ci tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn các thôn: 1, 3, 4 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,86

 

0,86

Gia Lâm

Xã Kim Lan

Quyết định số 10391/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

15

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm (Hạng mục thoát nước)

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

1,08

 

1,08

Gia Lâm

Xã Kim Lan

Quyết định số 10390/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

16

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn Yên Khê, Lại Hoàng, Yên Thường, Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

1,30

 

1,30

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Quyết định số 6359/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

17

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Xuân Dục, Trùng Quán, Quy Mông, Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

1,50

 

1,50

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Quyết định số 11469/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh trương đầu tư

18

Cải tạo, nâng cấp đường Yên Thường, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

2,89

 

2,89

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Quyết định số 6357/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

19

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Cổ Giang, Kim Hồ và tổ dân phố Toàn Thng xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm giai đoạn 2

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

1,40

 

1,40

Gia Lâm

Xã Lệ Chi

Quyết định số 13833/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

20

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Chi Đông, Chi Nam, Gia Lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm giai đoạn 2

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

1,50

 

1,50

Gia Lâm

Xã Lệ Chi

Quyết định số 13832/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

21

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Sen Hồ xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm giai đoạn 2

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

1,50

 

1,50

Gia Lâm

Xã Lệ Chi

Quyết định số 13836/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

22

Khớp ni đồng bộ đường ngang với đường Đông Dư - Dương Xá

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,08

 

0,08

Gia Lâm

TT Trâu Qu

Quyết định số 7815/QĐ-UBND ngày 7/6/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

23

Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,22

 

0,22

Gia Lâm

Xã Đặng Xá

Quyết định số 11124/QĐ-UBND ngày 10/8/17 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

24

Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Viên Ngoại, Nhân Lễ, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,41

0,04

0,41

Gia Lâm

Xã Đặng Xá

Quyết định số 11123/QĐ-UBND ngày 10/8/17 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

25

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt khu giãn dân thôn Vàng, khu Hồ Voi, xã cổ Bi

ONT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,32

 

0,32

Gia Lâm

Xã Cổ Bi

Quyết định số 8571/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

26

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt thôn 4, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,49

0,49

0,49

Gia Lâm

Đông Dư

Quyết định số 5679/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

27

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

1,12

 

1,12

Gia Lâm

Xã Đặng Xá

Quyết định số 14405/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

28

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

3,70

 

3,70

Gia Lâm

Xã Dương Quang

Quyết định số 14406/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

29

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,51

 

0,51

Gia Lâm

Xã Phú Thị

Quyết định số 14404/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

30

Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

DHT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,73

0,24

0,73

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định chủ trương đầu tư số 2154/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện Gia Lâm

9. Hà Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đấu giá QSDĐ giáp Ao Vang (X1, X2, X3, X4), Mộ Lao

ODT

Ban QLDA

0,25

 

0,25

Hà Đông

Phường Mộ Lao

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

2

Khu đấu giá QSDĐ TDP 4 phường Phúc La

ODT

Ban QLDA

0,01

 

0,01

Hà Đông

Phường Phúc La

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

3

Khu đấu giá QSD đất TDP 10 phường Phúc La

ODT

Ban QLDA

0,0045

 

0,0045

Hà Đông

Phường Phúc La

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

4

Lô N05 khu TTHC mới (08 tha)

ODT

Ban QLDA

0,042

 

0,042

Hà Đông

Phường Hà Cầu

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

5

Khu đấu giá Bờ Giếng TDP 1, La Khê

ODT

Ban QLDA

0,0296

 

0,0296

Hà Đông

Phường La Khê

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

6

Khu đấu giá xứ đồng Vườn Dừa + Miễu TDP 5, La Khê

ODT

Ban QLDA

0,42

 

0,42

Hà Đông

Phường La Khê

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

7

Khu đấu giá xứ đồng San Phùng, phường La Khê

ODT

Ban QLDA

0,44

 

0,44

Hà Đông

Phường La Khê

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

8

Khu đấu giá xứ đồng Sau Ải, Dương Nội

ODT

Ban QLDA

0,49

 

0,49

Hà Đông

Phường Dương Nội

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các tha đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

9

Khu đấu giá Cửa Đình (giáp Đình + giáp Ao), Phú Lãm

ODT

Ban QLDA

0,064

 

0,064

Hà Đông

Phường Phú Lãm

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

10

Khu đấu giá TDP 7, Huyền Kỹ, Phú Lãm

ODT

Ban QLDA

0,057

 

0,057

Hà Đông

Phường Phú Lãm

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dch (đất ở) không giao hết và các tha đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

11

Khu đấu giá giáp trường THCS Yên Nghĩa (khu Hòa Bình)

ODT

Ban QLDA

0,055

 

0,055

Hà Đông

Phường Yên Nghĩa

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

12

Khu đấu giá Kho xi măng Bỉm Sơn, Cổ Bản, Đồng Mai

ODT

Ban QLDA

0,25

 

0,25

Hà Đông

Phường Đồng Mai

Văn bản 6731/UBND-TNMT 09/9/2014 của UBND Thành phố đồng ý về việc sử dụng quỹ đất dịch (đất ở) không giao hết và các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã có hạ tầng trên địa bàn quận để phục vụ tái định cư hoặc đấu giá (Không phải xây dựng HTKT)

13

Đường vào trụ sở Công an phường Đồng Mai

DGT

Công An Thành phố

0,02

0,02

0,02

Hà Đông

Phường Đồng Mai

Ngày 25/4/2016, UBND quận Hà Đông, Công an Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Bản vẽ mô tả tỷ lệ 1/500 xin bổ sung diện tích thu hồi tại phường Đồng Mai (232,8 m2) và Bản vẽ mô tả tỷ lệ 1/500 xin bổ sung diện tích thu hồi tại phường Biên Giang

14

Đấu giá khu đất Đồng Đanh, Đồng Cộc, Nhân Trạch, Phú Lương, quận Hà Đông.

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

5,74

5,74

1,6

Hà Đông

Phường Phú Lương

QĐ 5782/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt điều chuyển các khu đất dịch vụ không sử dụng đến sang thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn thu để đầu tư xây dựng các khu đất dịch vụ còn thiếu trên địa bàn quận Hà Đông.

15

Đấu giá đất khu đất Xứ đồng Hạ Khâu, thôn Động Lãm

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

5,07

5,07

0,29

Hà Đông

Phường Phú Lương

QĐ 5782/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt điều chuyển các khu đất dịch vụ không sử dụng đến sang thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn thu để đầu tư xây dựng các khu đất dịch vụ còn thiếu trên địa bàn quận Hà Đông. Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 Duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch đấu thầu, Phần san nền khu đất dịch vụ thôn Nhân Trạch, Động Lãm (Thuộc xứ đồng Đống Đanh, đồng Cộc, Hạ Khâu) xã Phú Lương thành phố Hà Đông.

16

Đấu giá đất khu đất thuộc xứ Đồng Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men thôn Trinh Lương, phường Phú Lương. (Khu B)

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

4,74

0,14

0,14

Hà Đông

Phường Phú Lương

QĐ 5782/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố hà Nội về phê duyệt điều chuyển các khu đất dịch vụ không sử dụng đến sang thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn thu để đầu tư xây dựng các khu đất dịch vụ còn thiếu trên địa bàn quận Hà Đông.

17

Khu đấu giá QSDĐ khu Sau Làng (ký hiệu X11), khu Thần Đồng (ký hiệu X12), Phường Phú La, quận Hà Đông.

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,03

 

0,03

Hà Đông

Phường Phú La

QĐ số 5063/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 của UBND quận Hà Đông Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Văn bản số 3079/STNMT_QHKHSDĐ ngày 1/04/2016 của Sở TN & MT TP Hà Nội hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước THĐ thực hiện dự án xây dựng hạ tng kỹ thuật khu đấu giá QSDĐ khu Sau Làng (ký hiệu X11), khu Thần Đồng (ký hiệu X12), Phường Phú La, quận Hà Đông.

18

Đầu tư xây dựng kết cấu HTKT khu Trung tâm hành chính mới quận Hà Đông (Đường N1, đường K8, phần thu hồi bổ sung)

DGT

Ban QLDA

0,25

 

0,25

Hà Đông

Phường Hà Cầu, Quang Trung

QĐ số 19/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt dự án; Quyết định 2254/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày 10/7/2008 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tlệ 1/2000 khu trung tâm hành chính mới thành phố Hà Đông. Quyết định số 5621/UBND-KHĐT của UBND thành phố Hà Nội ngày 07/11/2017 về chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu HTKT khu TTHC mới quận Hà Đông.

10. Hoài Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu đất dịch vụ xã Vân Canh - thôn Hậu Ái, thôn An Trai, thôn Kim Hoàng;

TMD

Trung tâm PTQĐ

13,3

 

13,3

Hoài Đức

Vân Canh

Văn bản số 1771/UBND-ĐT ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố về việc địa điểm quy hoạch đất dịch vụ bổ sung trên địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức

2

Nhà văn hóa thôn Đồng Phú

DVH

UBND xã Dương Liễu

0,05

 

0,05

Hoài Đức

Dương Liễu

Quyết định số 8660/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

3

Cải tạo nâng cp tuyến để tả Đáy kết hợp giao thông

DGT

Ban QLDA

0,72

0,7

0,72

Hoài Đức

Đông La, Tiền Yên, Song phương, An Thượng

Văn bản số 319/HĐND-KTNS ngày 11/7/2017 của HĐND Thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư

4

Di chuyển trụ sở Viện Hóa học Môi trường quân sự và Khu gia đình/ BTLHH

CQP

Bộ Tư lệnh Hóa học - Bộ Quốc phòng

2,176

 

2,176

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 2796/2011/QĐ-UBND ngày 17/06/2011 của UBND thành phố Hà Nội; Thông báo kết luận của PCT TP HN về GPMB di chuyển trụ sở Viện Hóa và Khu gia đình số 264/TB-VP ngày 23/10/2017; Văn bản số 3736/UBND-ĐT ngày 01/08/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất và GPMB di chuyển Viện Hóa và Khu gia đình/B TLHH theo QHCT Nam An Khánh.

11. Hoàng Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (Quốc Lộ 1A)

DGT

Ban QLDXĐTXD công trình giao thông Thành phố Hà Nội

3,00

 

3,00

Hoàng Mai

Thịnh Liệt; Giáp Bát

Văn bản số 407/HĐND-KTNS ngày 23/8/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư dự án

2

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bắc Linh Đàm

DGT

Ban QLDXĐTXD công trình giao thông Thành phố Hà Nội

0,17

 

0,17

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

Quyết định số 4643/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

3

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3

DGT

Ban QLDXĐTXD công trình giao thông Thành phố Hà Nội

4,61

 

4,61

Hoàng Mai

Đại Kim; Hoàng Liệt

Văn bản số 463/HĐND-KTNS ngày 14/9/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư dự án

4

Dự án Xây dựng Trường mầm non Vĩnh Hưng (ô F2/NT3)

DGD

UBND quận Hoàng Mai

0,28

 

0,28

Hoàng Mai

Vĩnh Hưng

Văn bản số 60/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận

5

Dự án trường tiểu học Hoàng Liệt (ô F3/TH2)

DGD

UBND quận Hoàng Mai

1,31

 

1,31

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

Văn bản số 57/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận

6

Dự án trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1)

DGD

UBND quận Hoàng Mai

1,677

 

1,677

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

Văn bản số 58/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận

7

Dự án trường tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2)

DGD

UBND quận Hoàng Mai

0,66

 

0,66

Hoàng Mai

Yên Sở

Văn bản số 52/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận

8

Dự án trường THCS Yên Sở (ô D3/TH1)

DGD

UBND quận Hoàng Mai

0,58

 

0,58

Hoàng Mai

Yên Sở

Văn bản số 53/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận

12. Long Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn chỉnh HTKT các ô đất A.4/CCKO1, A.4/P2 và tuyến đường 17,5m phụ cận tuyến đường 40m phường Ngọc Thụy

DHT

UBND quận Long Biên

1,10

 

1,10

Long biên

Ngọc Thụy

VB số 219/HĐND-TCKH ngày 13/10/17 của HĐND quận chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

13. Mê Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2 thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh,

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,63

0,63

0,63

Mê Linh

X.Tiền Phong

QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 02/1/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

3,3

2,9

3,3

Mê Linh

Xã Kim Hoa

284/HĐND-TCKH ngày 04/12/2017 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X4 thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

3,2

3,2

3,2

Mê Linh

Xã Tam Đồng

06/HĐND-VP ngày 15/01/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

4

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 đồng làng Gàn thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

3

3

3

Mê Linh

Xã Tam Đồng

61/HĐND-VP ngày 16/4/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2 đồng Bói, đồng Bền thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

1,12

1,12

1,12

Mê Linh

Xã Tam Đồng

651/HĐND-VP ngày 28/3/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

6

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X3, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

3,85

3,85

3,85

Mê Linh

Xã Tam Đồng

60/HĐND-VP ngày 16/4/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

7

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 thôn Phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh,

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,31

0,31

0,31

Mê Linh

Xã Tiền Phong

QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 02/1/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

8

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X4 TDP số 8, thị trấn Quang Minh

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,28

0,28

0,28

Mê Linh

Thị trấn Quang Minh

QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

9

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất khu đất xen kẹt tại điểm X1 khu Giếng Chùa, TDP số 1, thị trấn Quang Minh

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,02

0,02

0,02

Mê Linh

Thị trấn Quang Minh

QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

10

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại xứ Đồng Chùa thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,26

0,26

0,26

Mê Linh

Xã Chu Phan

QĐ số 4616/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

11

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,49

0,49

0,49

Mê Linh

Xã Thanh Lâm

QĐ số 351/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

12

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X2, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,49

0,4

0,49

Mê Linh

Xã Tiến Thịnh

QĐ số 354/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

13

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,49

0,3

0,49

Mê Linh

Thị trấn Chi Đông

QĐ số 353/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

14

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X3 TDP số 7, thị trấn Quang Minh

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,36

0,36

0,36

Mê Linh

Thị trấn Quang Minh

QĐ số 08/QĐ-UBND ngày 02/1/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

15

Xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, kết hợp xây dựng nhà văn hóa tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,91

0,25

0,91

Mê Linh

Xã Đại Thịnh

QĐ số 355/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

16

Xây dựng HTKT khu đất phục vụ giao đất cho 15 hộ đổi đất lấy công trình và 02 hộ khu ao Trạm y tế Quang Minh (Công trình dân sinh bức xúc)

OĐT

UBND thị trấn Quang Minh

0,512

 

0,512

Mê Linh

Thị trấn Quang Minh

Văn bản số 5539/UBND ngày 12/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Văn bản số 7059/UBND ngày 27/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội;

14. Mỹ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng Bãi rác Mả Mê

MNC

UBND Huyện Mỹ Đức

0,18

 

0,18

Mỹ Đức

Hương Sơn

Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND huyện Mỹ Đức về phê duyệt chủ trương đầu tư và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư Công trình: Cải tạo và mở rộng bãi rác Mả Mê, bến Thiên Trù (Giai đoạn 2).

15. Nam Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi đường 32), quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

4,24

 

3,8

Nam Từ Liêm

Phương Canh

6761/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

2

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD xen kẹt ĐG 1 tại phường Phương Canh

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

2,18

 

0,4

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị cho phép đầu tư dự án

3

Mở rộng nghĩa trang Trung Văn

NTD

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1,84

 

1,84

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Công văn số 2830/UBND-GT ngày 20/4/2011 của UBND thành phố Hà Nội về di chuyển, mở rộng nghĩa trang Trung Văn

16. Phú Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

78 dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

29,23

4,33

29,23

Phú Xuyên

các xã

Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên về việc phê chuẩn danh mục các công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Xuyên

2

45 dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

31,13

3,35

31,13

Phú Xuyên

các xã

Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên về việc phê chuẩn danh mục các công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Xuyên Báo cáo số 10a/BC-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân huyện Phú Xuyên về Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020

3

Xây dựng khu giết mổ gia súc tại xã Quang Lãng, Tri Thủy

SKC

UBND huyện Phú Xuyên

2,60

2,60

2,60

Phú Xuyên

Quang Lãng, Tri Thủy

Thông báo số 250/TB-UBND ngày 13/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội

4

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Phú Xuyên phục vụ xây dựng đường gom Cầu Giẽ - Phú Yên - Vân Từ (tuyến phía Tây đường st), huyện Phú Xuyên

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

3,00

2,90

3,00

Phú Xuyên

Thị trấn Phú Xuyên.

Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu Kênh Kiều Đoài

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

1,50

 

1,50

Phú Xuyên

Đại Xuyên

Văn bản số 1488/QHKT-P2 ngày 19/3/2018 của Sở QHKT về việc chấp thuận các địa điểm bố trí tái định cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

6

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu Làn Miếu, thôn Thượng Yên

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,10

 

0,10

Phú Xuyên

Phú Yên

Văn bản số 1488/QHKT-P2 ngày 19/3/2018 của Sở QHKT về việc chấp thuận các địa điểm bố trí tái định cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

7

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu đầm Ca Ga, thôn An Khoái

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,70

 

0,70

Phú Xuyên

Phúc Tiến

Văn bản số 1488/QHKT-P2 ngày 19/3/2018 của Sở QHKT về việc chấp thuận các địa điểm bố trí tái định cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Giẽ Hạ (giáp 428)

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,03

 

0,03

Phú Xuyên

Phú Yên

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư s2170/UBND-PTQĐ ngày 27/12/2017 của UBND huyện Phú Xuyên

9

Đầu tư xây dựng đường gom cầu Giẽ -Phú Yên - Vân Từ (phía Tây đường sắt)

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội

10,50

5,00

10,50

Phú Xuyên

Thị trấn Phú Xuyên, Phúc Tiến, Đại Xuyên, Phú Yên

Quyết định chủ trương số 5064/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội.

17. Phúc Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nghĩa trang nhân dân Gò Mít

NTD

UBND xã Tích Giang

0,12

0,12

0,12

huyện Phúc Thọ

Đồng Mít, xã Tích Giang

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng số 1682/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện Phúc Thọ

2

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu Man Rộm, cụm 8, xã Phụng Thượng

ONT

Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ

1,53

1,53

1,53

Huyện Phúc Thọ

Xã Phụng Thượng

QĐ số 4045/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư.

3

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu X2 khu nền trại chăn nuôi, khu nền lầy xã Vân Phúc

ONT

Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ

0,14

0,14

0,14

Huyện Phúc Thọ

Xã Vân Phúc

QĐ số 4201/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư.

18. Quốc Oai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu đất đấu giá giáp đường Bắc-Nam

ONT

UBND huyện Quốc Oai

1,80

1,80

1,80

huyện Quốc Oai

Xã Thạch Thán

Quyết định số 9058/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai (Vtrí tiếp giáp trục đường Bắc Nam thị trấn Quốc Oai)

2

Khu đấu giá ĐG 03

ODT

UBND huyện Quốc Oai

3,50

3,50

3,50

huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 6595/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 03 -Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

3

Khu đấu giá ĐG 06

ODT

UBND huyện Quốc Oai

3,10

3,10

3,10

huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 8319/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06 -Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

4

Khu đất đấu giá thôn Ngọc Than

ONT

UBND huyện Quốc Oai

4,30

4,30

4,30

huyện Quốc Oai

xã Ngọc Mỹ

Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

5

Khu ngòi Thái Khê

ONT

UBND huyện Quốc Oai

0,27

 

0,27

huyện Quốc Oai

Cấn Hữu

Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đt đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

6

Khu Sông Xưởng 2

ONT

UBND huyện Quốc Oai

0,49

 

0,49

huyện Quốc Oai

Xã Tân Hòa

Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

7

Khu đấu giá thôn Yên Quán

ONT

UBND huyện Quốc Oai

0,49

 

0,49

huyện Quốc Oai

xã Tân Phú

Quyết định số 396a/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 02/2018, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

8

Khu đất xen kẹt xã Tuyết Nghĩa (thôn Đại Đồng, thôn Đồng Gai)

ONT

UBND huyện Quốc Oai

0,69

 

0,69

huyện Quốc Oai

xã Tuyết Nghĩa

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018; Văn bản số 30/QLĐT-QH ngày 28/3/2018 của phòng Quản lý đô thị về việc thông tin quy hoạch khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai

9

Khu đấu giá thôn Phúc Đức

ONT

UBND huyện Quốc Oai

0,17

 

0,17

huyện Quốc Oai

xã Sài Sơn

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018

10

Khu đất xen kẹt xã Phú Mãn (thôn Đồng Vàng, thôn Đồng Âm)

ONT

UBND huyện Quốc Oai

0,27

 

0,27

huyện Quốc Oai

xã Phú Mãn

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018

11

Khu đất xen kẹt thôn Hạ Hòa

ONT

UBND huyện Quốc Oai

0,05

 

0,05

huyện Quốc Oai

xã Tân Phú

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018

12

Khu đất xen kẹt xã Yên Sơn (thôn Sơn Trung, Đồng Vòng, Văn Chi)

ONT

UBND huyện Quốc Oai

1,06

 

1,06

huyện Quốc Oai

xã Yên Sơn

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018

13

Khu đấu giá thôn Đại Phu

ONT

UBND huyện Quốc Oai

0,45

0,45

0,45

huyện Quốc Oai

xã Liệp Tuyết

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018

14

Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ

ONT

UBND huyện Quốc Oai

0,15

 

0,15

huyện Quốc Oai

xã Ngọc Mỹ

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018

15

Trường Mầm non thị trấn Quốc Oai A

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,00

1,00

1,00

huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình: Trường Mầm non thị trấn Quốc Oai A, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

16

Trường Mầm non xã Phượng Cách

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,00

1,00

1,00

huyện Quốc Oai

xã Phượng Cách

Văn bản số 93/HĐND ngày 12/9/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường Mầm non Phượng Cách, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

17

Trường Mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết

DGD

UBND xã Liệp Tuyết

0,17

0,17

0,17

huyện Quốc Oai

xã Liệp Tuyết

Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường mầm non trung tâm xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai

19. Sóc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Nam Sơn phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu LHXLCT Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu LHXLCT Sóc Sơn)

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

9,2

7,0

9,2

Sóc Sơn

Xã Nam Sơn

QĐ 5334/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND Thành phố về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

2

Xây dụg HTKT khu đất để đấu giá QSD đất phía Tây Bắc thôn Hương Đình

ONT

Ban QLDAĐTXD huyện Sóc Sơn

0,80

0,80

0,80