Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 và Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Bổ sung từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020: 890,0 tỷ đồng.

2. Vốn đầu tư công bổ sung giai đoạn 2016 - 2020 chi như sau:

- Chi đầu tư cho lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 256,0 tỷ đồng.

- Chi đầu tư cho lĩnh vực Giao thông: 455,0 tỷ đồng.

- Chi đầu tư cho lĩnh vực Giáo dục: 59,5 tỷ đồng.

- Chi đầu tư cho lĩnh vực Quản lý nhà nước: 9,5 tỷ đồng.

- Chi đầu tư cho lĩnh vực Khoa học - Công nghệ: 20,0 tỷ đồng.

- Chi đầu tư cho lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi: 10,0 tỷ đồng.

- Chi đầu tư cho lĩnh vực khác: 80,0 tỷ đồng.

ính kèm danh mục công trình, dự án đầu tư công)

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, nếu có phát sinh, điều chỉnh bổ sung nguồn vốn, bổ sung danh mục công trình, dự án theo các Quyết định giao vốn chi tiết của Trung ương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, chấp thuận cho Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện; Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả huy động các nguồn vốn đầu tư, kết quả điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn với Hội đồng nhân dân tỉnh tại khọp gần nhất và tổng hợp báo cáo kết quả điều chỉnh, bổ sung cuối kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của (UBTVQH);
- Các Bộ: TP; KH&
ĐT; Tài chính;
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Cục Hành chính - Quản trị
II (VPCP);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy;
- UBND,
UBMTTQ tnh;
- Các Sở,
Ban ngành, đoàn th tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đơn vị t
nh Tiền Giang;
-
ĐB. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Ấp Bắc, Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng mức đầu tư (triệu đồng)

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (bổ sung) (triệu đồng)

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

2.681.616

890.000

 

 

VỐN TĂNG THU, KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH CÁC NĂM

 

 

 

2.681.616

890.000

 

I

Văn hóa - Xã hội

 

 

 

771.788

256.000

 

1

Mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang

BQLDA DD&CN

H.CT

2020-2024

106.400

80.000

 

2

Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang

BQLDA DD&CN

TP.MT

2020-2024

87.952

40.000

 

3

Khu thể thao dưới nước tỉnh Tiền Giang

Sở VHTT&DL

TP.MT

2020-2024

70.249

20.000

 

4

Thiết bị kỹ thuật Đài Phát thanh và Truyền hình

Đài PTTH

TP.MT

2020-2024

155.067

40.000

 

5

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Gò Công Đông (hạng mục kè và công viên ao nước)

UBND H.GCĐ

H.GCĐ

2020-2021

22.991

10.000

 

6

Hồ bơi thị xã Gò Công

UBND TX.GC

TXGC

2020-2022

23.800

9.000

 

7

Hồ bơi huyện Châu Thành

UBND H.CT

H.CT

2020-2021

14.800

7.000

 

8

Tiểu dự án GPMB thực hiện Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền, phường 4, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

UBND TP.MT

TPMT

2020-2024

290.529

50.000

 

II

Giao thông

 

 

 

1.369.752

455.000

 

1

Cầu Vàm Trà Lọt

BQLDA Giao thông, SGT

H.CB

2020-2024

69.969

30.000

 

2

Cầu Vàm Cái Thia

BQLDA Giao thông, SGT

H.CB

2020-2024

199.662

50.000

 

3

Nâng cấp, mở rộng đường đông kênh 17 (đoạn từ ĐT.865 đến kênh Trương Văn Sanh)

UBND H.TP

H.TP

2020-2024

54.492

15.000

 

4

Cầu Cái Bè trên Đường Lộ Gòn

UBND H.CB

H.CB

2019-2021

95.189

30.000

 

5

Cầu Ngũ Hiệp trên Đường tỉnh 868

BQLDA Giao thông, SGT

H.CL

2020-2024

192.060

55.000

 

6

Cầu Bình Xuân trên Đường tỉnh 873

BQLDA Giao thông, SGT

TX.GC

2020-2024

283.555

80.000

 

7

Nâng cấp, mở rộng Đường huyện 18 huyện Gò Công Tây (từ Quốc lộ 50 đến chợ Dinh)

UBND H.GCT

H.GCT

2020-2023

130.000

30.000

 

8

Đường Thủ Khoa Huân nối dài

UBND H.GCĐ

H.GCĐ

2020-2021

22.400

10.000

 

9

Đường tỉnh 875 (đoạn qua huyện Cai Lậy)

BQL DA Giao thông

H.CL

2020-2022

70.000

20.000

 

10

Đường liên 6 xã (Đoạn từ ĐT 868 - sông Ba Rài), huyện Cai Lậy

UBND H.CL

H.CL

2020-2022

57.925

15.000

 

11

Cầu chợ Mỹ Long trên ĐT 874B, huyện Cai Lậy

UBND H.CL

H.CL

2020-2022

40.000

15.000

 

12

Đường nam Trương Văn Sanh ĐH.42 (đoạn từ ĐT 867 đến kênh Chín Hấn) - giai đoạn 1

UBND H.TP

H.TP

2020-2023

53.000

20.000

 

13

Đường huyện 36, huyện Châu Thành

UBND H.CT

H.CT

2020-2022

54.500

15.000

 

14

Đường vào bến phà Bình Tân - Cửa Đại (đường huyện 85B)

UBND H.TPĐ

H.TPĐ

2020-2021

20.000

10.000

 

15

Đường huyện 23 - huyện Chợ Gạo

H.CG

H.CG

2020-2021

27.000

10.000

 

16

Các công trình cấp thiết khác

 

 

 

 

50.000

 

III

Giáo dục - Đào tạo

 

 

 

190.895

59.500

 

1

Trường TH&THCS Hậu Mỹ Phú - Huyện Cái Bè

UBND H.CB

H.CB

2019-2023

61.756

20.000

 

2

Trường tiểu học Nguyễn Trãi - thành phố Mỹ Tho

UBND TP.MT

TP.MT

2020-2022

44.687

15.000

 

3

Trường Mầm Non Sao Mai - Phường 8, thành phố Mỹ Tho.

UBND TP.MT

TP.MT

2020-2022

46.229

14.500

 

4

Trường Trung học cơ sở Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây (giai đoạn 2)

UBND H.GCT

H.GCT

2020-2022

38.223

10.000

 

IV

Quản lý nhà nước

 

 

 

11.381

9.500

 

1

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

BQLDA DD&CN

TP.MT

2019-2020

11.381

9.500

 

V

Khoa học công nghệ

 

 

 

31.800

20.000

 

1

Các dự án thí điểm xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2012

Sở, ngành

Toàn tỉnh

2020-2012

31.800

20.000

 

VI

Nông nghiệp thủy lợi

 

 

 

36.000

10.000

 

1

Kè kênh Ngang và cặp công viên huyện Chợ Gạo

UBND H.CG

H.CG

2020-2021

36.000

10.000

 

VII

Công trình khác

 

 

 

270.000

80.000

 

1

Mạng lưới đường ống cấp nước phía Đông và Trạm bơm tăng áp Gò Công

Sở XD

TX.GC, H.GCĐ

2019-2023

270.000

80.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực