Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Nhà Bè


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện. Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan của huyện về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội an ninh chính trị năm 2007; nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Các ngành kinh tế do huyện quản lý:

Giá trị tổng sản lượng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 116,52% so với kế hoạch năm 2007, tăng 39,82% so với năm 2006;

Doanh thu ngành thương mại - dịch vụ đạt 102,5% so với kế hoạch năm 2007, tăng 33,25% so với năm 2006;

Giá trị sản lượng ngành nông nghiệp đạt 100,26% so kế hoạch năm 2007, tăng 2,27% so với năm 2006.

Trong năm 2007 tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh phát sinh nhiều. Sản xuất lúa trên địa bàn huyện không còn mang lại hiệu quả.

2. Về đầu tư xây dựng:

Nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố giao kế hoạch là 88,454 tỷ đồng. Khối lượng ước thực hiện 53,484 tỷ, đạt 60,46% kế hoạch, khối lượng giải ngân 46,408 tỷ đạt 52,47% so với kế hoạch, thấp so Nghị quyết đề ra.

Nguồn vốn thành phố phân cấp cho huyện quản lý năm 2007 là 42,994 tỷ, khối lượng giải ngân ước đạt 39,124 tỷ đạt 91% so kế hoạch.

Trong công tác xây dựng cơ bản, do có nhiều thay đổi các quy định về đầu tư xây dựng phải điều chỉnh dự án; giá vật tư biến động làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; công tác triển khai dự án tái định cư còn chậm.

3. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị:

- Công tác quy hoạch trên địa bàn huyện được chú trọng, tuy nhiên tình hình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

- Tình hình theo dõi các khu sạt lỡ được thường xuyên kiểm tra. Đã tổ chức di dời 34 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lỡ đất đến khu vực an toàn.

- Công tác thu gom rác tại các xã - thị trấn có được chấn chỉnh nhưng rác tại một số chợ nông thôn chưa được thu gom kịp thời làm ảnh hưởng đến tình hình vệ sinh tại các chợ.

- Công tác vận động dân hiến đất để mở rộng hẻm và nhựa hóa mỗi xã một con đường đang trong quá trình thực hiện nhưng tiến độ còn chậm.

4. Thu, chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt cao; tổng thu ngân sách địa phương đạt 184,74% so với chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 174% so với chỉ tiêu phấn đấu; chi ngân sách đảm bảo về nguyên tắc tài chính.

II. LĨNH VỰC XÃ HỘI:

1. Công tác giáo dục dạy nghề, giới thiệu việc làm:

- Ngành giáo dục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2006 - 2007. Tỷ lệ hoàn thành bậc tiểu học đạt 99,50%; trung học cơ sở đạt 97,5%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 91,66%. Số học sinh thi đậu vào đại học và cao đẳng tăng hơn các năm trước (Riêng Trường Trung học phổ thông Long Thới có 13 học sinh đậu vào Đại học, 30 học sinh đậu vào Cao đẳng). Có 6/7 xã - thị trấn đạt chuẩn về phổ cập bậc Trung học. Toàn huyện có 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện chưa hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục bậc THPT; tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo chưa đạt theo Nghị quyết (91,88%/95%).

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được tập trung thực hiện. Tổ chức hội chợ việc làm năm 2007 thành công. Công tác tư vấn, hướng nghiệp cho người chưa có việc làm tại các xã - thị trấn mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Công tác xóa đói giảm nghèo:

- Đã kéo giảm 5,61% tỷ lệ hộ nghèo so với đầu năm. Toàn huyện đến nay còn 431 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,42% so tổng số hộ dân. Hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, dân nghèo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng. Tuy nhiên vẫn còn 34 hộ nghèo dưới chuẩn 4 triệu đồng/người/năm.

- Hoạt động trên các lĩnh vực y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao được duy trì; trong năm không xảy ra dịch bệnh về người trên địa bàn huyện; công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, kỷ niệm 10 năm tách huyện và lễ đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của huyện được tập trung thực hiện.

3. Về trật tự an toàn xã hội:

- Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cả 2 cấp; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được tiến hành thường xuyên. Chương trình mục tiêu 3 giảm được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ phá án hình sự chưa cao (58,97%). Tai nạn giao thông còn nhiều, số người chết do tai nạn giao thông chưa giảm.

Tóm lại, trong năm 2007, tình hình kinh tế - xã hội huyện Nhà Bè tiếp tục phát triển trên nhiều mặt. Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện ngày càng tăng nhanh. Mức sống dân cư được nâng lên đáng kể, diện xóa đói giảm nghèo từng bước được kéo giảm. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Mặt bằng học vấn của nhân dân ngày được nâng lên, chất lượng giáo dục được duy trì. Cơ sở vật chất ngành giáo dục tiếp tục phát triển, công tác phổ cập giáo dục bậc Trung học được tập trung chỉ đạo. Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học, THCS đạt cao, số lượng học sinh thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng tăng đáng kể. Đời sống của các đối tượng chính sách và dân nghèo luôn được quan tâm. Những gia đình bị thiệt hại do nhà ở nằm trong vùng bị sạt lở được giúp đỡ kịp thời.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn một số mặt cần lưu ý khắc phục như:

- Công tác bồi thường, giải tỏa, chuẩn bị dự án tái định cư cho dân còn chậm, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng của huyện; hệ thống giao thông xuống cấp chậm được duy tu, tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng chuyển biến xấu. Việc tổ chức đấu thầu các chợ chưa thực hiện tốt. Công tác quy hoạch ngành còn chậm; chất lượng ấp, khu phố văn hóa chưa cao, việc giải quyết việc làm cho đối tượng cai nghiện hồi gia chưa được quan tâm đúng mức.

- Tai nạn giao thông còn cao, tỷ lệ phá án hình sự chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện cải cách hành chính được tập trung thực hiện. Tuy nhiên nhiều quy định về thủ tục còn rườm rà, trình độ cán bộ công chức chưa đồng đều, thái độ ứng xử của một số cán bộ công chức còn gây phiền hà dân.

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008:

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2008:

- Khai thác tiềm năng đất đai, tạo điều kiện để mở rộng và phát triển khu công nghiệp - cảng, chuẩn bị cho sự hình thành khu đô thị cảng và khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức; từng bước chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu.

- Chuyển dịch lao động theo hướng công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp đô thị, nâng dần mức sống dân cư.

- Hoàn thành và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học; thực hiện thí điểm việc phân luồng giáo dục. Chấn chỉnh hoạt động văn hóa, nâng chất lượng các khu phố, ấp văn hóa, gia đình văn hóa.

- Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thế trận an ninh nhân dân, mở rộng địa bàn an toàn; đẩy mạnh chương trình mục tiêu 3 giảm, đặc biệt là an toàn giao thông, chương trình sau cai nghiện.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải tiến về quy trình giải quyết hồ sơ hành chính, thủ tục hành chính, chấn chỉnh thái độ ứng xử của cán bộ, công chức.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 101 tỷ đồng, tăng 20%; thương mại - dịch vụ: 2.409 tỷ đồng, tăng 24%, so với năm 2007.

2. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 201 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tập trung đạt 150 tỷ đồng, vốn phân cấp cho Huyện quản lý đạt 51 tỷ đồng.

3. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 120 tỷ đồng; tổng chi ngân sách là 104,743 tỷ đồng.

4. Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 theo kế hoạch đã thống nhất với Sở Quy hoạch kiến trúc, công bố 100% đồ án quy hoạch được duyệt. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện hữu; mỗi xã - thị trấn nhựa hóa hoặc bê tông hóa 01 đường giao thông nông thôn. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, 100% tuyến đường chính không xảy ra tình trạng xây dựng vi phạm lộ giới, hạn chế đến mức thấp nhất việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Hoàn thành 100% việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Phấn đấu 95% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Cơ bản hoàn thành việc lập dự án 100 ha tái định cư để phục vụ cho các công trình chuẩn bị giải tỏa.

5. Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; hoàn thành chương trình PCGD bậc trung học; huy động 92% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; có thêm 2 trường học đạt chuẩn quốc gia.

6. Đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.000 học viên, liên kết đào tạo hệ dài hạn 200 học viên. Giới thiệu từ 1.800 đến 2.000 lao động có việc làm mới trong công nghiệp và dịch vụ.

7. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,05%. Phấn đấu có 30% ấp - khu phố, gia đình đạt chuẩn văn hóa đúng thực chất. Xây dựng từ 1 đến 2 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

8. Phấn đấu đến cuối năm toàn huyện cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố (6 triệu đồng/người/năm), tăng hộ khá.

9. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tập trung kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng tỷ lệ khám phá án trên 60%; trọng án đạt 90% trở lên. Có 70% ấp - khu phố, tổ nhân dân hoạt động khá, không có tổ yếu kém.

Kéo giảm 5% số vụ tai nạn giao thông so với năm 2007, mỗi xã đăng ký xây dựng 01 tuyến đường kiểu mẫu về an toàn giao thông.

10. Thực hiện tốt công tác giao quân năm 2008 đạt chỉ tiêu 100% ở cả hai cấp, nâng cao chất lượng chính trị. Xây dựng lực lượng dân quân đạt 2,8% dân số.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH:

- Tăng cường và thực hiện công tác quản lý theo quy hoạch, kiên quyết xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về san lấp, xây dựng làm phá vỡ quy hoạch.

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư.

Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, lựa chọn các nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn có uy tín, năng lực; tăng cường các biện pháp giám sát cộng đồng.

Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị như: cây, cá cảnh, dịch vụ giải trí; chuyển 100% diện tích lúa sang trồng cây khác.

- Huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao… thường xuyên tổ chức tư vấn hướng nghiệp giải quyết việc làm cho người lao động.

- Tập trung hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học đối với xã Phước Lộc. Thực hiện đề án phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học nghề tại Trung tâm dạy nghề và các trường đào tạo nghề…

Hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường lớp.

- Tăng cường các biện pháp giúp đỡ các hộ diện xóa đói giảm nghèo, tập trung vào các hộ nghèo có mức thu nhập dưới 4 triệu đồng/người/năm, giáo dục ý thức vươn lên, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại.

- Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thường xuyên kiểm tra trật tự lòng lề đường, tình hình vệ sinh môi trường tại các chợ và các khu vực có khả năng gây ô nhiễm.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm, giúp đỡ thiết thực các đối tượng hồi gia sau cai nghiện để có công ăn việc làm ổn định cuộc sống.

- Tăng cường kiểm tra tình hình an toàn giao thông, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để hạn chế đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông, thường xuyên tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ, kiến nghị điều chỉnh, hủy bỏ các thủ tục rườm rà không cấn thiết, chỉnh đốn thái độ ứng xử của cán bộ, công chức còn làm phiền hà dân.

- Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các xã, thị trấn; phối hợp thực hiện công tác giám sát cộng đồng.

- Thực hiện đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản Nhà nước. Xử lý nghiêm các vụ tiêu cực.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Hội đồng nhân dân giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nhà Bè và các thành viên, các tổ chức xã hội tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, phản ánh kịp thời các kiến nghị của người dân đến các cơ quan có liên quan.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, khóa IX thông qua tại kỳ họp lần 11 ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Nhà Bè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Nhà Bè
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Thị Viết
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Nhà Bè

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Nhà Bè

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực