Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 5 đã được thay thế bởi Quyết định 2925/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm quận 5 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 5


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi nghe các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của các đại biểu;
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về hoạt động của Hội đồng nhân dân trong năm 2007 và chương trình công tác năm 2008.

Tán thành các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và chương trình công tác năm 2008.

Ghi nhận ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận phát biểu trong kỳ họp.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007:

- Doanh thu thương mại - dịch vụ toàn quận ước đạt 43.500 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm trước và đạt chỉ tiêu năm 2007 (chỉ tiêu tăng từ 19 - 21%).

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn quận ước đạt 170 triệu USD.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp toàn quận ước đạt 5.098 tỷ đồng, tăng 15,89% so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu đề ra là tăng từ 14-16%.

- Công tác thu tiền thuê nhà đạt 14,4 tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch năm. Đã duyệt bán 1.500 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước với tổng số tiền là 73,62 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 804,650 tỷ đồng, đạt 104% dự toán năm (770,730 tỷ đồng), tăng 20% so với cùng kỳ (668,521 tỷ đồng). Trong đó, thuế công thương nghiệp ước đạt 597,2 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ (468,525 tỷ đồng), nhưng chỉ đạt 94% dự toán (635,230 tỷ đồng).

- Tổng thu ngân sách quận (gồm ngân sách quận và phường) ước đạt 315,384 tỷ đồng, tăng 59% so với dự toán năm (198,375 tỷ đồng), tăng 10% so cùng kỳ (286,111 tỷ đồng). Ước chi ngân sách quận (gồm ngân sách quận và phường) 212,172 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm (198,375), bằng 95% so cùng kỳ (224,056 tỷ đồng).

- Tạo việc làm cho 5.410/5.000 người, vượt 8,2% kế hoạch.

- Đào tạo nghề cho 17.450/17.000 lượt người, vượt 2,65% kế hoạch năm.

Nhìn chung các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế quận vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá, doanh thu thương mại - dịch vụ và giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đều duy trì được tốc độ tăng trưởng. Công tác xây dựng, quản lý đô thị có chuyển biến đã làm thay đổi cảnh quan đô thị của quận. Hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt hiệu quả khá tốt. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Tuy nhiên tiến độ đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm và công tác giải ngân còn chậm. Các công trình thương mại - dịch vụ, trụ sở cơ quan, các công trình trường học… tuy có chủ động sắp xếp, cân đối nhưng việc lập thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện vẫn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân là do có sự thay đổi các quy định hướng dẫn trong lĩnh vực xây dựng cùng với những vướng mắc trong giải tỏa đền bù. Công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến nhưng nhiều nơi triển khai chưa đồng bộ.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2008:

1. Mục tiêu:

Mục tiêu phấn đấu năm 2008 là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tập trung thực hiện các công trình trọng điểm của quận tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển. Phát huy hiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèo, tập trung thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tăng khá giả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chương trình phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh số thương mại - dịch vụ trên địa bàn tăng 19% - 21% so với thực hiện năm 2007.

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng từ 14% - 16% so với thực hiện năm 2007.

- Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước là: 982,8 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 825 tỷ đồng.

- Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước: 9 tỷ đồng.

- Lập quy hoạch điều chỉnh hẻm 15 phường

- Có từ 90% - 95% đơn vị đạt công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn.

- Duy trì, giữ vững chất lượng dạy và học, công tác phổ cập giáo dục; huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

- Giới thiệu giải quyết việc làm mới cho 5.000 lượt lao động.

- Đào tạo nghề cho 17.000 lượt học viên.

- Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/năm, trong đó có 600 hộ có thu nhập trên 8 triệu đồng/người/năm và 320 hộ có thu nhập trên 10 triệu đồng/người/năm.

- Giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,45%

- Kềm chế, không để tăng phạm pháp hình sự, tỷ lệ phá án đạt trên 70%.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự ở hai cấp quận và phường.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế; tiếp tục triển khai đề án về định hướng phát triển các phố chuyên doanh trên địa bàn quận.

- Tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi các nhà đầu tư tham gia các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận; khuyến khích đầu tư và quy hoạch địa điểm kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng… mở rộng hoạt động tài chính ngân hàng, phát triển các sàn giao dịch chứng khoán theo định hướng phát triển của quận.

- Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về gian lận thương mại, xử lý hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng góp phần bình ổn giá cả.

2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình như trụ sở cơ quan, trường học, công viên.

- Tích cực chỉ đạo các ngành hoàn tất thủ tục đầu tư để có thể khởi công một số công trình về nhà ở phục vụ công tác chỉnh trang đô thị của quận và các công trình thương mại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn. Song song đó tiếp tục lập và trình duyệt thủ tục đầu tư các dự án về chỉnh trang đô thị, công trình phúc lợi công cộng, trụ sở cơ quan…

- Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/5000 khu dân cư liên phường 11, 12 và lập quy hoạch điều chỉnh, mở rộng hẻm tại 15 phường.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

- Đẩy mạnh trường hợp việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố. Lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng thời phối hợp quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn.

4. Duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục - đào tạo và hiệu quả công tác xóa mù chữ, phổ cấp giáo dục. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô là tấm gương về đạo đức và tự học”, “Sống có trách nhiệm”. Trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Chú trọng đến công tác cải tạo, xây dựng cơ sở trường lớp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; đầu tư trang thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế Dự phòng và Trạm Y tế 15 phường. Tăng cường công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, duy trì thường xuyên chương trình y tế học đường.

6. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho hộ xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng và tính bền vững trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

7. Giữ vững 15 phường đạt chuẩn Phường lành mạnh cơ bản không còn tệ nạn ma túy, mại dâm.

8. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tự giác phòng cháy chữa cháy của người dân. Hoàn thành tốt và đạt chất lượng cao chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2008 cấp quận, phường.

9. Tiếp tục kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy các phòng, ban. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ theo chức danh.

10. Tập trung giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp.

11. Tiếp tục thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp hoạt động, giám sát, kiểm tra nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh thiếu sót trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên Mặt trận giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân quận kêu gọi nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang các ngành các cấp và 15 phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tính năng động sáng tạo, cần kiệm, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận trong năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận, khóa IX, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 5
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Công Luận
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 5

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 5