Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Phú Nhuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Ngày 21 tháng 12 năm 2007 tại kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX;
Sau khi xem xét các Báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các ngành về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2007 và chương trình hoạt động năm 2008; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự kiến phân bổ ngân sách năm 2008, Tờ trình về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo giám sát và thẩm định của hai Ban Hội đồng nhân dân cùng phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận;
Qua ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các ngành về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2007 và chương trình hoạt động năm 2008; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình giám sát năm 2007 và kế hoạch giám sát năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân quận.

- Thống nhất với nội dung Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách Nhà nước năm 2008.

2. Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, trong năm 2008 cần tập trung vào một số chỉ tiêu và biện pháp trọng tâm cụ thể như sau:

2.1. Về kinh tế:

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trên 9%; dịch vụ - thương mại đạt giá trị tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận là 503,98 tỷ đồng, tăng 43,45% so với dự toán năm 2007. Tổng chi ngân sách quận là 168,049 tỷ đồng (chưa bao gồm chi đầu tư phát triển phân cấp cho quận) tăng 20,9%.

- Bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước, phân bổ và quản lý sử dụng ngân sách đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ưu tiên chi ngân sách đầu tư cho những dự án trọng điểm và cấp thiết, đảm bảo tốc độ tăng chi đầu tư phát triển cao hơn năm trước và cao hơn tốc độ tăng chi thường xuyên. Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn thu thuế trên cơ sở huy động đúng mức các khoản thu theo luật định và tạo động lực để sản xuất kinh doanh phát triển.

- Tập trung thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư những dự án liên quan đến việc phát triển các ngành tài chính, ngân hàng, trung tâm thương mại, công nghệ thông tin, dịch vụ địa ốc, cho thuê văn phòng và nhà ở cao cấp, khách sạn đạt chuẩn du lịch… Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã. Tuyên truyền hỗ trợ các đơn vị kinh tế. Đổi mới công tác thanh tra, công tác hậu kiểm một cách toàn diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh ổn định và lâu dài trên địa bàn quận.

2.2. Về xây dựng cơ bản và quản lý đô thị:

- Thực hiện tổng vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2008 thuộc nguồn vốn ngân sách là 202 tỷ đồng. Trong đó: nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố là 111,7 tỷ đồng, nguồn vốn thành phố phân cấp quận quản lý là 20 tỷ đồng, ngân sách quận chi đầu tư là 12,164 tỷ đồng, nguồn thu vượt dự toán tiền sử dụng đất là 40 tỷ đồng, vốn đảm bảo giao thông 8,790 tỷ đồng, nguồn vốn sửa chữa vừa và nhỏ đường bộ (Sở Giao thông - Công chính) là 5,525 tỷ đồng và kinh phí chi thường xuyên duy tu là 4,455 tỷ đồng.

- Tiếp tục phấn đấu mỗi phường có ít nhất 01 công trình mở rộng hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

- Phối hợp với ngành chức năng cải tạo và phát triển mạng lưới cấp thoát nước bảo đảm cung cấp đủ nước sạch cho dân cư, đạt 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

- Nâng cao năng lực trách nhiệm của cơ quan quản lý dự án, thực hiện nghiêm trình tự đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung quản lý, điều hành dự án đạt hiệu quả cao về chất lượng với chi phí xây dựng hợp lý. Thực hiện tốt khâu tuyển chọn đơn vị tham gia tư vấn thiết kế, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu. Tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chặt về chất lượng các công trình và có các biện pháp chế tài khả thi để đảm bảo số lượng danh mục, tiến độ thực hiện các dự án trong năm.

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận và 15 phường giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020. Quy hoạch chi tiết về xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 phù hợp với quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 của quận. Tăng cường công tác quản lý sau quy hoạch. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quy hoạch kiến trúc đô thị, bảo vệ môi trường và thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý sai phạm nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng dân cư.

2.3. Về văn hóa - xã hội:

- Phấn đấu đạt 100% số trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo. Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 98,5%, bậc trung học cơ sở đạt 90%. Phấn đấu tỷ lệ học 02 buổi/ngày ở bậc tiểu học là 82% và trung học cơ sở là 80%.

- Phấn đấu trên 90% hộ đạt chuẩn mực Gia đình văn hóa (đánh giá theo tiêu chuẩn mới); 44/62 khu phố được công nhận Khu phố văn hóa; phấn đấu từ 01 đến 02 phường đạt chuẩn Phường văn hóa; 90% cơ quan đạt tiêu chuẩn công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn; 35/36 trường học đạt chuẩn trường có đời sống văn hóa tốt; 01 chợ đạt chuẩn chợ văn minh thương nghiệp.

- Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 5.700 lao động trên địa bàn quận.

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thấp hơn 5%.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết địa điểm trường lớp và Đề án xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn quận đến năm 2010. Quan tâm đến chất lượng dạy và học, chống tư tưởng chạy theo thành tích; tăng cường quản lý các điểm, nhóm trẻ, mẫu giáo… Phấn đấu thành lập thêm Trung tâm học tập cộng đồng tại một số phường; thực hiện chương trình quản lý, đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2007 - 2010 nhằm từng bước định hướng hoạt động dạy nghề, gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu thực tế.

- Hoàn chỉnh Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành y tế trên địa bàn quận; thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chú ý quan tâm các đối tượng thuộc diện chính sách, người nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của mạng lưới y tế tư nhân. Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng trong lĩnh vực vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm và phòng chống HIV/AIDS. Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

- Giữ vững thành quả của phong trào xóa đói giảm nghèo, tăng tỷ lệ hộ nghèo có mức thu nhập trên 8 triệu đồng/người/năm là 0,5% trên tổng số hộ trong toàn quận; xây dựng các giải pháp khả thi, phù hợp để giúp những người nghèo tự vượt khó vươn lên. Gắn việc cho vay vốn với công tác giải quyết việc làm, các chính sách ưu đãi xã hội, tiến hành ủy thác vốn cho các tổ chức đoàn thể dưới hình thức Tổ giảm nghèo và có biện pháp giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức 5%. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chương trình hỗ trợ phát triển đời sống cộng đồng người Chăm, tạo sự an tâm phấn khởi trong cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.

- Tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn có ý thức thực hiện năm “Nếp sống văn minh đô thị” nhằm góp phần xây dựng quận, thành phố văn minh hiện đại.

2.4. Về nội chính và quản lý nhà nước:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; phát triển luân phiên dân quân tự vệ đạt 2,3%, trong đó dân quân đạt 1,9% (so với dân số); đảng viên dân quân tự vệ đạt từ 10 - 13%, trong đó đảng viên dân quân đạt từ 7% trở lên. Phấn đấu nâng thành tích Hội thao Quốc phòng cấp thành phố so với năm 2007 và tổ chức tốt công tác diễn tập năm 2008 theo chỉ đạo của Thành phố.

- Tiếp tục kiềm chế, phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự. Nâng tỷ lệ phá án phạm pháp hình sự đạt từ 60% trở lên. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các phường nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn quận. Thường xuyên kiểm tra xử lý và tuyên truyền phát động nhân dân phòng, chống cháy nổ. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phấn đấu kéo giảm 5% số vụ tai nạn giao thông, số người chết giảm 5%, số người bị thương giảm 10%.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn củng cố bộ máy. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức toàn quận. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại các phường. Gắn liền công tác cải cách hành chính với công tác tiếp công dân và việc nâng cao hiệu lực quản lý hành chính nhà nước. Nhanh chóng đưa Cổng thông tin tích hợp của quận đi vào hoạt động.

- Tăng cường công tác kiểm tra các lĩnh vực như xây dựng cơ bản, đấu thầu, bất động sản, ngân hàng, tài chính… Tập trung giải quyết đúng hạn định đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân tại các đơn vị trực thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp kiểm tra, giám sát và đề xuất chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của chính quyền để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Nghị quyết nhằm góp phần ổn định và cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân quận nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Phú Nhuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Lưu
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Phú Nhuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận Phú Nhuận

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực