Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Thủ Đức, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN THU - CHI VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét, Báo cáo số 269/BC-UBND-TCKH ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận tình hình thu - chi ngân sách năm 2007, báo cáo dự toán tình hình thu - chi ngân sách năm 2008, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân trong kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách quận năm 2007 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 395.180 triệu đồng, đạt 131% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân đầu năm và tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 131% chỉ tiêu pháp lệnh thành phố giao.

Trong đó phân chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Thu ngân sách quận ước đạt 276.556 triệu đồng đạt 195% dự toán thành phố giao đầu năm, và đạt 122% dự toán điều chỉnh (kể cả ghi thu là: 11.994 triệu đồng).

- Thu ngân sách phường 53.360 triệu đồng.

2. Về chi:

Ước tổng chi ngân sách quận năm 2007 là 256.671 triệu đồng, đạt 113% dự toán thành phố giao; nếu trừ phần chi viện phí, học phí 11.994 triệu đồng thì chi ngân sách quận chỉ đạt 108% dự toán điều chỉnh thành phố giao.

Điều 2. Phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008 như sau:

1. Về thu:

- Thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu pháp lệnh là: 396.000 triệu đồng và chỉ tiêu phấn đấu là 415.000 triệu đồng (không kể phần thu phạt ATGT, phần ghi thu, ghi chi các khoản thu của Cục Thuế thành phố) bằng 131% so với dự toán thu ngân sách pháp lệnh năm 2007 và bằng 100% so với thực hiện thu năm 2007.

- Thu ngân sách quận cho cân đối chi thường xuyên là 157.787 triệu đồng.

- Thu ngân sách phường theo dự toán thành phố giao là 26.460 triệu đồng.

2. Về chi:

Dự toán chi thường xuyên ngân sách quận là: 157.787 triệu đồng (chưa tính chi đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố phân cấp) bằng 120% dự toán chi thường xuyên năm 2007, tuy nhiên chỉ bằng 99% so với thực hiện chi thường xuyên năm 2007.

Chi ngân sách quận được bố trí vào những nội dung:

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 12.874 triệu đồng bằng 100% dự toán chi năm 2007.  

+ Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 71.048 triệu đồng bằng 118% dự toán chi năm 2007, trong đó giáo dục phổ thông 69.446 triệu đồng, bằng 111% dự toán năm 2007.

+ Chi sự nghiệp y tế: 15.849 triệu đồng bằng 156% dự toán chi năm 2007. Trong đó, hoạt động chương trình mục tiêu về dân số - gia đình - trẻ em là 680 triệu đồng.

+ Chi văn hóa nghệ thuật: 1.882 triệu đồng bằng 100% dự toán chi năm 2007.

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 1.100 triệu đồng bằng 100% dự toán chi năm 2007.

+ Chi quản lý nhà nước: 9.310 triệu đồng, theo mức khoán chi 44 triệu đồng/biên chế/năm. Trong đó:

- Hội đồng nhân dân: 170 triệu đồng bằng 100% dự toán chi năm 2007.

- Quản lý nhà nước: 9.140 triệu đồng bao gồm kinh phí khoán chi quản lý hành chính là 8.140 triệu đồng, số còn lại là hoạt động chung và mua sắm trang thiết bị.

+ Chi đoàn thể: 2.271 triệu đồng, bằng 100% dự toán chi năm 2007.

+ Chi hỗ trợ khối nội chính 307 triệu đồng theo chính sách hỗ trợ của thành phố.

+ Chi an ninh quốc phòng: 2.000 triệu đồng bằng 100% so với dự toán 2007 (trong đó, Công an 1.200 triệu đồng, Quân sự 800 triệu đồng).

+ Chi bổ sung cân đối thường xuyên ngân sách phường: 17.847 triệu đồng bằng 100% dự toán chi năm 2007.

+ Chi quỹ khen thưởng: tính 0,5% trên tổng chi thường xuyên: 593 triệu đồng (không kể chi sự nghiệp kinh tế).

+ Chi khác (1,5% chi thường xuyên): 1.980 triệu đồng.

+ Chi bổ sung đầu tư: 4.385 triệu đồng.

+ Chi bổ sung nguồn tăng lương: 4.385 triệu đồng.

+ Dự bị phí (5% tổng chi): 7.820 triệu đồng.

3. Hội đồng nhân dân thống nhất cho phép chi từ dự bị phí trên cho các lĩnh vực, ngành như sau:

• Hỗ trợ hoạt động phí là 50.000 đ/tổ trưởng/tháng, với mức 505 triệu đồng/năm.

• Chi hỗ trợ cho hoạt động khối Đảng và Quận ủy, tổng cộng 1 tỷ đồng, trong đó 6 tháng đầu năm cân đối hỗ trợ 500 triệu đồng (trong quá trình thực hiện thu ngân sách sẽ có trình Hội đồng nhân dân quận xem xét mức bổ sung thêm trong 6 tháng cuối năm).

• Tiếp tục bổ sung dự toán 2008 cho các đơn vị (thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP): Trung tâm Văn hóa 250 triệu đồng, Nhà Thiếu nhi 200 triệu đồng, Trung tâm Thể dục Thể thao 200 triệu đồng, Trường Trung cấp nghề 478 triệu đồng.

• Chuyển dự phòng phí của quận cho 12 phường: 360 triệu đồng (tương ứng 30 triệu đồng/phường).

• Dự bị phí còn lại là 4.827 triệu đồng. Trong quá trình điều hành ngân sách, Ủy ban nhân dân quận sẽ báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân việc sử dụng cụ thể cho các mục tiêu, chỉ đạo của thành phố và Quận ủy - Hội đồng nhân dân quận.

+ Về trợ cấp cho cán bộ, công nhân viên cấp quận và phường tối thiểu là 250.000 đồng/1 người dịp Tết Nguyên đán, từ dự toán từng đơn vị đã giao (không kể phần trợ cấp Tết theo chỉ đạo của thành phố nếu có).

4. Về chi thường xuyên ngân sách 12 phường:

+ Tổng chi thường xuyên ngân sách phường theo mức giao của thành phố là 26.240 triệu đồng. Ngoài ra sẽ được bổ sung các nguồn kinh phí theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận như tăng thêm trợ cấp Tổ dân phố, các khoản chi Tổ Trật tự đô thị và dự bị phí chuyển từ ngân sách quận cho ngân sách phường, khoản thu - chi lệ phí chợ và lệ phí hành chính. Do đó, tổng chi ngân sách phường là 29.803 triệu đồng.

+ Về tổng số trợ cấp từ ngân sách quận cho 12 phường là 19.362 triệu đồng (trong đó có chuyển kinh phí Tổ Trật tự đô thị là 650 triệu đồng cho ngân sách phường chi, trợ cấp thêm Tổ dân phố 505 triệu đồng (nếu có) và bổ sung dự phòng phí cho 12 phường: 360 triệu đồng).

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận tiến hành giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 cho từng phòng, ban, đơn vị và các phường; đồng thời có trách nhiệm điều hành quản lý, kiểm tra thực hiện ngân sách, thực hiện công khai dự toán, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa III kỳ họp lần thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Tr
ương Văn Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/02/2008
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Văn Thống
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/02/2008
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008

         • 21/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/02/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực