Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 417/QĐHC-CTUBND năm 2012 văn bản quy phạm pháp luật Sóc Trăng hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/05/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

V/V BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2006/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 về quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2006 quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP. Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- ĐB Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/05/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýPhan Lệ Hồng
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực07/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/05/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND Sóc Trăng