Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/2009/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 08 tháng 07 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 07 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về Phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 05 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú; Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú;
Sau khi xem xét Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thông qua Quy định thu Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất quy định thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2009 như sau:

1. Phạm vi áp dụng.

- Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

- Cơ quan thực hiện đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú là cơ quan thu lệ phí đăng ký cư trú.

- Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo;

2. Đối tượng miễn thu:

Miễn thu lệ phí khi cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Mức thu Lệ phí đăng ký cư trú:

- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 5.000 đồng/lần đăng ký.

- Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 7.500 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà, thì thu 4.000 đồng/lần cấp.

- Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu,sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): 2.500 đồng/lần đính chính.

4. Về tỉ lệ để lại đơn vị thu lệ phí: Lệ phí đăng ký cư trú là lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước, số tiền lệ phí thu được để lại 100% cho đơn vị tổ chức thu lệ phí.

5. Quản lý và sử dụng: Tiền lệ phí thu được phải quản lý và sử dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Bãi bỏ nội dung quy định có liên quan đến “Lệ phí hộ khẩu” tại Danh mục lệ phí kèm theo Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐNDK7 ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua khung mức thu, chế độ thu nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh; và nội dung quy định có liên quan đến “Lệ phí hộ khẩu” tại Nghị quyết số 93/2007/NQ-HĐNDK7 ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua khung mức thu, chế độ thu nộp lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo; bãi bỏ một số phí, lệ phí, Quỹ xây dựng trường học; miễn thu một số nội dung Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II);
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, UBND, MTTQ Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2009
Ngày hiệu lực18/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu06/2009/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
     Người kýHuỳnh Minh Đoàn
     Ngày ban hành08/07/2009
     Ngày hiệu lực18/07/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

      • 08/07/2009

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 18/07/2009

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực