Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2012 công bố Nghị quyết tỉnh Hà Nam ban hành 1997 2011 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2010/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 09 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 18 (NGÀY 08/7 - 09/7/2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Sau khi nghe và thảo luận Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 02/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 02/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010

Sáu tháng đầu năm 2010 có nhiều khó khăn, thách thức: hạn đầu vụ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả vật tư hàng hoá có xu hướng tăng cao, thiếu điện kéo dài…đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đảm bảo tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm. Vụ đông giành thắng lợi toàn diện; vụ chiêm xuân được mùa; sản xuất công nghiệp tăng khá; thu ngân sách đạt cao so với cùng kỳ và kế hoạch năm; xuất khẩu đạt khá; lĩnh vực văn hoá xã hội được duy trì tốt, đã tổ chức thành công các lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn có ý nghĩa giáo dục truyền thống và xúc tiến du lịch; chất lượng giáo dục được giữ vững; giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt 50% kế hoạch năm; công tác GPMB ở một số dự án còn khó khăn, chậm dứt điểm, tiến độ đầu tư xây dựng nhiều dự án chưa đạt kế hoạch đề ra; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm, vốn thực hiện/vốn đăng ký của doanh nghiệp chưa cao; một số đơn vị còn nợ đọng tiền sử dụng đất; nguồn điện thiếu hụt, lãi xuất tín dụng cao, việc tiếp cận nguồn vốn vay của doanh nghiệp còn khó khăn; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, phạm pháp hình sự, tệ nạn ma tuý, tai nạn giao thông còn bức xúc; một bộ phận cán bộ, công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong công tác thẩm định dự án đầu tư, thu hồi, giao đất… còn chậm; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết một số công việc thiếu chặt chẽ; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm túc.

Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 2.921,4 tỷ đồng; cả năm đạt 5.367 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2009, đạt 100% kế hoạch năm.

GDP bình quân đầu người đạt 8,65 triệu đồng; cả năm đạt 16,43 triệu đồng, tăng 20,8% so với năm 2009, đạt 100% kế hoạch năm.

Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 21%, Công nghiệp - xây dựng 47,5%, Dịch vụ 31,5%.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 862,6 tỷ đồng; cả năm đạt 1.881,6 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2009, đạt 100% kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.388,8 tỷ đồng; cả năm đạt 8.120 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2009, đạt 100% kế hoạch năm.

Giá trị xuất khẩu đạt trên 64 triệu USD; cả năm đạt trên 150 triệu USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt trên 2.978 tỷ đồng; cả năm đạt trên 6.421 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Thu từ kinh tế trên địa bàn đạt trên 537 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Trên 5.030 lao động được giải quyết việc làm mới để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm (trong đó, xuất khẩu 530 lao động).

Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm còn 7%.

Giảm tỷ lệ sinh dân số 0,15‰.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD đến cuối năm còn 19%.

Tỷ lệ số dân nông thôn được cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh: 75%.

Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom: 85%.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.157 tỷ đồng, cả năm đạt 7.918 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2009, đạt 100% kế hoạch năm.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chính.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng cuối năm; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra; tích cực triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm nông thôn mới, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí, tổ chức sơ kết thực hiện vào tháng 12/2010.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trọng tâm là các dự án lớn để hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2010 và 2011. Kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác thẩm định; rà soát, phân loại các đơn vị tư vấn trên địa bàn; tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trong đầu tư xây dựng cơ bản. Khởi công các công trình trọng điểm: ĐT 499, các trục đường vành đai kinh tế, Quốc lộ 21B (đoạn chợ Dầu - Ba Đa)…

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách kêu gọi các doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính đầu tư vào tỉnh. Khuyến khích các dự án đầu tư có ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, bảo vệ môi trường. Phối hợp làm tốt công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ưu tiên đảm bảo điện cho phát triển sản xuất, nhất là các doanh nghiệp lớn sản xuất sản phẩm mũi nhọn của tỉnh như: xi măng, bia, sữa ... Chú trọng phát triển các cụm công nghiệp - TTCN và làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Làm tốt công tác quản lý tài nguyên, môi trường; hoàn thành tổng kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, hoàn thiện hồ sơ địa chính thực hiện theo Kế hoạch 566/KH-UB Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Phủ Lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Duy Minh, xử lý một số điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: thị trấn Kiện Khê, làng nghề Nha Xá. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, kiên quyết thu hồi dự án chậm thực hiện đầu tư.

Rà soát đối tượng thu, nguồn thu để thu sát số phát sinh, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản, đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách. Triển khai áp dụng thu thuế tài nguyên - khoáng sản theo khối lượng khai thác.

Tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ 9. Phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, Lễ kỷ niệm 710 năm ngày mất của Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và Đại hội thể dục, thể thao tỉnh lần thứ 3.

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam, tích cực xây dựng các quy hoạch ngành, lĩnh vực chủ yếu. Chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2011.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýĐinh Văn Cương
        Ngày ban hành09/07/2010
        Ngày hiệu lực19/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam