Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND Về Chương trình giải quyết việc làm của tỉnh Cà Mau năm 2012

Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND Chương trình giải quyết việc làm Cà Mau 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND Chương trình giải quyết việc làm Cà Mau 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06 /2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA TỈNH CÀ MAU NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm;

Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 15/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình giải quyết việc làm của tỉnh Cà Mau năm 2012 và Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 02/12/2011 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giải quyết việc làm của tỉnh Cà Mau năm 2012, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

b) Chỉ tiêu cụ thể:

Giải quyết việc làm cho 33.000 lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó: giải quyết việc làm trong tỉnh 18.000 lao động; ngoài tỉnh 14.800 lao động và xuất khẩu lao động 200 lao động.

2. Nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình

- Kinh phí từ nguồn ngân sách cấp tỉnh: 1,5 tỷ đồng.

- Tranh thủ nguồn hỗ trợ kinh phí của Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2011 - 2015.

- Huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Lao động -TB&XH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT.Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;    
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND Chương trình giải quyết việc làm Cà Mau 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND Chương trình giải quyết việc làm Cà Mau 2012
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành06/12/2011
        Ngày hiệu lực01/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND Chương trình giải quyết việc làm Cà Mau 2012

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND Chương trình giải quyết việc làm Cà Mau 2012