Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính và bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, kỳ họp thứ 4 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2012/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình 75/TTr-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính và bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 76/BC-KTNS ngày 09/7/2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn định mức phân bổ chi quản lý hành chính và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2012, như sau:

1. Điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính:

a) Các đơn vị quản lý nhà nước và đoàn thể:

Điều chỉnh định mức chi quản lý nhà nước và đoàn thể từ 67tr.đ/bc/năm lên 74 tr.đ/bc/năm, tăng thêm 7 tr.đ/bc/năm.

*Riêng Huyện Côn Đảo:

Điều chỉnh định mức chi quản lý nhà nước và đoàn thể từ 105 tr.đ/bc/năm lên 113 tr.đ/bc/năm, tăng thêm 8 tr.đ/bc/năm.

b) Các cơ quan Đảng:

- Cấp tỉnh: Định mức cũ là 139 tr.đ/bc/năm, điều chỉnh tăng lên 149 tr.đ/bc/năm, tăng 10 tr.đ/bc/năm.

- Cấp huyện: Định mức cũ là 125 tr.đ/bc/năm, điều chỉnh tăng lên 133 tr.đ/bc/năm, tăng 8 tr.đ/bc/năm.

* Riêng huyện Côn Đảo: Định mức cũ là 178 tr.đ/bc/năm, điều chỉnh tăng lên 187 tr.đ/bc/năm, tăng 9 tr.đ/bc/năm.

c) Đối với các đơn vị cấp Xã, Phường, Thị trấn:

Định mức cũ là 34 tr.đ/bc/năm, điều chỉnh tăng lên 38 tr.đ/bc/năm, tăng 4 tr.đ/bc/năm.

2. Điều chỉnh bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2012:

a) Cho phép UBND Tỉnh sử dụng quỹ dự trữ tài chính 200 tỷ đồng để cân đối nhu cầu chi đầu tư.

b) Phê chuẩn điều chỉnh tăng thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012, như sau:

b1) Điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương: 1.068,726 tỷ đồng.

Bao gồm:

- Nguồn NSTW thưởng vượt thu ngân sách năm 201: 339,300 tỷ đồng.

- Nguồn NSTW bổ sung chi chương trình mục tiêu: 68,195 tỷ đồng.

- Nguồn thu vay vốn tín dụng: 20,000 tỷ đồng.

- Nguồn kết dư ngân sách năm 2011 chuyển sang: 394,961 tỷ đồng.

- Nguồn dự kiến tăng thu năm 2012: 46,270 tỷ đồng.

- Nguồn sử dụng quỹ dự trữ tài chính: 200,000 tỷ đồng.

b2) Điều chỉnh tăng chi ngân sách địa phương: 1.068,726 tỷ đồng.

Bao gồm:

- Bổ sung chi đầu tư phát triển: 802,210 tỷ đồng.

Gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 485,169 tỷ đồng.

Trong đó:

* Chi xây dựng cơ bản bố trí mới: 190,000 tỷ đồng.

* Chi hoàn ứng vốn xây dựng cơ bản: 295,169 tỷ đồng.

+ Chi hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân: 10,000 tỷ đồng.

+ Thưởng vượt thu năm 2011 cho cấp huyện là: 153,368 tỷ đồng.

+ Chi cấp lại cho ngân sách thành phố Vũng Tàu số vượt dự toán thu năm 2011 để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 07/8/2009 của Tỉnh về phát triển kinh tế xã hội TP. Vũng Tàu đến năm 2015 có tính đến 2020: 133,673 tỷ đồng.

+ Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương (vốn tín dụng): 20,000 tỷ đồng.

- Bổ sung chi thường xuyên là: 266,516 tỷ đồng.

Gồm:

+ Bổ sung chi chương trình mục tiêu, đề án: 117,303 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi đảm bảo xã hội: 10,585 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi quản lý hành chính: 26,719 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 21,479 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp Y tế: 9,500 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp kinh tế: 67,847 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp khoa học, công nghệ: 1,219 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 6,700 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 5,164 tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh thực hiện cân đối nguồn vốn và quyết định việc phân bổ chi tiết, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nội dung Quyết nghị tại điểm 1, Điều 1 được thực hiện từ ngày 01/7/2012.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 13/7/2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ TN và MT; Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong Tỉnh;
- TT.HĐND và UBND các Huyện, Thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Website HĐND tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PT-TH Tỉnh, TT Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành19/07/2012
        Ngày hiệu lực23/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính

            • 19/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực