Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND về quy định mức chi kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND quy định mức chi kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

V VIC QUY ĐNH MT S MC CHI KINH PHÍ THC HIN HOT ĐNG KIM SOÁT TH TC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐA BÀN TNH HU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị thông qua một số mức chi kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất quy định một số mức chi kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Mức chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về TTHC, các phương án đơn giản hóa TTHC

a) Người chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi.

b) Các thành viên tham dự cuộc họp: 100.000 đồng/người/buổi.

2. Mức chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực: Thuê lấy ý kiến theo văn bản: 400.000 đồng/văn bản.

3. Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành tỉnh; cấp huyện và cấp xã: 15.000 đồng/người/ngày.

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC phải được công nhận bằng Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

4. Các nội dung chi khác không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2. Nghị quyết này bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và hướng dẫn chi tiết các mức chi theo định mức được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghquyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND quy định mức chi kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND quy định mức chi kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hậu Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýĐinh Văn Chung
       Ngày ban hành25/09/2015
       Ngày hiệu lực05/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND quy định mức chi kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND quy định mức chi kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hậu Giang

           • 25/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực