Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/NQ-HĐND

An Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và nhất trí khẳng định:

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017:

Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mặc dù phải đối mặt với những yếu tố bất lợi như: Kinh tế vĩ mô vẫn còn khó khăn, thách thức; thời tiết diễn biến bất thường, nhất là mưa giông trái mùa, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản gặp nhiều khó khăn, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của doanh nghiệp còn hạn chế,... nhưng với những chủ trương, giải pháp kịp thời của Chính phủ; sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp, cùng với đó là sự góp sức của doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bước đầu đã đạt những kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 5,29%, chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng cao hơn cùng kỳ 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 4,58%); lĩnh vực nông nghiệp thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu giống, cây trồng mang lại giá trị cao hơn; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 31,45% về số lượng, tăng 32,61% về vốn so cùng kỳ; thu hút 44 dự án đầu tư (có 02 dự án đầu tư nước ngoài), tăng 36,36% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 61,3% dự toán, tăng 17% so cùng kỳ. Khách tham quan, du lịch tăng 10%, chất lượng phục vụ du lịch được nâng lên. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, qua 6 tháng thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau: Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh còn gặp bất lợi về giá cả và thị trường; Công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh đạt hiệu quả chưa cao; Công tác kêu gọi đầu tư thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ còn hạn chế; Tình hình giá cát tăng cao cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình; Chỉ số (PCI) năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2016 có tăng hạng nhưng chưa đáp ứng như kỳ vọng của Tỉnh là bước lùi; Tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên, vùng nông thôn.

2. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp như đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung như sau:

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

b) Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 định hướng 2025; các quy hoạch sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

c) Tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu, kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế, kho bảo quản, tồn trữ sản phẩm gần vùng nguyên liệu. Xúc tiến toàn diện để liên kết với hộ xây dựng vùng nguyên liệu; kêu gọi đầu tư, thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ. Tăng cường quảng bá nông sản ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp nông dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm hiện có và định hướng thị trường cho các sản phẩm mới, có triển vọng.

d) Tăng cường các giải pháp, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Trung ương bổ sung, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư tập trung và vốn xổ số kiến thiết của tỉnh và các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

Triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn trung ương và ngân sách địa phương để làm cơ sở triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Chuẩn bị thủ tục, các bước đầu tư xây dựng đường tránh thành phố Long Xuyên; dự án nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên.

đ) Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...), hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, gắn với thực hiện các chính sách tín dụng trọng điểm của ngành, các chương trình, đề án của tỉnh.

e) Đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ du lịch. Nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch, tăng cường quản lý nhà nước đối với các khu, điểm du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch. Lựa chọn, tham gia có chọn lọc vào các hoạt động, sự kiện du lịch tại các thị trường có tiềm năng để quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của ngành du lịch, cơ sở lưu trú để đáp ứng nhu cầu du khách, tăng hệ số lưu trú đối với khách du lịch.

g) Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 thực hiện “Năm doanh nghiệp” tỉnh An Giang và Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến 2020; tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nhanh dự án đầu tư trên địa bàn.

h) Tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư.

i) Tổ chức tốt việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa vi phạm sở hữu công nghiệp để bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng, của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

k) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, thực hiện tốt công tác hoàn thuế. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách cho đầu tư và sự nghiệp, nhằm hạn chế đầu tư kém hiệu quả và lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

l) Chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học 2017 - 2018; Tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh trong mùa hè, mùa mưa; Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chương trình, dự án hỗ trợ cho người có công và đồng bào dân tộc thiểu số.

m) Nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp theo nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp.

n) Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và an ninh biên giới. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, hội. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão, có biện pháp quyết liệt để hạn chế tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các cấp. Tăng cường trách nhiệm, phối hợp hành động giữa các ngành và địa phương để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tăng cường tuyên truyền, giám sát, đôn đốc các ngành, các cấp và vận động nhân dân tích cực thực hiện nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 5 kêu gọi toàn thể cán bộ, Nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH




Võ Anh Kiệt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực24/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm An Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm An Giang

         • 14/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực