Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND mức chi thù lao cho người đọc kiểm tra thẩm định báo chí Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH
DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/NQ-ND

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO NGƯỜI ĐỌC, NGHE, XEM ĐKIỂM TRA VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CHÍ LƯU CHIU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí u chiu;

Xét Tờ trình s 2590/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của y ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của Hội đng nhân dân tỉnh quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem đ kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiu trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thm tra số 60/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Mức chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu: 165.000 đồng/ngày/định mức tin, bài theo ngày.

2. Mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu: 500.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đề).

3. Nguồn kinh phí thực hiện: bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; Ban công tác ĐB;
- Các Bộ: Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền Thông;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ T
ư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, H
ĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND cấp huyện;
- C
ơ sở Dữ liệu Quốc gia về pháp luật (S Tư pháp);
- Trung tâm CB, Website, Báo, Đài PT-TH Bình D
ương;
- Chuyên viên phòng TH, HC-TC-QT (2);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND mức chi thù lao cho người đọc kiểm tra thẩm định báo chí Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND mức chi thù lao cho người đọc kiểm tra thẩm định báo chí Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýPhạm Văn Cành
        Ngày ban hành20/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND mức chi thù lao cho người đọc kiểm tra thẩm định báo chí Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND mức chi thù lao cho người đọc kiểm tra thẩm định báo chí Bình Dương

            • 20/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực