Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và chi tiếp khách trong nước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài chi tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ, CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Xét Tờ trình s 3003/TTr-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và chi tiếp khách trong nước; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và chi tiếp khách trong nước.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức xã hội của tỉnh Quảng Trị sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Điều 2. Tiếp khách nước ngoài

Tiếp khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh hoặc tại các tỉnh, thành phố:

1. Tiêu chuẩn ăn hàng ngày của đoàn khách quốc tế:

- Đoàn khách hạng A, đoàn khách hạng B, đoàn khách hạng C áp dụng bằng mức qui định tại Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính.

- Tiêu chuẩn ăn của đoàn khách quốc tế khác: 550.000 đồng/người/ngày

2. Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc (đồ uống, hoa quả, bánh ngọt)

a) Đoàn khách hạng A: 110.000 đồng/người/buổi

b) Đoàn khách hạng B: 60.000 đồng/người/buổi

c) Đoàn khách hạng C, khách quốc tế khác: 40.000 đồng/người/buổi

3. Các nội dung khác áp dụng bằng mức quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Tiếp khách trong nước

Tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh hoặc tại các tỉnh, thành phố:

1. Đối tượng khách được mời cơm

a) Các cơ quan của Trung ương làm việc với tỉnh;

b) Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu quốc hội, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Trị;

c) Cơ quan hành chính, hội, đoàn thể các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do đồng chí Lãnh đạo dẫn đầu làm việc với các cơ quan hành chính, hội, đoàn thể cấp tỉnh;

d) Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan hành chính các huyện, thị xã, thành phố các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến làm việc với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh;

đ) Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã khác huyện trong tỉnh đến làm việc tại xã; cán bộ cấp xã đến làm việc với các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện đến làm việc tại cấp xã;

e) Các cơ quan đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm trong nước đến thăm và làm việc với địa phương để triển khai, thực hiện tài trợ, viện trợ, cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn;

g) Các đoàn khách: Đoàn lão thành cách mạng; Đoàn bà mẹ Việt Nam anh hùng; Đoàn Cựu chiến binh, nhân sĩ trí thức, kiều bào; Đoàn khách cơ sở là bà con người dân tộc ít người; Đoàn khách già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo, Hội đồng hương các tỉnh;

2. Mức chi tiếp khách

a) Chi giải khát giữa buổi: 30.000 đồng/buổi/người;

b) Mức chi mời cơm: 200.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống).

c) Các trường hợp đặc biệt do lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành phần, mức chi nhưng không vượt quá mức tối đa qui định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính.

Điều 4: Mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hoặc tổ chức tại các tỉnh, thành phố khác áp dụng bằng mức quy định tại Thông tư s71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính.

Điều 5. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh; TAND, VKSND, Cục THADS tnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND,
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài chi tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài chi tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Trị
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu06/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành20/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài chi tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài chi tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Trị

           • 20/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực