Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND quy định về cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về cho vay vốn đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHO VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ YÊN BẰNG NGUỒN VỐN ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị quy định cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị quyết này quy định việc cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương.

2.Việc cho vay bằng nguồn vốn trung ương không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nguồn vốn địa phương theo quy định tại Nghị quyết này.

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý và thực hiện cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương.

Điều 3. Mục đích cho vay

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động của tỉnh tích cực tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc cho vay

1. Người vay phải sử dụng vốn đúng mục đích xin vay;

2. Người vay phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi theo cam kết với Ngân hàng;

3. Đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, minh bạch.

Điều 5. Điều kiện cho vay

Người vay vốn phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên từ đủ 36 tháng trở lên (kể cả thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân mà trước đó đã có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên);

3. Có hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được cấp phép của cấp có thẩm quyền về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 6. Đối tượng cho vay

1. Người lao động có hộ khẩu thường trú tại các xã (không bao gồm các phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh;

2. Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân có hộ khẩu thường trú tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Mức cho vay, bảo đảm tiền vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay

1. Mức cho vay

Mức cho vay tối đa bằng 80% chi phí được ghi trong hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng lao động.

2. Bảo đảm tiền vay

Áp dụng theo quy định như cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện bằng nguồn vốn trung ương.

3. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay bằng với thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động được ghi trong hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

4. Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay trong hạn và lãi suất nợ quá hạn áp dụng theo mức quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện bằng nguồn vốn trung ương.

5. Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được sử dụng vào việc chi trả các khoản chi phí được ghi trong hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

6. Phương thức cho vay, hồ sơ thủ tục vay vốn

Áp dụng theo quy định như cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện bằng nguồn vốn trung ương.

Điều 8. Kinh phí và hình thức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện do ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo.

Tổng số kinh phí bố trí: ít nhất là 25 tỷ đồng (được phân bổ qua các năm 2019, 2020, 2021) và tùy tình hình thực tế, hằng năm Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ kinh phí theo khả năng ngân sách, nhằm đáp ứng nhu cầu người lao động của tỉnh được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể như sau:

Năm 2019 bố trí ít nhất là 05 tỷ đồng, gồm: ngân sách cấp tỉnh đảm bảo ít nhất 05 tỷ đồng;

Năm 2020 bố trí ít nhất 10 tỷ đồng, gồm: ngân sách cấp tỉnh đảm bảo ít nhất 5,5 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện đảm bảo ít nhất 4,5 tỷ đồng (kinh phí mỗi huyện, thị xã, thành phố đảm bảo ít nhất: 500 triệu đồng/đơn vị);

Năm 2021 bố trí ít nhất 10 tỷ đồng, gồm: ngân sách cấp tỉnh đảm bảo ít nhất 5,5 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện đảm bảo ít nhất 4,5 tỷ đồng (kinh phí mỗi huyện, thị xã, thành phố đảm bảo ít nhất: 500 triệu đồng/đơn vị);

Từ năm 2022 trở đi, kinh phí cho vay được thực hiện từ nguồn vốn năm trước còn tồn chuyển sang và vốn thu hồi trong năm; ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện không bổ sung thêm kinh phí.

2. Hình thức thực hiện

Thực hiện theo quy định đối với nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về cho vay vốn đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về cho vay vốn đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về cho vay vốn đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về cho vay vốn đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Phú Yên

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực