Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2015 về chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND quy định thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND sửa đổi khoản 1 Mục I Điều 1 Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2015 chấm dứt hiệu lực 02/2010/NQ-HĐND thu thủy lợi phí tiền nước An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC (PHÍ SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 1 MỤC I ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến 09/7/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 67/2012/NĐ-CP">41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Sau khi xem xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi khoản 1 Mục I Điều 1 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi khoản 1 Mục I Điều 1 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 06/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2015
Ngày hiệu lực 19/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2015 chấm dứt hiệu lực 02/2010/NQ-HĐND thu thủy lợi phí tiền nước An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2015 chấm dứt hiệu lực 02/2010/NQ-HĐND thu thủy lợi phí tiền nước An Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 06/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Phan Văn Sáu
Ngày ban hành 09/07/2015
Ngày hiệu lực 19/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2015 chấm dứt hiệu lực 02/2010/NQ-HĐND thu thủy lợi phí tiền nước An Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2015 chấm dứt hiệu lực 02/2010/NQ-HĐND thu thủy lợi phí tiền nước An Giang

  • 09/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực