Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/NQ-HĐND về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018;

Xét Tờ trình số 3602/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2018 như sau:

1. Tổng số biên chế công chức 2.076 chỉ tiêu, trong đó:

a) Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh: 1.269 chỉ tiêu;

b) Biên chế công chức trong các cơ quan cấp huyện: 805 chỉ tiêu;

c) Biên chế công chức dự phòng: 02 chỉ tiêu.

2. Quyết định biên chế công chức cụ thể trong các cơ quan, tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018 (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP. HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, TN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thân

 

PHỤ LỤC

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 06/NQ-HĐND ngày 11/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Khánh Hòa

Biên chế công chức năm 2018

1

2

3

 

TOÀN TỈNH:

2,076

I

CP TỈNH

1,271

1

Ban Dân tộc

15

2

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong

36

3

Sở Công thương

100

4

Sở Giao thông Vận tải

69

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

51

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

43

7

Sở Khoa học và Công nghệ

35

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

54

9

Sở Ngoại vụ

21

10

Sở Nội vụ

61

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

304

12

Sở Tài chính

59

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

68

14

Sở Thông tin và Truyền thông

24

15

Sở Tư pháp

31

16

Sở Văn hóa, Thể thao

32

17

Sở Du lịch

18

18

Sở Xây dựng

57

19

Sở Y tế

60

20

Thanh tra tỉnh

41

21

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

30

22

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

60

23

DỰ PHÒNG

2

II

CẤP HUYỆN

805

1

Ủy ban nhân dân thành ph Nha Trang

129

2

Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh

107

3

Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa

105

4

Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm

94

5

Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh

95

6

Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh

90

7

Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn

87

8

Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh

90

9

Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa

8

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính Khánh Hòa

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính Khánh Hòa

             • 11/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực