Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp sáp nhập kiện toàn thôn tổ dân phố Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP, KIỆN TOÀN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố

Thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn 374 thôn, tổ dân phố (gồm 214 thôn và 160 tổ dân phố), để giảm 204 thôn, tổ dân phố (gồm 103 thôn và 101 tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Đề án theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 56/BC-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2019, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của Chủ tọa kỳ họp; tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các Chi hội (phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh) ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn các thôn, tổ dân phố trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá XII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp sáp nhập kiện toàn thôn tổ dân phố Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp sáp nhập kiện toàn thôn tổ dân phố Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thị Quỳnh Vân
        Ngày ban hành10/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp sáp nhập kiện toàn thôn tổ dân phố Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp sáp nhập kiện toàn thôn tổ dân phố Quảng Ngãi

              • 10/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực