Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2016 về Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-HĐND quy hoạch phát triển điện lực Hà Nội 2016 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 - HỢP PHẦN I

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 01/8/2016 đến 03/8/2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát trin điện lực;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 09/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội kèm theo báo cáo “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hp phần I”, Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND Thành phố, ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu HĐND Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hp phần I do UBND Thành phố trình theo tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 09/7/2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

Hoàn thiện một số nội dung của quy hoạch trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị, ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố trước khi trình Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt theo quy định.

2. Giao Thường trực HĐND và các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 03/8/2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Tư pháp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- VP T
U và các Ban của Thành ủy;
- VP HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2016
Ngày hiệu lực03/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-HĐND quy hoạch phát triển điện lực Hà Nội 2016 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/NQ-HĐND quy hoạch phát triển điện lực Hà Nội 2016 2025
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành03/08/2016
        Ngày hiệu lực03/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-HĐND quy hoạch phát triển điện lực Hà Nội 2016 2025

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-HĐND quy hoạch phát triển điện lực Hà Nội 2016 2025

            • 03/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực