Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2016 về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và phương hướng, nhiệm kỳ thời gian tới do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-HĐND tổng kết công tác Hội đồng Ủy ban Toà án tỉnh Viện kiểm sát Ninh Thuận 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2011 - 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM KỲ THỜI GIAN TỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các báo cáo thẩm tra và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành với những đánh giá về kết quả đã đạt được cũng như các hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được nêu trong từng báo cáo.

Hội đồng nhân dân tỉnh thấy rằng, trong 5 năm qua, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cùng các ngành, các cấp trong tỉnh đã phát huy trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật góp phần ổn định chính trị; kinh tế - xã hội tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị đạt khá, công tác giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước các cấp vẫn còn một số hạn chế, yếu kém.

Trong thời gian tới, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát, nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua tổng kết nhiệm kỳ đã đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị một số nội dung, phương hướng thời gian đến như sau:

1. Đối với Hội đồng nhân dân, tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, phát huy dân chủ, nỗ lực, sáng tạo tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là ngân sách Nhà nước, đầu tư công trình dự án quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng ban hành nghị quyết. Tăng cường hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân; hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính Nhà nước, nhất là công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; giám sát những vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân quan tâm.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Đặc biệt các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, về dự toán ngân sách Nhà nước, đầu tư công, quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, rừng, biển, nước; biên chế công chức và viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành; chú trọng chất lượng tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Coi trọng tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình kinh tế điển hình, phong trào, nhân tố mới để phát triển ổn định chính trị, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, cần tập trung lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; đảm bảo là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương là cơ quan hành động, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nỗ lực phấn đấu, có giải pháp hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm. Cơ cấu lại, tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước và đầu tư công; có các biện pháp thích ứng để tăng thu ngân sách, giải quyết tốt vấn đề nợ công, nợ Chính phủ, nợ Kho bạc Nhà nước. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng, phòng, chống cháy nổ, trật tự, an toàn xã hội; giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, tội phạm và các vi phạm pháp luật khác. Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác xây dựng pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng, chú trọng khâu tổ chức thực hiện, kết quả, hiệu quả. Tập trung cải cách hành chính, công vụ, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cán bộ, công chức, bộ máy hành chính phục vụ nhân dân; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội. Chủ động đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức; chấp hành đúng quy định về báo cáo trước Hội đồng nhân dân, báo cáo trước nhân dân.

3. Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tuân thủ chặt chẽ va bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong hoạt động tố tụng; khẩn trương triển khai thi hành các đạo luật và các quy định pháp luật hiện hành; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp hiện, xử lý vi phạm pháp luật, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm quyền con người, quyền công dân được tôn trọng và bảo vệ; rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại bức xúc, kéo dài, các đơn khiếu nại về oan, sai (nếu có); nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả Đề án về đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Viện Kiểm sát theo Nghị quyết số 49 ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tăng cường phối hợp công tác giữa cơ quan thuộc khối nội chính trong việc giải quyết các vụ án hình sự. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh, nêu cao truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, trước mắt là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; giữ vững ổn định chính trị, pháp triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện củng cố và hoàn thiện bộ máy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, bảo đảm là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-HĐND tổng kết công tác Hội đồng Ủy ban Toà án tỉnh Viện kiểm sát Ninh Thuận 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/NQ-HĐND tổng kết công tác Hội đồng Ủy ban Toà án tỉnh Viện kiểm sát Ninh Thuận 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýNguyễn Đức Thanh
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-HĐND tổng kết công tác Hội đồng Ủy ban Toà án tỉnh Viện kiểm sát Ninh Thuận 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-HĐND tổng kết công tác Hội đồng Ủy ban Toà án tỉnh Viện kiểm sát Ninh Thuận 2016

            • 22/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực