Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND về cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND cải tạo xây dựng mới chung cư cũ xuống cấp Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2005/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CẢI TẠO, XÂY DỰNG MỚI CÁC KHU CHUNG CƯ CŨ, XUỐNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

(TỪ NGÀY 2 ĐẾN NGÀY 6/8/2005)

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND,

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; Nghị định 92/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô.

- Căn cứ Tờ trình số 30/TTr-UB ngày 20/7/2005 của UBND Thành phố;

- Căn cứ ý kiến của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Thành phố, ý kiến cử tri, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐND Thành phố thống nhất về chủ trương tiến hành cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần sự quan tâm đặc biệt của Thành phố giai đoạn 2006 - 2015.

Điều 2: Mục tiêu chủ yếu của cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn Thành phố nhằm từng bước xoá bỏ các khu chung cư cũ, xuống cấp, cải thiện điều kiện ở của ng­ười dân, trước hết là những người đang sinh sống trong các khu chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô, góp phần chỉnh trang đô thị; sắp xếp lại dân cư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất xây dựng mô hình đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Điều 3: Các quan điểm cần quán triệt:

+ Cải tạo xây mới các nhà chung cư cũ là một công việc lớn, khó và liên quan trực tiếp đến cuộc sống của một bộ phận lớn dân cư của Thành phố, vì vậy phải có sự chỉ đạo tập trung, tích cực, cách làm bài bản, chắc chắn và có bước đi thích hợp, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, không làm tràn lan. Ưu tiên thực hiện trước các nhà nguy hiểm, các khu chung cư xuống cấp không bảo đảm an toàn.

+ Các dự án cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ là dự án chỉnh trang đô thị và mang tính xã hội cao. Cải tạo, xây mới các nhà chung cư cũ phải phù hợp với quy hoạch chung, gắn với bố trí sắp xếp lại dân cư trên địa bàn với xây dựng các khu đô thị mới; không nhất thiết khép kín trong từng khu; thực hiện cải tạo xây dựng đồng bộ các công trình kiến trúc và cơ sở - hạ tầng, dịch vụ đô thị; cải thiện được điều kiện ở và môi trường sống của nhân dân; tạo nên một cuộc sống đô thị văn minh, hiện đại; đồng thời với cải tạo, xây dựng mới, cần đổi mới mô hình quản lý các khu chung cư cho phù hợp với quản lý các khu chung cư hiện đại.

+ Cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ là trách nhiệm của Thành phố, của các cấp chính quyền và của người dân sống trong khu vực. Trong quá trình cải tạo xây dựng mới phải kết hợp hài hoà lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, lợi ích người dân và lợi ích nhà đầu tư trong đó lấy lợi ích của cộng đồng xã hội, lợi ích của đa số dân cư là chủ đạo; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Thành phố, trách nhiệm của quận, huyện, xã, phường, trách nhiệm của người dân trên tinh thần Nhà nước không bao cấp về nhà ở. Đảm bảo cơ chế, chính sách với từng loại hình (khu vực) để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Điều 4: Các nguyên tắc cơ bản:

+ Các dự án cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ được thực hiện trên cơ sở một đề án chung, theo quy hoạch được duyệt của toàn khu. Từng khu có phương án thực hiện phù hợp và phải lấy ý kiến nhân dân trong khu vực, phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, khi có trên 2/3 dân cư sống trong khu vực đồng tình thì tiến hành thực hiện dự án, tổ dân cư và phường sở tại có trách nhiệm vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành. Quy hoạch, tiến độ phương thức triển khai dự án phải được công bố công khai theo quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

+ Các dự án cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ là dự án mang tính đặc thù, Nhà nước và nhân dân cùng làm tiến hành theo phương thức xã hội hoá.

Ngân sách chỉ hỗ trợ công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư: đầu tư một số hạ tầng xã hội và kỹ thuật thiết yếu; việc hỗ trợ ngân sách nhà nước được xác định cho từng dự án cụ thể trên cơ sở cơ chế hỗ trợ chung.

+ Việc cải tạo, xây mới các nhà chung cư cũ phải gắn với việc quy hoạch: nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở khu vực theo hướng văn minh, hiện đại, công trình và căn hộ phải đảm bảo chất lượng và phù hợp các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; khi phê duyệt phương án quy hoạch và bố trí sắp xếp dân cư trong từng khu phải đảm bảo nguyên tắc không hút dân vào khu vực nội thành, không bố trí để ở tại tầng 1 các chung cư cao tầng mà dành cho nhu cầu công cộng. Diện tích xây dựng nhà chủ yếu: phục vụ tái định cư tại chỗ, các diện tích nhà dôi dư ưu tiên dùng để tái định cư các hộ dân từ các dự án khác trong khu vực nội thành. Dành diện tích cần thiết cho nhu cầu dịch vụ công cộng, xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê... Trong quá trình cải tạo cần chú ý hạn chế làm xáo trộn cuộc sống người dân.

+ Đối với các nhà chung cư thuộc diện nguy hiểm, UBND Thành phố cần tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch và dự án riêng với các giải pháp đặc biệt mang tính chính sách xã hội để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Điều 5:

- Giao UBND Thành phố căn cứ Nghị quyết HĐND Thành phố và các quy định của pháp luật hoàn chỉnh Đề án và cơ chế, chính sách cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn Thành phố có chính sách khuyến khích, động viên các doanh nghiệp tích cực tham gia đầu tư; có cơ chế hỗ trợ về tài chính đối với các đối tượng chính sách xã hội; xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể cho giai đoạn 2006 - 2010 và các năm tiếp theo để sớm tổ chức triển khai.

Giao UBND xây dựng cơ chế đặc thù và lựa chọn 1 - 2 khu để thực hiện đầu tư thí điểm, hoàn thành trước năm 2009. Đối với các dự án thí điểm, HĐND Thành phố thống nhất với đề nghị của UBND, cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong việc lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực nghiên cứu lập quy hoạch và dự án đầu tư cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ, xuống cấp.

- Hội đồng nhân dân giao trách nhiệm cho các cấp chính quyền phối hợp với Uỷ Ban mặt trận Tổ quốc các cấp các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực ủng hộ chủ trương của Thành phố về cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

- Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Thành phố đôn đốc, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng nhân dân Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các cấp ngành, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Thành phố về cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2005
Ngày hiệu lực15/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND cải tạo xây dựng mới chung cư cũ xuống cấp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND cải tạo xây dựng mới chung cư cũ xuống cấp Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhùng Hữu Phú
        Ngày ban hành05/08/2005
        Ngày hiệu lực15/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND cải tạo xây dựng mới chung cư cũ xuống cấp Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND cải tạo xây dựng mới chung cư cũ xuống cấp Hà Nội

            • 05/08/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực