Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về quy hoạch, định hướng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND quy hoạch định hướng phát triển rừng Sóc Trăng đến 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất);

Căn cứ Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN và số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ và phân loại rừng đặc dụng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy hoạch, định hướng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020;

Qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận, đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy hoạch, định hướng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng:

a. Tổng diện tích đất lâm nghiệp hiện có: 10.217,8 ha, trong đó:

- Diện tích rừng sản xuất : 4.405,8 ha, gồm:

+ Đất có rừng : 4.164,7 ha;

+ Đất khác : 241,1 ha.

- Diện tích rừng phòng hộ : 5.531,1 ha.

Đất có rừng phòng hộ chắn sóng ven biển 5.531,1 ha, gồm:

+ Rừng tự nhiên : 1.310,9 ha;

+ Rừng trồng : 4.220,2 ha.

- Diện tích đất rừng đặc dụng: 280,9 ha (Khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh uỷ Sóc Trăng).

b. Về phân cấp mức độ phòng hộ:

- Phòng hộ rất xung yếu : 3.359,2 ha;

- Phòng hộ xung yếu : 2.171,9 ha.

2. Quy hoạch, định hướng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020:

Tổng diện tích lâm nghiệp: 18.662,9 ha, trong đó rừng hiện có 10.217 ha và rừng trồng mới trên diện tích đất trống 8.445 ha.

Được phân loại cụ thể như sau:

- Rừng sản xuất : 4.437,8 ha;

- Rừng phòng hộ : 14.225,1 ha, trong đó:

+ Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường và văn hoá, lịch sử : 280,9 ha;

+ Rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển: 13.944,2 ha.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch, định hướng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020; đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp công bố quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- VP.Chính phủ, VP.Chủ tịch nước;
- VP. Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Bộ Tư pháp,TN-MT,NN và PTNT;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- TT.HĐND,UBND các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2007
Ngày hiệu lực21/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND quy hoạch định hướng phát triển rừng Sóc Trăng đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND quy hoạch định hướng phát triển rừng Sóc Trăng đến 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýPhan Lệ Hồng
        Ngày ban hành11/07/2007
        Ngày hiệu lực21/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND quy hoạch định hướng phát triển rừng Sóc Trăng đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND quy hoạch định hướng phát triển rừng Sóc Trăng đến 2020

            • 11/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực