Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 quận 5 đã được thay thế bởi Quyết định 2925/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm quận 5 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 quận 5


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 5 về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007; dự toán ngân sách quận 5 năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5,

QUYẾT NGHỊ:

I. VỀ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2007:

Trong năm 2007, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện thu - chi ngân sách năm 2007. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận kết quả thực hiện thu - chi ngân sách năm 2007 như sau:

- Ước tổng thu ngân sách Nhà nước: 804,650 tỷ đồng, đạt 104% dự toán năm (770,730 tỷ đồng), tăng 20% so với cùng kỳ (668,521 tỷ đồng). Trong đó, thuế công thương nghiệp ước đạt 597,2 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ (468,525 tỷ đồng), nhưng chỉ đạt 94% dự toán (635,230 tỷ đồng).

- Ước tổng thu ngân sách quận (gồm ngân sách quận và phường): ước đạt 315,384 tỷ đồng, tăng 59% so với dự toán năm (198,375 tỷ đồng), tăng 10% so cùng kỳ (286,111 tỷ đồng).

- Ước chi ngân sách quận (gồm ngân sách quận và phường): 212,172 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm (198,375), bằng 95% so cùng kỳ (224,056 tỷ đồng).

II. THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008, THEO ĐÓ:

- Dự toán thu ngân sách Nhà nước: 982,800 tỷ đồng, tăng 28% so với dự toán năm 2007 (770,730 tỷ đồng) và tăng 22% so với thực hiện năm 2007 (802,650 tỷ đồng). Trong đó, thuế công thương nghiệp là 825 tỷ đồng, tăng 29,87% so với dự toán năm 2007 (635,230 tỷ đồng) và tăng 38,14% so với ước thực hiện năm 2007 (597,2 tỷ đồng).

- Dự toán thu ngân sách quận                                         : 244,135 tỷ đồng

Trong đó:

+ Thu cân đối ngân sách                                                : 196,161 tỷ đồng

* Thu điều tiết cho ngân sách quận                                  : 188,651 tỷ đồng

* Thu bổ sung chi thường xuyên từ ngân sách cấp trên    : 2,810 tỷ đồng

* Thu kết dư ngân sách năm trước                                  : 4,700 tỷ đồng

+ Thu XDCB từ nguồn phân cấp thành phố                       : 30 tỷ đồng

+ Thu quản lý qua ngân sách                                          : 17,974 tỷ đồng

- Dự toán chi ngân sách quận                                         : 244,135 tỷ đồng.

III. THÔNG QUA DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2008 NHƯ SAU:

1. Dự toán chi ngân sách năm 2008 được phân bổ trên cơ sở tổng số chi năm 2008 là 244,135 tỷ đồng; cơ cấu như sau:

- Chi đầu tư phát triển                                                    : 40 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên                                                        : 156,263 tỷ đồng

(Đã trừ phần chi bổ sung ngân sách phường                    : 23,273 tỷ đồng)

- Chi quản lý qua ngân sách                                            : 17,974 tỷ đồng

- Chi ngân sách phường                                     : 29,898 tỷ đồng

2. Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2008 là 185.000.000 đồng.

3. Phân bổ ngân sách quận năm 2008 cho từng đơn vị, 15 phường trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

4. Ủy ban nhân dân quận 5 giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, 15 phường thu - chi đúng quy định của pháp luật và các chính sách hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân 15 phường trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách phường; quyết định phân bổ ngân sách cấp mình.

6. Hội đồng nhân dân đồng ý thông qua Tờ trình số 3492/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tý năm 2008 (đính kèm Tờ trình).

7. Hội đồng nhân dân đồng ý thông qua Tờ trình số 3514/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về kinh phí mua xe chuyên dùng cho Thanh tra Xây dựng quận, kinh phí tổ chức lớp Trung cấp xây dựng, kinh phí tổ chức cho diện chính sách đi Hà Nội và Miền Trung. Sử dụng kết dư ngân sách bổ sung kinh phí cho sự nghiệp giáo dục; kinh phí đánh giá, giám sát thực hiện tiêu chuẩn ISO cho 15 phường; kinh phí làm mạng LAN cho 9 phường (đính kèm Tờ trình).

IV. THÔNG QUA CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN; CÁC Ý KIẾN TẠI BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHẤN MẠNH MỘT SỐ NỘI DUNG SAU:

1. Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp tăng thu và quản lý nguồn thu.

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, chống lãng phí thất thoát, thực hành tiết kiệm trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên.

3. Giao cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện đúng những quy định của Luật Ngân sách nhà nước; điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách có hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách.

4. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách, đồng thời xử lý nghiêm, công khai các hành vi vi phạm.

5. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, giám sát việc phân bổ giao dự toán và thực hiện ngân sách nhà nước năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận, khóa IX, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 quận 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 quận 5
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Công Luận
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 quận 5

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 quận 5