Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 10


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 10
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 22 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của các ngành hữu quan, báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận, ý kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và các báo cáo của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

Tán thành các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008, tờ trình điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008, báo cáo quyết toán ngân sách quận năm 2007 và báo cáo các ngành hữu quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2008, tình hình kinh tế nói chung có rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận 10 như: lạm phát lan rộng, giá cả tăng cao, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Với sự tập trung lãnh đạo, điều hành của tập thể Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận 10 ghi nhận một số chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008 theo Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 10 đề ra như: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.374 tỷ 544 triệu đồng, tăng 8,17% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại dịch vụ là 10.279 tỷ 015 triệu đồng, tăng 18,25% so với cùng kỳ năm 2007; kim ngạch xuất khẩu đạt 5.055.513 USD, tăng 17,50% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu đạt 3.443.310 USD, tăng 13,36% so với cùng kỳ năm 2007. Thu ngân sách nhà nước là 369 tỷ 185 triệu đồng, đạt 53,48% so với dự toán năm và tăng 46,92% so với cùng kỳ năm 2007; thu ngân sách quận là 106 tỷ 134 triệu  đồng, đạt 60,62% so với dự toán năm và tăng 44,60% so với cùng kỳ; chi ngân sách quận là 80 tỷ 340 triệu đồng, đạt 43,77% so với dự toán năm và tăng 11,06% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực xây dựng cơ bản đã giao kế hoạch ghi vốn đợt 1 năm 2008 cùng các công trình được ghi vốn của thành phố là 146 công trình với giá trị là 137 tỷ 287 triệu đồng. Đã thực hiện được 46 tỷ 518 triệu đồng, đạt 37,59% kế hoạch được giao đợt 1, đạt 31,01% so với kế hoạch phấn đấu là 150 tỷ đồng.

Về lĩnh vực kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng, các ngành thương mại - dịch vụ phát triển đúng theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo kế hoạch đã đề ra.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ trong việc tổ chức chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách, có công, giải quyết việc làm; việc hỗ trợ vốn để các hộ nghèo chuyển đổi ngành nghề được thực hiện tốt; Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phổ cập giáo dục tiếp tục giữ vững các thành tích đã đạt được; các chỉ tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và rèn luyện thân thể đều đạt và vượt kế hoạch.

Công tác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Chương trình mục tiêu 03 giảm đạt kết quả khá tốt, giảm 15,69% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra phá án đạt 79,1%. 

Công tác quân sự địa phương đạt được kết quả tích cực trong việc triển khai đăng ký nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân năm 2008.

Công tác quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường, không để xảy ra khiếu kiện đông người và phát sinh điểm nóng trên địa bàn quận.

Công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá tốt.

Công tác triển khai thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận đã đạt được kết quả bước đầu, tạo được chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong 6 tháng đầu năm 2008 còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tuy có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng vẫn chưa đạt theo yêu cầu về tiến độ thực hiện các dự án, khối lượng thi công và thanh toán giải ngân đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch.

- Tình hình phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao; công tác quản lý, giáo dục đối tượng chưa thường xuyên, đôi lúc còn buông lỏng; việc thực hiện đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề cho người sau cai nghiện” còn gặp nhiều khó khăn hạn chế trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

- Trong quá trình triển khai thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tuy có nhiều chuyển biến nhưng việc lập lại trật tự lòng lề đường, bảo đảm vệ sinh môi trường chưa thật sự đạt chuẩn; công tác phối hợp tuy có nhưng chưa đồng bộ, xử lý vi phạm chưa có trọng tâm, trọng điểm, còn dàn trải.

Điều 2. Thống nhất các nội dung công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận đề ra, trong đó cần tập trung một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 như sau:

1. Tập trung thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố; tăng cường công tác quản lý thị trường và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá.

Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ - chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015. Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, giảm nợ đọng nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2008.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ cho chương trình nhà ở và chỉnh trang đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý sai phạm đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực lao động; công tác chăm lo các đối tượng chính sách, có công cách mạng; phấn đấu hoàn thành mục tiêu là quận cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2. Thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, thông tin - thể thao; tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2010; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

4. Tăng cường các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương năm 2008; duy trì tập huấn, huấn luyện thường xuyên trong lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, dự bị động viên nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng và giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị.

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận 10 đồng ý với đề nghị điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách quận trong 6 tháng đầu năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 với tổng mức dự toán chi ngân sách bổ sung là 29 tỷ 327 triệu đồng, gồm:

- Sự nghiệp kinh tế:                                                                         1 tỷ 707,231 triệu đồng.

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:                                                       15 tỷ 545,373 triệu đồng.

- Sự nghiệp y tế:                                                                                    269,808 triệu đồng.

- Sự nghiệp văn hóa nghệ thuật:                                                              338,312 triệu đồng.

- Sự nghiệp thể dục thể thao:                                                                  269,934 triệu đồng.

- Sự nghiệp xã hội:                                                                          2 tỷ 589,250 triệu đồng.

- Khối quản lý nhà nước:                                                                  3 tỷ 649,866 triệu đồng.

- Khối phường:                                                                                3 tỷ 623,529 triệu đồng.

- Đoàn thể:                                                                                              34,200 triệu đồng.

- Đơn vị hỗ trợ:                                                                                1 tỷ 299,479 triệu đồng.

Điều 4. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận 10 năm 2007 như sau:

1. Đồng ý thông qua quyết toán ngân sách quận năm 2007, gồm:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận là 1.033 tỷ 477 triệu đồng, đạt 196,63% so với dự toán năm, tăng 132,70% so với năm trước.

- Thu ngân sách quận là 285 tỷ 599 triệu đồng, đạt 175,21% kế hoạch.

- Chi ngân sách quận là 206 tỷ 610 triệu đồng, đạt 130,83% dự toán, bằng 98,67% so với năm trước.

- Kết dư ngân sách quận chuyển sang năm 2008 là 78 tỷ 988 triệu đồng.

2. Thông qua quyết toán ngân sách phường, gồm:

- Thu ngân sách phường năm 2007 là 40 tỷ 358 triệu đồng, đạt 143,57% so với dự toán, bằng 144,28% so với năm trước.

- Chi ngân sách phường là 34 tỷ 550 triệu đồng, đạt 122,91% so với dự toán, bằng 134,63% so với năm trước.

- Kết dư ngân sách phường chuyển sang năm 2008 là 5 tỷ 808 triệu đồng.

Điều 5. Hội đồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp thứ 17 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 phường tiến hành tiếp xúc với cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp; phổ biến và vận động cử tri tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận; lắng nghe, ghi nhận tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri để chuyển cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 17 ngày 22 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực29/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 10
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành22/07/2008
        Ngày hiệu lực29/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 10

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 10

            • 22/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực