Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 3032/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hà Nội đến 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 5 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIII – KỲ HỌP HỢP NHẤT
(Từ ngày 01/8 đến 02/8/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội;
Sau khi xem xét Báo cáo về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội những tháng cuối năm 2008 của UBND Thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2008, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2008 đã được trình bày trong các báo cáo của UBND Thành phố. HĐND thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng Thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ, chỗ làm việc của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị của Thành phố, bảo đảm hoạt động thông suốt, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội của các địa phương trước khi hợp nhất đã đề ra và các mục tiêu, chỉ tiêu mới được xác lập sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đến đời sống của nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ. Chú trọng các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; cải thiện chất lượng môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, công trình kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn. Tích cực triển khai Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2008

- Tổng sản phẩm nội địa GDP của Hà Nội tăng 11,5-12,0%. Trong đó: giá trị tăng thêm của công nghiệp mở rộng tăng 14,5-15,5% dịch vụ tăng 10,5-11,5%, nông nghiệp tăng 2-3%.

 - Thu nhập bình quân đầu người tính theo GDP: 1.500 USD.

- Tốc độ đầu tư xã hội tăng 18-19%.

- Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 22-23%.

- Thu ngân sách phấn đấu vượt 5% dự toán, đạt 62.206 tỷ.

- Giải quyết việc làm mới cho 122.000 người lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội còn dưới 5%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1. Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn khi thực hiện mở rộng địa giới hành chính để tạo sự đồng thuận trong nhận thức và huy động sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của hệ thống chính trị ở Thành phố; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội. Tập trung làm tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nơi làm việc của các cơ quan thuộc Thành phố, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Chú trọng việc sắp xếp, sử dụng, quản lý tài sản công khi thực hiện mở rộng địa giới hành chính.

3.2. Tập trung xây dựng và điều hành dự toán ngân sách những tháng còn lại năm 2008 của Thành phố theo đúng quy định. Phấn đấu thu ngân sách tăng 5% so với dự toán đã điều chỉnh. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và ngân sách theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế mới của Thủ đô mở rộng năm 2009; chủ động xây dựng và xác định những mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch những năm còn lại của Kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, tạo tiền đề cho lập kế hoạch phát triển những năm tiếp theo.

Khẩn trương xác lập địa giới của các đơn vị hành chính. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương về xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch về kinh tế, xã hội, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch Vùng Thủ đô, gắn với việc nâng cao chất lượng quy hoạch; rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, dự án hạ tầng giao thông và các dự án khác trong phạm vi mở rộng địa giới Thủ đô để thực hiện theo quy hoạch; thực hiện và có các biện pháp chế tài cụ thể để quản lý, kiểm soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiệu quả, đúng quy định.

3.3. Tập trung phấn đấu để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết HĐND mỗi địa phương đã thông qua đầu năm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát; rà soát chi tiêu công, cắt giảm, hoãn, giãn tiến bộ, vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản kém hiệu quả, chưa cấp thiết, không phù hợp với quy hoạch; ổn định phát triển kinh tế, tăng cường an sinh xã hội. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường xuất khẩu. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư xã hội cho phát triển. Đảm bảo nguồn vốn cho các công trình trọng điểm sớm phát huy hiệu quả, công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long

3.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan tới doanh nghiệp (về vốn, chính sách đất đai …) Khẩn trương rà soát, điều chỉnh các chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện mới của Thủ đô; tăng cường phân cấp công tác quản lý nhà nước cho các quận, huyện, xã phường, thị trấn. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu trong bộ máy quản lý nhà nước; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý kịp thời các vi phạm. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chú trọng công tác tiếp công nhân; làm tốt công tác giải quyết khiếu tố, khiếu nại của người dân ngay từ cấp cơ sở, hạn chế những nổi cộm, bức xúc, điểm nóng.

3.5. Quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, nhất là các dự án lớn, công trình trọng điểm. Chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong đó chú trọng Chương trình chỉnh trang đô thị. Triển khai hiệu quả chương trình phát động cuộc thi sáng tác mẫu, biểu tượng, sáng tác các ca khúc chào mừng Thăng Long – Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Tổ chức, chỉ đạo, điều hành đảm bảo tính thống nhất trong quản lý đô thị nhất là trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, trong xây dựng, kiến trúc, trong áp dụng các chế tài xử lý vi phạm; đảm bảo kết nối mạng lưới giao thông, đẩy mạnh việc triển khai Đề án chỉnh trang đô thị, Đề án giảm ùn tắc giao thông của Thành phố.

3.6. Quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý xây dựng ở nông thôn. Tập trung triển khai các dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng giao thông, nông nghiệp nông thôn, công trình phục vụ dân sinh bức xúc .. theo đúng kế hoạch đầu năm đã được phê duyệt. Chủ động và chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp về phòng chống thiên tai, về giống, về thủy lợi tưới tiêu, đảm bảo nâng cao năng suất và sản lượng. Khẩn trương triển khai đầu tư các dự án cấp điện cho những xã chưa có điện trên địa bàn Thủ đô.

Tăng cường chính sách an sinh xã hội; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, người nghèo, nhân dân ở vùng điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn khi mới hợp nhất vào Hà Nội, chú trọng giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc mới phát sinh nhất là trong khu vực nông nghiệp, nông thôn và nhân dân vùng thu hồi đất.

3.7. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, quan tâm tới điều kiện giảng dạy và học tập của những địa phương còn khó khăn. Tiếp tục đầu tư và xây dựng các trường chuẩn quốc gia về giáo dục. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh, các dịch vụ y tế phục vụ nhân dân; chủ động ngăn ngừa và xử lý kịp thời các dịch bệnh, quản lý và xử lý kịp thời những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động và đồng bộ các biện pháp về kế hoạch hóa gia đình, kiềm chế sự gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3.

Tiếp tục thực hiện và triển khai thực hiện xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch trong điều kiện địa giới hành chính mới; khai thác và phát huy sức mạnh về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội mới tạo tiền đề cho sự phát triển. Tăng cường các hoạt động thể dục thể thao và chú trọng phong trào thể dục thể thao quần chúng. Có kế hoạch trong quản lý và khai thác sử dụng nguồn nhân lực vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ.

3.8. Quan tâm xây dựng và củng cố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiềm lực quốc phòng. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Thành phố. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và các loại tội phạm hình sự khác. Phòng, chống các tệ nạn xã hội, kịp thời trấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân giữ gìn trật tự an ninh xã hội; Tiếp tục xây dựng và củng cố quốc phòng của Thủ đô trong tình hình mới. Hoàn thành nhiệm vụ quân sự địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chuẩn bị tốt các điều kiện, chủ động công tác phòng chống thiên tai, lụt bão.

Chủ động đề xuất, phối hợp và tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương để xây dựng các cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho sự phát triển của Thủ đô trong điều kiện mở rộng địa giới hành chính. Tăng cường sự phối hợp, hợp tác của các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, các tỉnh lân cận và các tỉnh, thành phố của cả nước và hợp tác quốc tế cho sự phát triển của Thủ đô, chuẩn bị cho Đại lễ chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Điều 2. Tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách đã được HĐND các địa phương thông qua trước 1/8/2008 đến khi có quyết định mới; giao UBND Thành phố khẩn trương rà soát các cơ chế chính sách, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những quy định thuộc thẩm quyền UBND Thành phố, thống nhất với Thường trực HĐND sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc thẩm quyền HĐND đối với những nội dung phải điều chỉnh ngay và trình HĐND tại kỳ họp cuối năm và các kỳ họp sau để phù hợp với thực tiễn Hà Nội sau mở rộng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; giao Thường trực, các ban HĐND, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

HĐND kêu gọi tất cả các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn Thành phố cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng năm 2008, hướng tới 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp hợp nhất.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác ĐB QH, VP QH, VP CP;
- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- TT TU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- VP, TU, VP ĐĐBQH&HĐND, VP UBND, VP UB MTTQ TP;
- Lưu:

CHỦ TỊCH




Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2008
Ngày hiệu lực02/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành02/08/2008
        Ngày hiệu lực02/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008