Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2010/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 23 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Báo cáo của UBND tỉnh về Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010 kèm theo Tờ trình số 1896/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 trình HĐND tỉnh. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội năm 2010, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2010 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách kích thích kinh tế, an sinh xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm từ 11- 12%.

2. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất vụ hè thu bảo đảm diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên cây trồng, vật nuôi; chăm sóc, bảo vệ rừng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về trồng rừng tập trung, trồng cây công nghiệp dài ngày theo kế hoạch. Nâng cao khả năng dự báo, chủ động đối phó trước diễn biến bất thường của thời tiết; sẵn sàng phương án phòng, chống thiên tai, nhất là các vùng xung yếu, kiên quyết không để bất ngờ xảy ra; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm dịch, kiểm soát giết, mổ và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Chủ động kiềm chế lạm phát; tăng cường theo dõi, quản lý giá cả, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, phân bón, vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến không hợp lý. Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động đầu cơ, thông đồng tăng giá, gây bất ổn định thị trường.

4. Cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tăng cường xúc tiến thương mại du lịch; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển nhanh. Quản lý chặt chẽ việc cấp, cho thuê đất; xây dựng định mức cấp, cho thuê đất đối với các loại dự án nhằm tiết kiệm quỹ đất. Kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án triển khai chậm tiến độ theo quy định của pháp luật và theo cam kết tiến độ của các nhà đầu tư;

- Thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đơn giản hóa thủ tục hành chính và áp dụng rộng rãi mô hình ”Một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; rà soát và loại bãi bỏ các thủ tục không cần thiết gây cản trở đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lớn trên địa bàn; tăng cường công tác kêu gọi đầu tư vào 02 dự án động lực là Cảng biển Mỹ Thủy và Trung tâm nhiệt điện Bắc miền Trung tại Quảng Trị, kết hợp hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ để thành lập khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Tích cực chuẩn bị các hồ sơ dự án và vận động các nhà tài trợ thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh.

5. Tập trung điều hành thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn kế hoạch đã bố trí.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình hoàn thành và khởi công mới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, nhất là các công trình chào mừng Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội;

- Tăng cường năng lực quản lý dự án, đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư; đối với các dự án giải ngân chậm tiến độ bị Trung ương thu hồi vốn, người đứng đầu chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND và HĐND tỉnh. Đối với các công trình đến ngày 30/7/2010 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư thì đình hoãn thực hiện trong năm 2010 và điều chuyển vốn cho công trình khác. Thực hiện nghiêm túc việc điều chuyển vốn đối với các công trình đến ngày 30/9/2010 giải ngân dưới 50% kế hoạch để bổ sung cho các dự án có tiến độ giải ngân vốn tốt;

- Tiến hành khảo sát, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn năm 2002- 2015 theo Nghị quyết số 7d/2002/NQ-HĐ ngày 31/01/2002 của HĐND tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

- Tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung trong năm 2010 và ứng trước kế hoạch vốn năm 2011 cho các công trình trọng điểm, cấp bách và có khả năng hoàn thành trong năm 2010. Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn kế hoạch, nhất là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011- 2015. Khẩn trương giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương lựa chọn danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2011 để ứng trước vốn chuẩn bị đầu tư.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010, phấn đấu vượt kế hoạch thu so với dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm; UBND tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ tăng thu vượt kế hoạch cho các đơn vị, địa phương; rà soát điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí, lệ phí được phân cấp cho địa phương; thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo hướng giảm dần kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động cho các đơn vị. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng trong chi tiêu ngân sách. Chuẩn bị phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu và định mức chi các đơn vị thời kỳ ổn định ngân sách 2011- 2015.

7. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xã hội, môi trường; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông phục vụ nhiệm vụ chính trị và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và các ngày lễ lớn trong năm;

- Tăng cường cơ sở vật chất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; xây dựng phương án chuyển đổi mô hình các trường mầm non, phổ thông theo Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng và ban hành khung học phí mới; chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học 2010- 2011;

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và giá thuốc trên địa bàn;

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, gia đình cách mạng; các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7); cuộc vận động ”Ngày vì người nghèo” và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Đa dạng hóa các hình thức trợ giúp xã hội và cứu trợ xã hội; tăng cường các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

- Tích cực tạo mới việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Đakrông; tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm giai đoạn 2006- 2010 và xây dựng chương trình mới cho giai đoạn 2011- 2015;

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 của HĐND tỉnh;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp xâm phạm tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác quốc phòng- an ninh và đảm bảo trật tự xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ rà soát, công bố, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp theo Đề án 30 của Chính phủ;

- Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện quan trọng, nhất là các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành các vụ án;

- Tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Khóa V, nhất là các vụ việc mà Đại biểu HĐND và cử tri kiến nghị nhiều lần, các vụ việc còn kéo dài;

- Tổ chức tổng kết thí điểm không tổ chức HĐND tại 7 huyện, 13 phường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổng kết hoạt động HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2004- 2011.

9. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn năm 2011- 2015. Thực hiện đúng quy trình phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 đối với các huyện, phường thí điểm không tổ chức HĐND.

Điều 2. Giao UBND tỉnh, các ngành, các cấp chính quyền chủ động tổ chức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2010.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác tăng cường công tác phối hợp giám sát, làm tốt việc tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2010./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2010
Ngày hiệu lực02/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành23/07/2010
        Ngày hiệu lực02/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2010

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2010