Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hổ biến giáo dục pháp luật Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND mức chi bảo đảm phổ biến giáo dục pháp luật Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hổ biến giáo dục pháp luật Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2011/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 15 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2799/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2011 về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến pháp luật (theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết).

Các nội dung khác về chi bảo đảm cho công tác phổ biến pháp luật không quy định tại Điều này thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

CHI TIẾT MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I

CHI XÂY DỰNG VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

 

 

 

 

1

Xây dựng đề cương

 

 

 

 

 

- Xây dựng đề cương chi tiết

đề cương

900.000

600.000

300.000

 

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

chương trình, đề án

1.500.000

1.000.000

500.000

2

Xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch

 

 

 

 

 

 - Chủ tịch Hội đồng

người/buổi

200.000

150.000

 

 

 - Thành viên Hội đồng, thư ký

người/buổi

150.000

100.000

 

 

 - Đại biểu được mời tham dự

người/buổi

70.000

50.000

 

 

 - Nhận xét, phản biện của Hội đồng

bài viết

200.000

150.000

 

 

 - Nhận xét của uỷ viên Hội đồng

bài viết

150.000

100.000

 

3

Lấy ý kiến thẩm định đề án, chương trình, kế hoạch bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý

bài viết

300.000

200.000

 

II

CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

 

 

 

 

1

Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật, cộng tác viên

 

 

 

 

 

Báo cáo viên

người/buổi

200.000

150.000

 

 

Tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hoà giải cơ sở

người/buổi

100.000

2

Chi tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách phục vụ công tác hoà giải

tổ/tháng

100.000

3

 Thù lao hoà giải thành

vụ việc

150.000

III

CHI XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ PHÁP LUẬT, NHÓM NÒNG CỐT

 

 

1

Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt câu lạc bộ pháp luật (không quá 01 ngày)

người/ngày

20.000

2

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

người/buổi

5.000

IV

CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI

 

 

1

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm)

 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

2

Chi bồi dưỡng chấm thi (Ban giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi. Thời gian chấm thi tối đa không quá 05 ngày, tối đa không quá 07 người

người/ngày

150.000

100.000

50.000

3

Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức cuộc thi (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, thành viên Hội đồng thi)

người/ngày

150.000

100.000

50.000

4

Giải thưởng các cuộc thi

 

 

 

 

 

Giải nhất tập thể

đồng/giải

1.500.000

1.000.000

800.000

 

Giải nhì tập thể

đồng/giải

1.000.000

800.000

600.000

 

Giải ba tập thể

đồng/giải

800.000

600.000

400.000

 

Giải khuyến khích tập thể

đồng/giải

500.000

400.000

300.000

 

Giải nhất cá nhân

đồng/giải

750.000

600.000

500.000

 

Giải nhì cá nhân

đồng/giải

500.000

400.000

300.000

 

Giải ba cá nhân

đồng/giải

400.000

300.000

200.000

 

Giải khuyến khích cá nhân

đồng/giải

250.000

200.000

150.000

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2011
Ngày hiệu lực25/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hổ biến giáo dục pháp luật Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hổ biến giáo dục pháp luật Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành15/07/2011
        Ngày hiệu lực25/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hổ biến giáo dục pháp luật Bến Tre

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hổ biến giáo dục pháp luật Bến Tre