Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn đường liên thôn Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2017/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRCỨNG HÓA ĐƯỜNG TRỤC THÔN, ĐƯỜNG LIÊN THÔN VÀ ĐƯỜNG NỘI ĐỒNG GẮN VỚI GIAO THÔNG LIÊN THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2017-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét T trình số 126/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của y han nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến tho luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021 như sau:

1. Chế độ hỗ trợ:

a) Đối tượng được hưởng hỗ trợ:

Các thôn, làng, xóm, bản, tdân phố, khu phố, khối phố, tiu khu (sau đây gọi chung là thôn) thực hiện các dự án cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn tnh (trừ các dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang; các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư theo chương trình, dự án khác).

b) Hình thức và mức hỗ trợ:

Htrợ 100% vật liệu xi măng, cấp trực tiếp cho các huyện tại đơn vị cung cấp đthực hiện các công trình cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn.

Các địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyn xi măng từ đơn vị cung cấp đến công trình và cấp trực tiếp cho các thôn; tổ chức vận động nhân dân tự giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công để thực hiện các công trình. Căn cứ khả năng ngân sách, khuyến khích các địa phương bố trí thêm kinh phí hỗ trợ các công trình thuộc địa phương mình.

2. Chế độ thưởng khuyến khích:

Căn cứ kết quả phấn đấu thực hiện các địa phương, tỉnh dành một lượng xi măng nhất định đthưởng khuyến khích cho các địa phương xuất sắc dẫn đầu phong trào cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn như sau:

a) Đối tượng được khuyến khích: Các thôn, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có thành tích xuất sc trong phong trào cng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đng gn với giao thông liên thôn theo tiêu chí hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Hình thức và mức khuyến khích: Khuyến khích bằng vật liệu xi măng đtiếp tục thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn; mức khuyến khích tối đa không quá 500 tấn xi măng/xã, 200 tấn xi măng/thôn.

c) Đối tượng và mức thưởng cụ thể do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định hằng năm.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.

Tổng khối lượng xi măng hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này tối đa không quá 500.000 tấn.

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp th 3 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Văn phòn
g Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ T
ư pháp;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Thườ
ng trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, TH.
B
n đin tử:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các
cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các
cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT.HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin "Đại biểu dân cử t
nh Bắc Giang"
- Trung tâm Thông tin
, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP.HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 07/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn đường liên thôn Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn đường liên thôn Bắc Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýBùi Văn Hải
       Ngày ban hành13/07/2017
       Ngày hiệu lực01/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn đường liên thôn Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn đường liên thôn Bắc Giang