Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng đô thị văn minh Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CẤP XÃ VÀ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ SÁU

(Từ ngày 04/7/201 8 đến ngày 06/7/2018)

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”;

Xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của UBND Thành phố về quy định mức chi htrợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vn đng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vn đng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

b) Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

3. Quy định cụ thể mức chi hỗ trợ:

a) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 30.000.000 đng/năm/xã.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thuộc vùng khó khăn (xã khu vực II) theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đc bit khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiu s và min núi giai đoạn 2016-2020, mức chi hỗ trợ là: 37.500.000 đồng/năm/xã.

b) Mức chi hỗ trợ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư:

- Đối với khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: mức chi hỗ trợ là 7.500.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Đối với khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm b khoản 3 Điều này.

- Đối với khu dân cư các xã thuộc vùng khó khăn (xã khu vực II) theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, ngoài mức hỗ trợ theo quy định như trên của điểm b khoản 3 điều này thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Nội dung và mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

4. Nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được btrí trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trn. Phn kinh phí chênh lệch tăng thêm do ngân sách quận, huyện, thị xã đảm bảo và ngân sách Thành phố hỗ trợ đối với các quận, huyện, thị xã không cân đối được nguồn.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, đề nghị UBND Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động đtạo ra sự đồng thuận của cả hệ thng chính trị ở cơ sở trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Trong năm 2018, UBND Thành phố chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác Đại biểu;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Bộ: T
ài chính; Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND; UBND TP; UBMTTQ TP;
- Các Ban HĐND TP; Đại biểu HĐND TP;
- Các Ban Đảng TU; VPTU;
- VP Đoàn ĐBQH HN; VP HĐND, VP UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các quận, huyện, thị xã;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường, thị trấn;
- Công báo TP;
Cổng GTĐT TP;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí của Hà Nội;
- Lưu:
VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 07/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/07/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng đô thị văn minh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng đô thị văn minh Hà Nội
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 07/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành 05/07/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng đô thị văn minh Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng đô thị văn minh Hà Nội

  • 05/07/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực