Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2019/NQ-ND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THY LI NHỎ, THỦY LI NỘI ĐNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thủy lợi, ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2018 của Chính phủ quy định h trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

Căn cứ Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Luật thủy lợi;

Thực hiện Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCTL ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

Xét Tờ trình số 2544/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức h trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đk Nông; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước

a) Đối với các huyện nghèo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các huyện, các xã khó khăn về nguồn nước tưới (Krông Nô, Cư Jút và các xã: Đắk Gằn, Đắk Rla, Đắk Lao huyện Đắk Mil): Tổ chức thủy lợi cơ sở khi đầu tư xây dựng công trình trữ nước được hỗ trợ 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công;

b) Đối với thị xã, các huyện còn lại và các xã còn lại của huyện Đắk Mil: Tổ chức thủy lợi cơ sở khi đầu tư xây dựng công trình trữ nước được hỗ trợ 70% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

2. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

a) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trng chủ lực là: Cà phê, Hồ tiêu, cây ăn quả và hoa, rau chất lượng cao được hỗ trợ như sau:

- Đối với các huyện nghèo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các huyện, các xã khó khăn về nguồn nước tưới (Krông Nô, Cư Jút và các xã: Đăk Gằn, Đắk Rla, Đắk Lao huyện Đắk Mil): Hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị nhưng mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha;

- Đối với thị xã Gia Nghĩa, các huyện còn lại và các xã còn lại của huyện Đắk Mil: Hỗ trợ 35% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị nhưng mức hỗ trợ không quá 28 triệu đồng/ha.

b) Hỗ trợ chi phí để san phẳng đng ruộng mức hỗ trợ như sau:

- Đối với các huyện nghèo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các huyện, các xã khó khăn về nguồn nước tưới (Krông Nô, Cư Jút và các xã: Đk Gằn, Đắk Rla, Đắk Lao huyện Đắk Mil): Hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha;

- Đối với thị xã Gia Nghĩa, các huyện còn lại và các xã còn lại của huyện Đắk Mil: Hỗ trợ 35% chi phí để san phẳng đng ruộng, mức hỗ trợ không quá 7 triệu đồng/ha.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố kênh mương

a) Đối với các huyện nghèo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các huyện, các xã khó khăn về nguồn nước tưới (Krông Nô, Cư Jút và các xã: Đắk Gằn, Đắk Rla, Đắk Lao huyện Đắk Mil): Hỗ trợ 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình.

b) Đối với thị xã Gia Nghĩa, các huyện còn lại và các xã còn lại của huyện Đắk Mil: Hỗ trợ 63% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình.

c) Các chính sách quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này quy định cụ thể mức hỗ trợ các chính sách phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khoá III, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc Hội, Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, KHĐT;
- Ban công tác đại biểu;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- UBND t
ỉnh; Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban đảng Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử - Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực29/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi Đắk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýLê Diễn
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực29/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi Đắk Nông

           • 19/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực