Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2020/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2016/NQ-HĐND NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 12 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-KTNS ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đối với những dự án đã được thẩm định đủ điều kiện theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc dự án.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, kỳ họp thứ 12 (bất thường) thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu
- UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL
- Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn
ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Thông tin – Công báo;
- Lưu: VT, HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2020
Ngày hiệu lực10/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(01/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/2020/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýThào Hồng Sơn
       Ngày ban hành28/02/2020
       Ngày hiệu lực10/03/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (01/03/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

           • 28/02/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực